Válka královny Anny I. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka královny Anny I.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

14. 11.

Válka královny Anny nebo také Válka o španělské dědictví, byl druhý ze čtyř konfliktů, který mezi sebou měly v sedmnáctém a osmnáctém století Velká Bri-tánie, Francie a Španělsko. Dá se říci, že těch několik válek, které byly svedeny na souši i moři, byl v podstatě jeden táhlý vojenský spor. Ačkoliv většina vý-znamných bitev byla svedena na evropských polích, svou opodstatněnou roli sehrála i americká část.

Veškeré patálie vlastně započal ješitný francouzský král Ludvík XIV., který se na počátku své vlády mohl rozhodnout, jakému druhu panování dá přednost. Buďto bude přemýšlet s ohledem na budoucnost Francie a jejího obyvatelstva, či s ohledem na jeho omezenou současnost. Buďto se nechá ovlivnit rozumnou politikou ministra Colberta, či ho ovládne vlastní arogantní marnivost. Žel pro Francii zvítězila druhá volba. Království následně vedlo několik vyčerpávajících válek a vzhledem k tomu, že principy náboženské tolerance založené na vyhláš-ce z Nantes, byly potlačeny, měl navrch také náboženský fanatismus a kněžské ambice. Místo vrůstajícího blahobytu, pokroku a vzestupu střední třídy, obyva-telstvo bylo zatíženo drtivým zdaněním a chudoba se šířila. Francie se nakonec musela potýkat s revolučním šílenstvím Rousseaua a dalších, načež následovaly napoleonské války a revoluce za revolucí.


Král Ludvík si přál, aby na uvolněný španělský trůn zasedl jeho vnuk, ale an-glický panovník Jamese II. chtěl to samé pro svého syna. Jelikož ani jedna ze stran nechtěla ve svých požadavcích ustoupit, vypověděla Anglie svému letité-mu nepříteli další válku. Od uzavření míru v Ryswicku, který ukončil předešlou Válku krále Williama (1688 – 97), uplynulo sotva pár let a Kanada se musela stejně tak jako anglické kolonie připravovat na další válčení.  


Dle vyjádření jednoho francouzského důstojníka, Ludvíkovi poddaní zřejmě viděli budoucnost v růžových barvách: „Jestli vypukne válka, je jisté, že náš král snadno zničí Novou Anglii . Ačkoliv jsou britské kolonie asi dvakrát tak lidnaté, jako Kanada, jejich osadníci jsou strašní zbabělci, absolutně neukáz-nění a neznalí umění války. Kanaďané jsou naproti tomu odvážní, vytrvalí a dobře vycvičení. Máme dvacet osm oddílu řadového královského vojska a šest tisíc indiánských válečníků, coby spojenců. Čtyři tisíce mužů může snadno zpustošit všechny severní anglické kolonie. Budeme muset použít pět válečných korábů, které budou mít na palubách tisíc vojáků. Lodi přistanou v Penobscotu, kde se posádky spojí se dvěma tisíci řadovými vojáky, milicí a indiány z Kanady, z Chaudiere a Kennebecu. Celá síla se následně přesune do Portsmouthu, který vezme útokem, dobude a postaví tam pevnost. Pak se za-útočí na Boston, jenž se zpustoší stejně jako okolní města a vesnice. Po Bosto-nu musí přijít na řadu New York, Nic nemůže být snadnějšího. Cesty jsou dob-ré a je tam mnoho koní a povozů. Vojáci zničí vše cestou na New York, který rychle zničí a spálí.“ - Premier Projet pour L'Expédition contre la Nouvelle Angle-terre, 1701. Second Projet


Jiný plán na obsazení Bostonu vymyslel Le Moyne D‘Iberville. Dle jeho mínění bude základem úspěchu moment překvapení, jež je účinnější, než veškeré mo-derní zbraně. „Měli bychom to udělat v zimě, kdy obyvatelé z řad námořníků, kteří tvoří hlavní sílu města, jsou na dlouhých plavbách. Potom tisíc Kanaďa-nů, čtyři sta vojáků a indiáni vyrazí v listopadu z Quebecku, přejdou přes Chaudiere a Kennebec směrem k Bostonu, ke kterému se přiblíží nenápadně pod ochranou lesního příkrovu. Na město zaútočí v noci.“ D’Iberville se nabídl, že povede útok osobně a přiměje Novou Anglii ke kapitulaci. - Mémoire du Sieur d'Iberville sur Boston et ses Dépendances, 1700Ten plán měl však trhlinu. Boston se totiž mimo jiné nachází na několika os-trovech a pralesy, které tam skutečně kdysi rostly, byly vykáceny, poněvadž musely ustoupit rychle šířícímu se osídlení.


Na rozdíl od těchto militantních nápadů, jiný francouzský důstojník, guvernér Acadie  monsieur Brouillan navrhoval mír. Osobně napsal guvernéru kolonie Massachusetts dopis, ve kterém navrhoval, aby se souhlasem obou panovníků, uzavřeli Kanada a Nová Anglie smlouvu o neutralitě. Jenže dopis k adresátovi nedošel, poněvadž anglický guvernér mezitím zemřel a zákonodárné shromáž-dění na výzvu reagovalo chladně. Nebyla to totiž Acadie, ale celá Kanada, která představovala pro Massachusetts hrozbu a nepřítel, kterého se museli bát. Navíc, bostonští obchodníci, kteří sice nezákonně, ale přece jen živě dodávali s velkým ziskem zboží do Acadie, si moc dobře uvědomovali, že v čase války bude profit ještě větší. Ale hlavní důvod, proč představenstvo odmítlo návrh, byla Brouillanova zmínka o tom, že na základě smlouvy z Ryswick, měli angličtí rybáři zapovězeno rybařit na dohled od Acadie. S tímto se Angličané nechtěli smířit s vysvětlením, že tam už rybaří od „nepaměti“, takže by „Brouillan neměl dělat takové neslušné návrhy, jinak to budou pokládat za válečný čin.“ - Brouillan à Bellomont, 10 Août, 1701


Zatímco většině anglickým koloniím, zvláště pak Massachusetts a New Hampshire, by případná válka moc nevadila, kolonie New Yorku byla silně pro-ti. Nejenže dost trpěla poslední válkou, ale ještě jí zmítaly vnitřní problémy, ja-ko byla například rebelie Jamese Leislera.  New York byl do té doby vlastně jakýmsi obranným štítem pro ostatní kolonie a nesl většinou hlavní nápor nepřátelských útoků. Proto mu, i když neochotně, přispěly kolonie Virginie, Maryland, New Jersey a Connecticut, tři tisíce padesát jedna provinciálních liber, během pěti let na podporu války. Massachusetts nedalo nic, protože samo mělo plné ruce práce s ochranou vlastních hranic. Plukovník Quary napsal ministerstvu obchodu: „…New York nemůže nést sám tíhu obrany,… parlament by měl přinutit všechny kolonie, aby nesly podíl na společné věci…“ Lord Cornbury dodal, že „…Rhode Island a Connecticut jsou tvrdohlavější, než všechny ostatní kolonie a nesnáší zájmy impéria a na válku nedají ani cent…“ Kolonie se zpra-vidla staraly samy o sebe a pramálo dbaly o strasti svých sousedů. - Cornbury to the Lords of Trade, 9 September, 1703.New York tak musel většinu svých bitev vybojovat sám, ale v bídných podmínkách. Na rozdíl od ostatních kolonií měl malou podporu koruny, která kolonii podpořila vysláním pouhých sto osmdesáti vojáků, kterým však absolutně chy-běla morálka a motivace. Již několik měsíců byli tito „válečníci“ bez žoldu, pří-dělů a vybavení. Kdyby nebylo bohatých mecenášů, jako byli Schuyler, Livingston a Cortlandt, neměli by ani co jíst. Vojáci byli „bez pořádných košil, kalhot, bot a punčoch. Vypadali ta uboze, že byli pohoršením pro místní ženy, které si před nimi raději zakrývaly oči.“ Dokonce i indiáni byli pohoršeni a guvernéra se ptali: „Ty si myslíš, že jsme takoví blázni, abychom věřili králi, který není schopen obléci své vojáky? Jak nás ochrání před Francouzi a jejich čtr-nácti sty dobře vybavenými muži?“ - Schuyler, Colonial New York, i. 488.


Pevnosti na tom nebyly o moc lépe. Guvernér si stěžoval, že opevnění v Albany a Schenectady „jsou tak oslabené až k smíchu, poněvadž vypadají spíše, jako ohrada pro dobytek, než jako pevnosti.“ V Albany shnilé palisády padaly vlastní váhou.

Kolonie New York už léta spolupracovala s domorodým svazem irokézských národů, se kterými společně bojovala proti Francouzům a jejich indiánským spojencům. Irokézové střežili hranice New Yorku, dodávali obchodníkům
kožešiny, a zato na oplátku očekávali dary, pomoc ve válce a dostatečnou míru respektu. Toho všeho se jim vskutku dostávalo, jenže v omezené míře, proto byla jejich oddanost z hlediska budoucnosti krátkozraká a nevděčná. Samotná ko-lonie New York byla pestrá směsice ras a náboženství a neměla harmonicky organizovaný politický směr a společnost byla zájmově rozdělena a trhána vnitřními spory. Zákonodárné shromáždění bylo ve valné míře složeno z nekompetentních mužů, kteří se nedokázali shodnout na jednotném politickém schématu. Jejich neschopnost investovat veřejné prostředky, kterých i tak bylo poskrovnu, na projekty, které by byly užitečné, byla příznačná. Málokterý královský guvernér je dokázal udržet na uzdě. Nebylo tedy divu, že Irokézové, ačkoliv byli v mnoha ohledech velmi šikovní, byli častokrát šizení ještě šikov-nějšími pozemkovými spekulanty a vykutálenými obchodníky. Vojenská podpora kolonie také nestála za moc. Když už pak byla situace hodně vyhrocená a Irokézové byli podrážděni, pozvali Angličané přední sačemy  do Albany, aby je ukonejšili dárky. Ve skutečnosti by to bylo ještě horší, kdyby mezi Angličany nebyli muži, jako Peter Schuyler , který indiánské mentalitě celkem rozuměl a dokázal zajistit pro kolonii jejich přátelství.

A tak díky neustálým válkám, které se po příchodu Evropanů v regionu vedly, Irokézové a samozřejmě i jiné domorodé národy dost trpěly. Irokézů neustále ubývalo, až se jejich populace snížila téměř na polovinu, a kdyby mezi sebe nepřijímali členy podrobených národů, sotva by do pole postavili dvanáct se vá-lečníků. Díky této hořké a ponižující lekci ze strany kolonií se jejich pýcha a sebevědomí přetransformovalo na nedůvěru a opatrnost. Přestože Angličané formálně Irokéze ujišťovali, že jsou na tom stejně, jako britští občané, Francouzi se posmívali, že jsou spíše britští otroci, což samozřejmě tvrdili, aby Irokéze proti Angličanům popíchli. Vymysleli si také historku, že na příkaz anglického krále je má guvernér New Yorku všechny otrávit. Táto, na první poslech slabo-myslná spekulace měla ve skutečnosti silný účinek. Důvěřiví indiány byli zmí-taní pochybami a podezřeními a jejich strach z nekalého černokněžnictví byl pro jejich náturu přirozený, zvláště pak, když bylo mezi domorodými národy všeobecně známo, že se Evropané nejednou uchýlili k špinavým trikům, jen aby dosáhli svých sobeckých cílů. - N. Y. Col. Docs.
Francouzi už během Války krále Williama měli mezi Irokézy své špehéře, ani tentokrát tomu nebylo jinak. Někteří z těchto „agentů“ byli vojáci, jako napří-klad Joncaire, Maricourt a Longueuil a jezuitští bratři misionáři, mezi které patřili Bruyas, Lamberville a Vaillant. Jezuité se svou schopností plnit zadané úkoly i v obtížných podmínkách, byli nejlepší. S indiány to uměli dobře a mnozí z nich uspěli i mezi Irokézy, ačkoliv byli francouzského původu. Angličtí reverendi pochopitelně na jejich úspěchy žárlili a podnikli několik nepřesvědčivých pokusů o zvrácení situace. Když byli protestanští misionáři poslání k Irokézům Onondagům, lord Bellomont k tomu poznamenal: „… je skoro nemožné přemluvit misionáře, aby žili s indiány, …ti jsou totiž velice odporní, pokud se týče mytí rukou, nebo mytí kuchyňského náčiní do kterého dávají potraviny.“ - Bellomont to the Lords of Trade, 17 October, 1700. A to byl také jeden z důvodů, proč Francouzi vycházeli s indiány lépe. Nechovali se k nim s takovou povýšeností jako Angličané. Nadarmo pak Bellomont indiány přesvědčoval, že „Jezuité jsou největší lháři a podvodníci na světě.“ - Conference of Bellomont with the Indians, 26 August, 1700 Nadarmo také indiánům nabízel sto dolarů za každého zajatého misionáře a marně je přesvědčoval, aby je alespoň vyhnali ze svých vesnic.


Není ale divu, že z toho všeho byli Irokézové zmatení. Zatímco část z nich sku-tečně jezuitským misionářům nedůvěřovala a neměla je ráda, další naopak žá-dali kanadského guvernéra, aby k nim kněží poslal více. V některých vesnicích zase vítězil zcela pragmatický názor: „Pokud budou mít Angličané levnější zbo-ží, než Francouzi, přijmeme jejich kněze, ale jestli budou prodávat levněji Fran-couzi, chceme jejich kněze.“ A nakonec byli i takoví, kteří evropské duchovní nechtěli vůbec, a jak vysvětlili: „protože vy všichni (míněno Evropani) nás jenom opíjíte hlukem vašeho modlení.“ - Journal of Bleeker and Schuyler on their visit to Onondaga, August, September, 1701


„Národy (Irokézové)“ posteskl si Schuyler, „jsou rozděleny na mnoho frakcí.“ Zvláště patrné to bylo mezi Onondagy, kde byl francouzský vliv nejsilnější. Také někteří Senekové k Francouzům inklinovali, zvláště poté, co adoptovali důstoj-níka Joncaireho. Největší odpor k poddaným krále Ludvíka měli Mohawkové a není divu, vždyť od Francouzů uštědřili nejednu hořkou porážku. Přesto usilovná práce jezuitů přinesla své ovoce. Čas od času se jim podařilo odvést mohawské konvertity do Kanady, kde se usadili v St. Louis nebo v Caughnawaganě, kde jejich potomkové žijí dodnes. Říká se, že na počátku osmnáctého století byly dvě třetiny Mohawků s Francouzi zadobře. Ke kanadským Mohawkům se připojili i jiní Irokézové, čímž vzniklo nové misijní osídlení Caughnawagana a indiánská komunita stejného jména.

Tzv. „Vzdálení indiáni“, nebo také „Horní národy“, jak Francouzi říkali kme-nům od Velkých jezer a přilehlého okolí, byli Ottawové, Pottawattomiové, Sau-kové a Liščí indiáni a další. Byli to významní obchodní partneři, stejně jako političtí a vojenští spojenci Francouzů. Vzhledem k tomu, že ze západu bylo do Montrealu dováženo ohromné množství kožešin, angličtí obchodníci chtěli pochopitelně tento proud odklonit do Albany. K uskutečnění těchto cílů chtěli využít Irokéze, kteří byli nejen urputní válečníci, ale také ostří politici a obchod-níci. V tomto bodě sehrálo svou důležitou roli společenství Caughnawagana, poněvadž příbuzenské vztahy s Ligou Irokézů nebyly zpřetrhány. Anglické zboží z New Yorku určené pro obchod s indiány bylo lepší kvality a levnější, zatímco francouzského, zvláště pak v době války bylo poskrovnu a za vyšší ceny. Vzhledem k tomu, že si vlivné Kaughnawagany nechtěli znepřátelit ani Angličané ani Francouzi, mohli tito indiáni klidně „pašovat“ zboží z New Yorku do Kanady. Přes jezero Champlain a po řece Hudson zase dováželi kožešiny do Albany, kde výměnou obdrželi zbraně, přikrývky, látky, nože, korále apod. Toto zboží posléze prodali francouzským obchodníkům, kteří ho často potřebovali, aby sami měli co nabídnout „Vzdáleným indiánům.“ Tento podivný obchod provozovaný Kaughnawagany dobře fungoval zvláště v době války, poněvadž to byl jediný způsob, jak mohli někteří kanadští obchodníci sehnat těžko dostupné zboží. Že tímto angličtí obchodníci v podstatě napomáhali nepříteli, jejich vlastenecké svědomí příliš netrápilo, zato politiky a vojáky jo. Díky těmto nekalým praktikám měli kanadští „špioni“ snadnější prostor k získávání informaci týkajících se anglických kolonií.


Obchodníkům z Albany válka s Kanadou nijak nevadila, spíše naopak, jak už jsme si řekli. Stejně tak na tom byly i jejich protějšky za severní hranicí. Fran-couzští královští úředníci však byli jiného názoru. Dle jejich míněni by nebylo dobré, kdyby byl křehký mír mezi Kanadou a Irokézy porušen. A tak se v ko-nečném důsledku stalo, že během prvních sedmi roků osmnáctého století, panoval mezi Kanadou a New Yorkem mír, zatímco plnou tíhu války odnesly ko-lonie Nové Anglie, zvláště pak Massachusetts, odlehlé oblastí Maine a New Hampshire. - The Public Record Office, Archives de la Marine, Archives Nationales, N. Y. Colonial Documents, Second and Third Series of the Correspondance Officielle at Ottawa.


51 komentáře
Průměrné hodnocení: 4.5/5

2017-05-04 21:45:12
SPECIAL OFFER : cash advance loans in virginia For Women Herbal on SALE , Buy Viagra For Women Herbal shop online .
2017-05-28 05:12:52
2017-05-28 11:41:47
2017-06-02 01:39:30
2017-06-03 20:00:45
2017-06-15 16:38:36
Hello!
viagra online ,
2017-06-17 22:57:26
2017-06-18 15:01:48
Hello!
online viagra ,
2017-06-21 10:20:41
2017-06-28 23:09:41
2017-07-10 06:05:22
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-07-15 11:28:14
2017-08-08 20:08:05
2017-08-18 09:55:23
2017-08-23 23:19:03
Hello!
cialis , viagra , cialis , viagra ,
2017-09-01 00:14:09
2017-09-08 10:54:02
2017-09-27 10:45:38
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
2017-10-13 15:20:07
2017-10-29 02:27:25
2017-11-04 06:12:40
2017-12-17 09:53:15
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist