Válka královny Anny VIII. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Válka královny Anny VIII.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

13. 01.

I přes předešlé neúspěchy se ne všichni novoangličané vzdali plánů na dobití Kanady. Zvláště horlivý pro tuto myšlenku byl plukovník Samuel Vetch, i když existovalo pádné podezření, že obchodoval s Francouzi. Vetch pocházel z úctyhodné skotské rodiny a jeho vlivní protestanští předkové za vlády Charlese II. trpěli náboženským pronásledováním. I když se dalo předpokládat, že bude kráčet ve stopách předků a stane se úředníkem, s jeho dobrodružnou povahou to nešlo dohromady. S bratrem Williamem nastoupil do armády, a když se po několika letech společně plavili v hodnostech kapitánů z kolonizačních důvodů do Panamy, William na moři onemocněl a zemřel. Samuel se posléze usadil v New Yorku a vzal si dceru Roberta Livingstona, který s Kanadou aktivně obchodoval a do businessu patrně zasvětil i svého zetě. Nicméně Vetch se následně přestěhoval do Bostonu, kde ho zastihla Válka královny Anny. Když pak několikrát cestoval do Kanady, aby vyjednal výměnu zajatců, pečlivě zkoumal povodí St. Lawrence a chlubil, že už ho zná lépe, než samotní Kanaďané. Byl to velice cílevědomý a houževnatý důstojník, a když Zákonodárné shromáždění Massachusetts rozhodlo další útok na Kanadu odložit z důvodu přílišného rizika, Vetch odplul do Anglie, aby osobně intervenoval u dvora. Žádal o podporu a zbraně na dobití Kanady a Acadie a navrhoval k tomu přidat i Newfoundland. Pokud by se toto podařilo, mohly by se vojska obrátit na jih, aby vyrvala Mexický záliv a floridskou Pensacolu z rukou Španělů a „Její veličenstvo by se stalo císařovnou obrovského severoamerického kontinentu.“  Snad i na základě této představy, dvůr žádosti vyhověl a Vetch se mohl jedenáctého března vydat na zpáteční cestu do Ameriky a krom jiného měl v brašně zplnomocnění stát se budoucím guvernérem Kanady. Vetch vyplul z Portsmouthu na palubě lidi Dragoon společně s plukovníkem Francisem Nicholsonem, který měl na budoucím podniku veliký podíl. Na dalších lodích mělo později vyplout pět regimentů královského vojska. Počasí však Vetchovi nepřálo, a tak Dragoon zakotvil v bostonském přístavu, až za pět týdnů po vyplutí z Anglie, čili večer dvacátého osmého dubna. Vetch ještě té noci spěchal za guvernérem, aby mu předal královské dopisy. Dudley svolal svou radu hned následujícího rána a guvernérům ostatních kolonií poslal emisary s kopiemi dokumentů. Vetch pak s uspokojením konstatoval, že královské příkazy byly přijaty: „s poslušnou poslušností … s pocity radosti a vděčnosti.“


Jak byly přípravy na válku realizovány, Vetch pečlivě kontroloval, jestli je vše, tak jak má být, a jak kolonie povolávají miliční sbory. New York poskytl osm set mužů, New Jersey dvě stě, Pennsylvanie sto padesát a Connecticut tři sta padesát. Vojsko se mělo shromáždit v Albany do poloviny května a jeho cílem mělo být dobití Montrealu, ke kterému se mělo dostat po řece Hudson, jezero Champlain a řeku Chambly. Massachusetts, New Hampshire a Rhode Island daly dohromady dvanáct set mužů, kteří společně s řadovým vojskem měli po moři, a pak po St. Lawrence táhnout na Quebeck.


Provincie New York musela kvůli tažení na Kanadu řešit poměrně velké dilema. Jelikož byl New York doposud neutrální, mohl užívat relativního bezpečí a profitovat z kožešinového obchodu s Kanadou a jejich indiánskými spojenci. Takže zatímco hraničáři, farmáři a muži typu Petera Schuylera, byli pro válku, obchodníci z Albany by raději těžili z míru.


Pennsylvanie na tom byla poněkud jinak. Jelikož většinu tamního obyvatelstva tvořili mírumilovní kvakeři, ani tentokrát se vojensky nechtěli angažovat. Oni sami díky své neutralitě válkami doposud moc netrpěli, přesto podpořili podnik finanční částkou 3 000 liber. Pacifisté ale pečlivě dbali na to, aby v účetnictví nebyla žádná zmínka o tom, na co byly peníze použity. Naproti tomu se Massachusetts a New Hampshire zapojily nejvíce, protože měly s Kanadou největší potíže.
Své problémy měli rovněž Irokézové, kteří doposud zachovávali neutralitu, ale nyní do vesnic Onondagů cestoval Peter Schuyler s mnoha dary a kořalkou, aby je přemluvil k válce. V té době mezi Onondagy působili jezuitští misionáři Mareuil a Lamberville. Když pak díky přesvědčovacím schopnostem a působením alkoholu začal mezi Onondagy působit válečnický duch, jezuité znervózněli. Joncaire, který plnil své úkoly mezi Seneky, dokázal tyto Irokéze přesvědčit, aby zůstali neutrální, přesto poslal do francouzské pevnosti Fort Frontenac zprávu s varováním. Schuyler naproti tomu přemlouval jeho kolegy Lambervilleho a Mareuila, aby s ním odešli do Albany, poněvadž mezi Onondagy to pro ně může být nebezpečné. A vskutku, indiáni posílení rumem vyloupili a spálili jejich dům. Jelikož oba jezuité neměli zájem zemřít mučednickou smrtí, jako před léty jejich bratři Lalemant a Garnier, raději vyklidili pole. Mohawkové, kteří byli již léta nejvěrnějšími spojenci Angličanů, poslali příbuzným v Caughnawaganě zprávu, že půjdou do války, sic nemohou jinak.


Oddíly, které měly dobít Montreal, se pohnuly proti proudu Hudsonu a cestou stavěly pevnosti. Tou první byla Saratoga, jejíž jméno pochází pravděpodobně s irokézského „sa-ra-ta-ke“, holandskými obchodníky vyslovováno „sarachtoge.“ Druhá byla postavena na Great Carring Place a byla pojmenována Fort Nicholson, pozdější přejmenována na Fort Edward a třetí opevnění neslo název Fort Anne.  


Zprávy o anglickém tažení k jezeru Champlain se brzy donesly do Kanady a guvernér Vaudreuile okamžitě pověřil velitele Montrealu, plukovníka Ramesaye, aby s patnácti sty vojáky, Kanaďané a indiány vyšel nepřátelům v ústrety. Když kanadské oddíly dopluly k jezeru Champlain, přiblížili se k sobě obé armády u místa zvaného Crown Point. Když na sebe narazily znepřátelené hlídky, došlo k lehčí přestřelce, která však Angličany vyděsila. Velitel hlídky Gift měl dojem, že „za každým stromem v lese, je ukrytý nepřítel.“ Pak došlo k tragikomické události, když se velitel Ramesay ztratil v hustém lese a nemohl najít vlastní armádu, což poněkud podlomilo bojovou morálku mužstva. Když se pak všichni „šťastně“ shledali, zvěd Deruisseau meldoval, že je poblíž na devět set Angličanů. I když kanadské síly představovaly pro nepřítele nebezpečnou a hlavně prozatím neviditelnou armádu, Ramesay znejistěl a svolal válečnou radu, a ta rozhodla pro návrat do Montrealu.  


To obyvatelům města nepřidalo a začala se šířit panika, že Angličané chystají invazi, což byla vlastně pravda. A když se pak v Montrealu ještě doslechli, že povstali Irokézové, začalo se vážně uvažovat o evakuaci města i pevnosti Frontenac. Podobně na tom byl Quebec, ale z daleko méně závažnějšího důvodu. Jistý La Plaine totiž přišel s informací, že při ústí St. Lawrence viděl osm nebo deset lodí nepřátelských lodí, a že slyšel střelbu z děl. I když se později se prokázalo, že ony lodě byly jenom čouhající skály v mlze za odlivu a hřmot děl, že byl hlas velryb během jejich dovádění, Quebec byl v pohotovosti. Muži se ozbrojili a opevnili na skále, zatímco ženy a děti s dobytkem a koňmi odešly do lesních úkrytů.


Jenže britské miliční vojsko mezitím nečinně tábořilo u Crown Point a čekalo na posla, který oznámí, že do Bostonu připlulo královské vojsko. Kdyby se tak stalo, milice měla pokračovat v tažení na Montreal. Jenže jak dny plynuly, nikdo nepřicházel a v táboře se začala šířit nákaza. I když se říkalo, že pro francouzští indiáni záměrně kazili okolní zdroje pitné vody, tím, že do nich házeli zvířecí mršiny, skutečnost byla mnohem méně konspirativní. Milicionáři jednoduše nedokázali v táboře udržovat dostatečnou hygienu, takže tam brzy začala řádit úplavice. Tábor byl zamořen hejny much a komárů, kteří se postarali o zbytek. Každopádně tento hmyz a špatně udržované latríny, pakliže vůbec nějaký byly, tentokrát zmohly daleko více, než muškety a tomahawky. Mnoho milicionářů našlo u Crown Point svůj hrob.


Když Vetch třetího července přicestoval z Albany do Bostonu, vojsko nečinně tábořilo u přístavu i s veškerými zásobami a vybavením, připraveným pro nalodění. Důstojnici mužstvo pravidelně cepovali a Vetch lordu Sunderlandovi napsal: „muži jsou v lepší kondici, než Evropané a doufám, že jejich kuráž bude stejně taková. V tom případě nebude nic, co by zabránilo v úspěchu tohoto skvělého podniku, ledaže pozdní příjezd flotily.“ A ta stále nebyla na obzoru. Vetch pokračoval v úvaze: „je pravda, že vláda na to musí vynaložit nemalé prostředky, ale přesto ráda zaplatí ve prospěch budoucnosti. Musíme se modlit za rychlý a bezpečný příjezd flotily. Kdyby se zpozdila, bylo by to pro kolonie velké zklamání, protože všichni tak nadšeně uplatnili královské rozkazy a hrozně by pak trpěly, kdyby nebylo nic podniknuto.“
Ale čas plynula a žádné lodi nepřiplouvaly, proto Vetch znovu psal: „předpokládám za nutné Vaše lordstvo seznámit s tím, jak nesmírně loajální lidé na tomto kontinentu jsou. Modlete se k Bohu, aby flotila připlula.“ Guvernér Dudley byl neméně trpělivý a psal v podobném duchu, to však bylo stejně neúčinné. Vojáci setrvali v táboře přes celé léto a polovinu podzimu. Jedenáctého října Dudley dostal dopis od lorda Sunderlanda, ve kterém ho informoval, že vojsko, které mělo připlout do Ameriky, bylo odvoláno do Portugalska, kde vedla Británie další válku. Sunderland tuto informaci o změně taktických plánů psal do Ameriky již dvacátého sedmého července, ale dopis k adresátům putoval celých jedenáct týdnů, což způsobilo koloniím nemalé finanční a materiální ztráty, nemluvě o tom, jaký psychologický účinek to na milici i osadníky mělo. Bylo to veliké zklamání, přesto guvernéři kolonií Massachusetts, Connecticut, New Hampshire a Rhode Island usoudili, že když už se vynaložilo tolik úsilí, bylo by škoda toho nevyužít. Rozhodli se tudíž, že armáda napadne Port Royal, kam je dopraví britské fregaty. Kapitáni však byli proti, jelikož už byla pokročilá doba. Vzhledem k tomu, že guvernéři neměli právo anglické kapitány do ničeho nutit, rozhodli se, že požádají Korunu o povolení napadnout přístav příští rok, pokud by dostali k dispozici čtyři fregaty a pět set vojáků, a to nejlépe do konce března příštího roku. Massachusettské zákonodárné shromáždění požádalo Nicholsona, který se zrovna chystal odplout do Anglie, aby u dvora ve prospěch podniku intervenoval.


Nicholson odplul do Evropy v prosinci a Petr Schuyler ho brzy následoval. New York totiž, když se jednou vydal na cestu války, byl rozhodnut věc dokončit, obzvláště když do toho zatáhl Irokéze. Aby Schuyler před Irokézy neztratil tvář, vzal sebou do Anglie pět Mohawků. Jeden z nich na moři zemřel, ale zbylí čtyři se do Londýna dostali bezpečně. Tam ve svých národních oblecích způsobili senzaci, ale brzy byli převlečeni na státní útraty do pestrých šatů, které jim navrhl jeden divadelní kostymér. Londýnem je pak vozili v kočáře a v přístavu jim ukázali dělové válečné lodě. Duke Shrewsbury následně Mohawky představil královně Anně. Jednoho, jako císaře a další tři, jako krále a cantenburský arcibiskup jim slavnostně předal každému výtisk bible. Básnici Steele a Addison na ně psali ódy a holandský malíř Verelst namaloval jejich portréty, které byly ryté v mezzotintě. Nu a nakonec jejich přítomnost a řeč udělala na dvůr takový dojem, že začal mít o válku v Americe nový zájem. Nicholson měl následně lepší pozici pro vyjednávání, takže se zpět do Ameriky plavil s novými příkazy na dobití Port Royal.
Ačkoliv byl Francis Nicholson vojenskou hodnosti plukovník, byl více činný na politické scéně, spíše, než na poli války a v koloniálních záležitostech sehrál značnou roli. Jedním z jeho plánů, bylo založení svazu všech kolonii, které by se jednotně postavili proti Francii, ale Virginie to k jeho velkému rozčarování odmítla. I když vynakládal hodně úsilí v zájmu kolonií, vždy ale v zájmu monarchie, ale ta to koloniím moc neopětovala. Ačkoli totiž ministerstvo slíbilo pomoc, příliš s ní nespěchalo. Lodě měly podle požadavku připlout do Bostonu před koncem března, a byl už květen, než vůbec vypluly z britského Plymouthu.  


Flotila dorazila do Massachusetts v červenci a po měsících zoufalého čekání, bylo naráz všechno v jednom kole. Sněmovna reprezentantů přijala oficiálně královskou pomoc a na základě toho prohlásila, že žádná z lodí nesmí opustit přístav, dokud neskončí službu a čtrnáct lodí bylo vyčleněno, jako transportní. Devět set milicionářů z Massachusetts, mělo dostat měsíční plat předem, společně s kabátem v hodnotě třiceti šilinků. Výbor dále povolal do zbraně všechny dobrovolníky z loňského podniku se slibem, že se mohou vrátit domů, jakmile bude Port Royal dobit. Jako bonus si mohou ponechat královskou válečnou výstroj, včetně nafasované muškety.


Pak přišel rozkaz, aby v určený den miliční plukovníci předvedli své nějak pojmenované regimenty k přehlídce. Královští důstojníci byli ubytování v Dorchesteru a Cambridge v soukromých domech, a to s nebo bez souhlasu majitelů, poněvadž to bylo uzákoněno. A nakonec bylo rozhodnuto, že plukovník Nicholson musí mít na expedici pro osobní potřebu k dispozici sud vína, dvacet ovcí, pět prasat a sto kusů drůbeže.
A nastal podzim a vše bylo připraveno k tažení na Acadii. Connecticut, New Hampshire a Rhode Island poslal své kontingenty a důstojníci v Green Dragoon Tavern se uspořádali slavnostní večeři na počest Nicholsona, Vetche a sira Charlese Hobbyho. Samotná armáda se dala do pohybu osmnáctého září. Dvacátého čtvrtého eskadra vplula do úzkého průlivu Annapolis Basin, kde je příliv silný, jako mlýnský proud. Jsou to tak nebezpečné vody, že jedná z lodí byla vržena na skaliska a šestadvacet mužů utonulo. Ostatní zakotvily bezpečně nad Goat Island na dohled francouzské pevnosti. Jednalo se o koráby Dragoon, Chester, Falmouth, Lowestoffe a Feversham, jednu provinční galéru a dvacet čtyři menších přepravních lodí, asi tři sanitární lodi a několik šalup naložených dřevem a zásobami. Výsadek mělo podniknout čtyři sta britských pěšáků a asi patnáct set milicionářů rozdělených na čtyři prapory. Nicholson věřil, že i francouzská pevnost bude posílená, proto raději spoléhal na početní převahu.


Odpoledne dvacátého pátého začalo vyloďování. Vetch s dvěma prapory vyrazil na severní straně a Nicholson s druhými dvěma prapory zase na jihu. Než se Vetch stačil se svými oddíly utábořit, octnul se pod silnou francouzskou palbou. Druhý den ráno se Nicholsonovi muži přesunuli směrem k pevnosti skrz blízký les a mokřiny Allenovy řeky, zatímco Francouzi pilně stříleli po Angličanech ze svých děl. Když se útočníci střetli s francouzskou hlídkou, zahnali ji a zakopali se čtyři sta yardů od hradeb. Poté, co Angličané přitáhli své baterie, začalo několikadenní vzájemné ostřelování. Devětadvacátého záři vyšel z pevnosti emisar Perelle, s bubeníkem a bílou vlajkou a nesl plukovníku Nicholsonovi dopis od velitele Subercase, který ho žádal, zdali by pod svou ochranu nevzal několik dam, které byly mrtvé strachy z neustále kanonády.  Vzhledem k tomu, že měl Perelle porušit parlamentární postup, nechal jej Nicholson zadržet a do pevnosti poslal vlastního důstojníka s odpovědí, že dámy příjme, poněvadž od královny „nedostal rozkaz válčit se ženami.“ Subercase také zadržel anglického posla a Nicholsonovi napsal: „Sire, zadržujete jednoho z mých důstojníků a já jednoho vašeho, čili jsme nyní vyrovnání. Nicméně nemám důvěru, že jakmile mi dáte své slovo, že ho také dodržíte, přesto nyní učiním rozhodnutí, které zabrání dalšímu prolévání francouzské a anglické krve. Jsem nyní připraven navrhnout Vám svou kapitulaci.“


Dalšího dne byli zajatí důstojníci na obou stranách se vší zdvořilosti propuštěni a v neděli ráno, prvního října utichly zbraně. Nicholson poslal plukovníka Tailora a kapitána Abercrombieho s výzvou ke kapitulaci a Subercase odpověděl, že je připraven vyslechnout návrhy. Během následujících čtyřiadvaceti hodin byly dohodnuty podmínky příměří. Posádce bylo umožněno, aby opustila pevnost se všemi poctami války a mohla odplout na anglických lodích do evropských přístavů Rochelle nebo Rochefort. Osadníci usazeni pět kilometrů od pevnosti mohli zůstat ve svých domovech, pakliže odpřisáhnou slib věrnosti královně. Na dvě stě osadníků pak přišlo k bráně pevnosti a utvořili dvoustup. Nicholson prošel kordónem s Vetchem po pravici a kapitánem Hobbym po levici následovaní zbývajícími důstojníky. Subercase jim vyšel naproti a předal jim s obřadnými slovy pevnostní klíče. Francouzští důstojníci s mužstvem vypochodovali za zvuků bubnů se všemi vlajkami a zbraněmi. Sotva prošli, vstoupili stejným způsobem do pevnosti Angličané. Pak vyvěsili nad pevnosti vlajku a vystřelili salvu z lodních děl. Nicholson následně přejmenoval Port Royal na Annapolis Royal a Vetch se stal místním guvernérem. Posádkou mu zůstalo dvě stě britských pěšáků a dvě stě padesát milicionářů, kteří se dobrovolně nabídli pro službu.


Francouzských důstojníků a vojáků bylo v době kapitulace dvě stě padesát osm. Někteří z vojáků a milicionářů během obležení dezertovali, ale Subercase, jako třicetiletý válečný veterán obstál se ctí.


Bylo to již potřetí, co byl Port Royal Angličany dobit. Poprvé to bylo majorem Sedgwickem v roce 1654 a podruhé sirem William Phipsem, během poslední války.


Entertaining Passages, Report of a Committee to consider his Excellency's Speech, Autobiography of Rev. John Barnard, A Boston Gentleman to his Friend, Letter to a Noble Lord concerning the late Expedition to Canada, Memoir of Hon. Samuel Vetch, Collections of the Nova Scotia Historical Society, Journal of Vetch and Nicholson, Vetch to Sunderland, Magazine of American History, Nahkohe


3 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-12-08 12:02:23
cialis online pharmacy for sale Game and The loses interest cialis for sale sexual get a chance.
2017-09-27 10:43:33
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist