Válka královny Anny IX. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka královny Anny IX.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

23. 01.

To že metropolitní vláda tak liknavě pomáhá svým koloniím, hrálo Kanadě do karet. Tamní důstojníci se nemohli nedoslechnout, že vojenská podpora, kterou Londýn koloniím slíbil roku 1710, byla realizována až napřesrok. Pak nějací irští dezertéři z anglické stanice na Newfoundlandu, utekli do francouzské Placentie, kde potvrdili, jak to bylo s britským tažením proti Kanadě. Tyto skutečnosti inspirovaly francouzského velícího důstojníka Costebelleho k jistému nápadu, se kterým briskně seznámil ministra zahraničí. Dle informací, které získal, došel k názoru, že Velké Británii nezáleží tolik na dobití Kanady, jako spíš, že chce udržet na uzdě své vlastní kolonie, zvláště pak Massachusetts, která funguje spíše jako samostatná republika, spíše než provincie. Tamní obyvatelé s nelibostí respektují královské úředníky a raději berou záležitosti do vlastních rukou. Podle Costebelleho posílá Anglie lodě a vojáky, proto aby uhlídala své vlastní kolonie. Costebelle navrhl, aby byl do Bostonu poslán špión, který by v srdcích členů Zákonodárného shromáždění i jiných vlivných občanů, zaséval semínka pochybnosti vůči záměrům britské Koruny. Tím mužem měl být Denys de la Ronde, jenž kdysi žil v Bostonu, dobře ovládá angličtinu a ve městě má dost známých.Ministru zahraničí Ponchartrainovi se Costebellův nápad zalíbil, takže dal konspirační akci písemný souhlas. Guvernéru Vaudreuilemu napsal: „Pán Costebelle mne informoval, že hlavní důvod anglické válečné aktivity v provinciích, je upevnění královské svrchovanosti v Bostonu a New Yorku. Lidé, že tam spravují jakousi republiku, kde rozhoduje lid neochotný poslouchat královské guvernéry. Je tedy důležité, aby provincie i nadále udržovaly republikového ducha, což schvaluje dokonce i náš král, který souhlasí s tím, abychom to aktivně podporovali. Pokud se Vám zdá, že to bude mít úspěch, nešetřete žádnými prostředky ve prospěch oné věci. Je to záležitost nejvyššího zájmu a je dobré zaměstnat osoby, které mají pro takovou práci mimořádné nadání. Nemusím snad zdůrazňovat, že je třeba konat s nejvyšší opatrnosti a utajením. Jelikož zde bude vyzkoušená čestnost a věrnost, musí se vše zorganizovat s maximální péčí a opatrnosti, abychom se vyvarovali chybným krokům.“ Zajímavý byl postoj krále Ludvíka XIV., který coby monarcha si protivil republikány, ale v této situaci mu nevadilo za Atlantikem takové aktivity podporovat, poněvadž předpokládal, že na takovou vzdálenost to nebude nebezpečné.


Costebelle mezitím začal svůj plán realizovat. Na jaře roku poslal Denyse La Rondeho do Bostonu pod záminkou vyjednání výměny zajatců. Ve skutečnosti měl však kontaktovat místní občany a do oušek jim měl našeptávat, že skutečným důvodem, proč královna poslala do Ameriky vojsko, není dobytí Acadie a Kanady, ale že chce hlídat své vlastní poddané. Pokud by stála paní Nové France, budou noví guvernéři dosazeni dvorem a udělají vše proto, aby v koloniích zničili zárodky demokracie.


La Ronde Denys dostal instrukce, které mu umožnili jednat s obyvateli Bostonu, a měl právo s nimi uzavřít smlouvu o tajném spojenectví. Mohl novoangličanům slíbit, že Kanada nebude do budoucna podnikat proti Nové Anglii žádné válečné akce, pakliže oni slíbí, že již nebudou proti Kanadě žádat vojenskou pomoc u Dvora. „Tajnému agentovi“ bylo doporučeno, aby jednal velmi opatrně, a kdyby se setkal s negativní reakcí, měl by to obrátit v žert. Jenže sotva milý špion přicestoval do Bostonu, byl ihned zatčen. Když se pak Francouz pokusil o útěk, jeho loď byla zadržená, a tak skončila tajná konspirační mise francouzského důstojníka Costebelleho. Na druhé straně je třeba říci, že to nebyl až tak špatný nápad, protože novoangličané měli skutečně velmi nezávislého ducha, ale v konfrontaci s Kanadou však raději preferovali vlastenectví a loajalitu ke Dvoru.  
Ve skutečnosti opravdu existoval diametrální rozdíl mezi evropskou Velkou Británií a americkými koloniemi. „Oni (američtí osadníci) nesnášejí královské vojáky, dokonce ani ty, kteří střeží jejich pevnosti. Pokud by padly francouzské kolonie, Anglie by ovládla kontinent od Newfoundlandu, až po Floridu. Stará Anglie si pak nedokáže představit, že se jednoho dne její provincie spojí a setřesou ze sebe jho monarchie a zavedou demokratickou vládu.“ Ale tehdy ještě byly provincie příliš slabé, nejednotné a navíc mezi sebou ještě soupeřily.


Mezitím guvernér Dudley s podporou Vetche a Nicholsona, pověřil massachusettského zástupce Jeremiaha Dummera, aby se opět pokusil přimět metropolitní vládu, aby zaměřila pozornost na Kanadu. Jenže Anglie byla v té době vyčerpána evropskými válkami a stála na pokraji bankrotu. Přesto v té době došlo ve vládních vrstvách k velkým politickým změnám a k velké rivalitě mezi Whigy a Toryi. Aby ministr zahraničí St. John posílil prestiž strany Whigů, chtěl tak učinit nějakým velkým skutkem, nejlépe dobitím Kanady, zatímco opozice preferovala útok na Holandsko nebo Německo. Jenže St. John neváhal a v utajení se pustil do válečných příprav, takže ani ministerstvo námořnictví nemělo o ničem tušení. Lidé se domnívali, že má flotila namířeno do Západní Indie, nebo někde do jižních moří. Když pak do Bostonu přišla zpráva, že má kolonie zajistit pro vojsko tříměsíční zásoby, způsobilo to všeobecné překvapení. S něčím takovým provincie nepočítala, rozhodně ne v takovém rozsahu, jak bylo nařízeno.


Bostonský přístav Nantasket Roads se začal plnit různými druhy plavidel, a když pak připlulo britské válečné loďstvo, lidé nestačili zírat, poněvadž taková námořní síla nebyla doposavad u amerických břehů k vidění. Admirál byl se svým štábem přivítán se všemi poctami a vstříc jim vyšel provinční ministr se dvěma členy Rady, načež uvítací výbor provedl důstojníky mezi dělovými bateriemi Copp Hill a Fort Hill a bostonská milice byla nastoupená v plné zbroji. To vše proběhlo za nadšeného jásání davu. Poté, co se pohlaváři najedli v nejlepší městské krčmě, byli důstojníci ubytováni. Když vojáci stavěli tábor, seběhli se na Noddle’s Island desítky zvědavců, kteří v údivu hleděli na elitní britské vojsko. I když byli novoangličané z této nečekané podpory nadšeni, přece jen na armádu hleděli se skrytým podezřením. Že by zabrala francouzská šuškanda? Naproti tomu britští důstojníci hleděli na místní obyvatelstvo s typickou britskou přezíravostí, což se brzy projevilo na oboustranném vztahu. Navíc bylo vše podřízeno vojenské diktatuře a to novoangličany dráždilo ještě více. Bylo třeba shromáždit zásoby a výstroj za 40 000 liber, proto byly zmrazeny ceny na hodnotu, jaká byla v době připlutí flotily. Šerifové a strážníci společně s královskými důstojníky dostali příkaz prohledat město a hledat sklady alkoholu. Pokud majitelé odmítali prodat zboží za předepsané ceny, vojáci zkrátka vtrhli do domů a zboží jednoduše zabavili. Přísně trestali všechny, kteří poskytli útočiště dezertérům. K povinné službě byli povoláni všichni lodivodové a námořníci, kteří se alespoň trochu vyznali ve vodách zálivu St. Lawrence.


Je nabíledni, že mnozí živnostníci armádní aktivity bojkotovali a farmáři s dovozem potravin nijak nespěchali a najednou byl nedostatek soli, která byla nezbytná pro konzervování zásob. To dovádělo britské důstojníky k šílenství. V řádovém vojsku se začala šířit dezerce, poněvadž se mnohým vojákům místní svobodomyslnost zamlouvala. Admirál Walker si na kolonie stěžoval: „Její Veličenstvo nebude takové akce tolerovat. Vždyť ti lidé nic nerespektují, a každý si děla co je dobré v jeho očích.“ Přesto byly přes všechny peripetie přípravy dokončeny a flotila mohla třicátého července opustit přístav a novoangličané tomu byli rádi.
Invazní flotilu tvořilo devět válečných lodí a šedesát dopravních, obchodních a nemocničních plavidel, včetně provinční fregaty. Dohromady tvořilo válečná kontingent řádových vojáků, námořníků, milicionářů a doprovodného personálu na dvanáct tisíc mužů celkem. Jedna z Walkerových lodí, jménem Chester plula napřed a křižovala záliv St. Lawrence ve snaze polapit nějakou francouzskou loď, a to se jí nakonec podařilo. Byla to loď kapitána Paradise, zkušeného mořeplavce, kterého Angličané uplatili, aby jim dělal lodivoda. Kapitán Angličanům vyložil situaci tak chmurně, že by jednomu srdce ustrnulo. Popsal kanadskou zimu tak strašidelně, že si admirál stýskal: „pokud v bezpečí doplujeme do Quebecku, mráz sevře lodi v řece a led potom rozdrtí jejich trupy, jako kdyby byly rozdrceny skálami… pokud budeme kotvit v Quebecku, naše zásoby se ztenčí na minimum a vydrží osm nebo devět týdnů a našich dvanáct tisíc mužů bude umírat hladem a chladem. Musím se vyznat, že mé myšlenky jsou velice chmurné, při představě rozbouřených vod, vysokých hor sněhu v tom neúrodném a neobdělávaném regionu. Velký počet odvážných mužů zemře.“


Nicméně, do osmnáctého srpna šlo všechno hladce, ale toho dne silný vítr zahnal lodě do zálivu Gaspé a za dva dny je tam zahnal znovu. Walker na vlajkové lodi Edgar plul v čele flotily, kdy večer dvacátého míjel velký ostrov Anticosti, kde je řeka široká 110 kilometrů. Ten den dul silný východní vítr a řeku zahalila hustá mlha. Walker předpokládal, že není daleko od jižního pobřeží, ale ve skutečnosti byl od něj vzdálený osmdesát kilometrů. V osm hodin večer admirál signalizoval flotile dál severním kursem, aniž by tušil, jak se v navigaci zmýlil. V půl jedenácté kapitán Paddon hlásil již ležícímu admirálovi, že viděl zemi, ale velitel ho odbyl, že se jedná o jižní pobřeží, a ať se drží kursu, což bylo fatální rozhodnutí, které ovlivnilo osud celé expedice. Ze spánku ho pak vytrhl vojenský kapitán Goddard ze Seymourova regimentu a naléhal na něj, aby šel na palubu, neboť se loď potýká s příbojovými vlnami. Sebevědomý Walker, který opovrhoval suchozemci, nedal na kapitánovo varování a poslal ho pryč. Goddard se ale nevzdal a brzy se vrátil se zoufalou výzvou, aby šel admirál nahoru, protože flotile hrozí katastrofa. V té chvíli se ozvala rána a loď se zachvěla, až to málem Walkera vyhodilo z lůžka. To admirála konečně vyburcovalo, takže si nasadil župan a pantofle a v tomto nedůstojnickém odění odchvátal na palubu, kde panoval zmatek a zděšení. Skrze mlhu toho nebylo moc vidět, ale ohromné vlnobití nešlo nepřehlídnout. Francouzský navigátor nebyl z počátku k nalezení, ale když se na palubě konečně objevil, sdělil zděšeným velitelům, že se nejedná o severní pobřeží. Walker nechal okamžitě loď otočit na kotvě, aby co nejrychleji vyplul z nebezpečných vod.
Loď, na které se plavil plukovník dělostřelectva King, unikla zkáze jen o fous. King vzpomíná, že: „ostré skály byly úplně blízko nás a my jsme mohli pozorovat, jak se o útesy divoce rozbíjejí mohutné vlny. Kotvy nás držely jen zázrakem a vítr a obrovské moře mohlo rozbít o skály naši loď na deset tisíc kusů. Celou noc jsme poslouchali, jak ostatní lodě pálí z kanónu a světly signalizují stav nouze.“


Vetch byl na palubě malé fregaty Despatch a byl velice znepokojen, jakým způsobem Walker vede flotilu v noční bouři: „říkal jsem plukovníku Dudleyemu i kapitánu Perkinsovi, veliteli fregaty Despatch, že jsem zvědav, co zamýšlel admirál tím, že zvolil tento kurs, a proč raději nenařídil západo západo jih.“ Despatch se držela v zadní části flotily, takže měla čas vyhnout se zrádným vodám. Vetch taktéž poslouchal, jak se noční mlhy a deště ozývají kanóny a sledoval zoufalou signalizaci, jenže nedalo se nic dělat.


Moře se uklidnilo až po třech a teprve poté mohli důstojníci spočítat škody. Válečné lodě přečkaly všechny bez pohromy, ale osm dopravních, jedna obchodní a šalupa markytánek byly roztříštěny na útesech. „To bylo hrozné, jak jsme poslouchali ten zoufalý křik tonoucích“ napsal novoanglický komisař Sheaf, který smrti unikl také jenom o vlásek.


Ke katastrofě došlo blízko skalnatého ostrova s hroznými útesy, kterému se říká Isle aux Oufs. Když Walkerovy oznámili, že utonulo osm set osmdesát čtyři vojáků, admirál tento ukvapený odhad zaznamenal i do svého deníku. Později bylo zjištěno, že zahynulo dvacet devět důstojníků, šest set sedmdesát šest seržantů, kaprálů, bubeníků a vojínů a třicet pět markytánek. Celkem tedy sedm set čtyřicet ztracených duší. Námořníků zemřelo asi dvě stě.
Flotila následující dva dny pendlovala mezi severním a jižním pobřežím. A dvacátého pátého admirál přestoupil na loď Windsor, kde přebýval generál Hill a svolal válečnou radu. Generál Jack Hill byl typický měšťan, kterého u Dvora i armády protěžovala jeho sestra, královnina blízká přítelkyně a nyní měl příležitost dokázat, co v něm je. Ale Hill nikdy nebyl pořádný voják a Walker čekal na záminku, aby mohl flotilu obrátit na zpáteční cestu. Anglická armáda v této zásadní chvíli věru neměla rozhodné vůdce a navigátoři s lodivody tuto beznaděj posílili sdělením, že si na St. Lawrence znovu netroufají. Ale ani to nebylo tak zásadní, poněvadž William Phips měl ještě méně zkušené námořníky a přece s nimi v roce 1690 doplul až do Quebecku a Walker navíc disponoval Phipsovými lodními deníky. I když expedice utrpěla citelnou ztrátu, zdaleka to nemusel být důvod k ústupu. Válečné lodě byly v pořádku a cynicky vzato, ztráta na životech se mohla rovnat ztrátám z jedné bitvy. Když byl generál Hill otázán, zda povede flotilu do Quebecku, on to odmítl k čemuž se Vetch vyjádřil: „řekl jsem mu, že nejsem sice žádný námořník, ale že bych udělal vše, co je v mých silách, abych řeku splavil, a že tu řeku znám docela dobře.“ Příští den zklamaný a rozhořčený Vetch řekl admirálovi bez okolků: „dle mého pokorného názoru nemůžou za náš neúspěch nedostatky a potíže s navigací, ale způsobilo to špatné velení. Kvůli tomu jsme byli zavlečeni na skály, a kdo dal příkazy k tomu kursu, víte nejlépe vy. Pokud se vrátíme bez jakéhokoliv pokusu o dobití Quebecku, bude to mít obrovský dopad na morálku a vážně to poškodí zájmy Koruny a britských kolonií.“ Ani tyto silné argumenty velitele nepřiměly ke změně názoru, a tak flotila zamířila ke Spanish River, nyní přístav Sydney na ostrově Cap Breton. Admirál posléze deklaroval, že tímto rozhodnutím zachránil životy vojáky před krutou smrtí mrazem a hladem.


Do Bostonu byla vyslána fregata Saphire, aby tam dopravila poselství o neúspěchu. Depeše byla poslána i plukovníku Nicholsonovi, který čekal u jezera Champlain. Plukovník však chtěl slyšet jinou zprávu, a to že flotila úspěšně postupuje na Quebec a on by koordinovaně postupoval na Montreal. Nicholson měl kombinovanou armádu řádových vojsk a milice o síle dva tisíce tři sta mužů. Kapitán Butler vzpomínal, že Nicholson zuřil, když se dozvěděl o ústupu Walkerovy flotily a vztekem mrštil svou parukou o zem, přičemž řval: „Darebáctví! Zrada!“ Když se pak uklidnil, nechal spálit pevnost, kterou tam provizorně postavil a dal povel ke zpětnému pochodu do Albany, kde armádu rozpustil. Zanechal akorát stopadesátí členný oddíl, který měl chránit hranici před nájezdníky.


V Kanadě nyní mohli slavit, a že k tomu měli pořádný důvod. Počátkem srpna Costebelle poslal Vaudreuilovi dopis z Placentia, v němž ho informoval, že mu angličtí zajatci prozradili, že se v Bostonu shromažďuje proti Quebecku a Montrealu velká armáda. To nebyly pro Kanadu dobré zprávy, poněvadž na válku byla mizerně připravena. Vojsko bylo okamžitě v pohotovosti a byla svolána milice a indiáni. O pomoc byli žádaní doslova i všichni svatí, ke kterým se Kanaďané v naději obraceli. Vůdkyni pobožného hnutí byla matka Juchereau de Saint – Denis, která vyzívala všechny Kanaďany, aby se modlili k bohu a k nejsvatější panny Marii protože: „protože sláva pravého náboženství muže rychle zahynout, pokud by Angličané měli vyhrát.“ Mnohé dámy se vzdaly svých ozdob, aby daly před nebesy najevo svou pokoru.


V první polovině září se začala rychle šířit poplašná zpráva, že byly na řece spatřeny dvě velké lodě, což málem způsobilo všeobecnou paniku. Zděšení se zakrátko proměnilo ve veselí, poněvadž to byly francouzské zásobovací lodě. Devatenáctého záři Sieur de la Valterie, jenž pocházel z Labradoru, byl poslán po řece dolů, aby vyhlížet anglickou flotilu. Valterie se plavil po řece v kánoi se dvěma Francouzi a jedním indiánem. Když prvního října přistáli u Isle Aux Oufs, potkali tam dva francouzské rybáře, kteří měli člun naplněny kořistí. Byla tam spousta trosek z rozbitých lodí, mrtvoly ovcí, psů a slepic. Byly tam sudy vína, soudky s brandy, řetězy, prkna a spousta různého náčiní. Valterie nesprávně, nebo možná i záměrně odhadoval, že tam bylo sedmnáct set těl mrtvých Angličanů.
Dokážeme si živě představit, jaká zavládla v Kanadě euforie, když se lidé dozvěděli o zkáze britské flotily. Matka Juchereau samozřejmě připsala zásluhu nebesům a pokládala to za zázrak. A začaly se šířit úžasné zkazky, jako že Angličanů zemřelo na tři tisíce, nebo že jednu z lodí sežehl božský blesk. Povídalo se, jaké se na pobřeží našly poklady, jako skvělé šatstvo, velkolepá sedla, stříbrné nádobí, pozlacené zbraně atd. Pod ledem, že šly vidět nahé mrtvoly v pozicích, jak nešťastníci zemřeli a mnoho dalšího.


Když potom Walker zakotvil na Cape Breton, svolal admirál válečnou radu. Na ní se řešilo, zdali by armáda nevzala útokem alespoň Placentii, ale i tentokrát důstojníci rozhodli, že k tomu mají málo zásob, a že je třeba odplout do Bostonu, než na moři uhodí zimní bouře. A tak válečné lodě odpluly do Anglie a ostatní plavidla do Nové Anglie.


Když se následně vyšetřoval příčiny neúspěchu expedice, generál Hill byl díky vlivu své setry dokonce poctěn, ale Walker byl z pozice admirála odvolán.Costebelle au Ministre, 3 Décembre, 1710; Instruction pour Monsieur de la Ronde, Capitaine d'Infanterie des Détachements de la Marine; Conduct of the Allie; Walker to Burchett, Secretary of the Admiralty, 14 August, 1711; Abstract of the Journal of the Governor, Council, and Assembly of the Province of the Massachusetts Bay; Journal of the Canada Expedition;  Collections of the Nova Scotia Historical Society; Nahkohe

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-11-11 13:17:03
How to buy viagra uk online, buy viagra from canada buy viagra for women .
2017-02-21 04:41:03
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:21:15
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:09:07
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist