VKA XX. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VKA XX.

Dějiny Želvího ostrova > Válka královny Anny

15. 04.


Čas plynul a s ním se i mnohé měnilo. Neměnily se však touhy a plány evropských politiků a obchodníků, kteří chtěli kvůli kožešinám ovládnout i západní kmeny. Kanadští představitelé věděli, že je nutné v těch vzdálených zemích postavit řadu pevností a obchodních stanic, které by hájili jejich zájmy, ale proti tomu se ohrazovali jezuitští misionáři, kteří se báli, že přítomnost důstojníků, vojáků a obchodníků oslabí jejich vliv na indiány. Bylo to i proti vůli samotného krále, který se obával, že v příliš rozptýlené kolonii bude vládnout nepořádek a neposlušnost.

Detroit stále patřil mezi nejvýznamnější západní stanice. Po odchodu páně Cadillaca klesl počet místních obyvatel ze dvou set na tak málo, až se zdálo, že pevnost zanikne. Kolem roku 1722 však došlo k oživení, kdy se do regionu vrátili lodní dopravci a přišli i propuštění vojáci. Toho roku se podle farní matriky narodilo v pevnosti osm dětí.


Mezitím vznikalo v Illinois nové, vládou neorganizované francouzské osídlení, jehož základ tvořili potomci západních Kanaďanů. Tuto zemi zabral roku 1682 objevitel La Salle a nazval ji Illinois podle místní koalice indiánských kmenů. Tito indiáni se pak soustřeďovali kolem pevnosti, kterou La Salle nechal postavit na skále St. Louis. Poté, co tento slavný Francouz zemřel, indiáni se rozptýlili a zůstali zde akorát Illinoiové Kaskaskiové, kde se o ně do roku 1700 střídavě starali jezuité Marquette, Allouez, Rale, Gravier a Marest. Část jich potom následovala Maresta na řeku Kaskaskii. Charlevoix, který krajem cestoval roku 1721, soudil, že to bylo nejstarší bílé osídlení v Illinois. Přesto je možné, že ještě dřív byla zřízená jezuitou Pinetem misie ve vesnici Cahokia asi šedesát mil nad Kaskaskii. Zde měli své letovisko lodní dopravci, Coureurs de Bois a další toulaví Kanaďané, kteří si brali za manželky indiánské ženy. Přicházeli také bělošky z Kanady a Louisiany, a tak se zde šířila s každou generací nová francouzská populace. Půda zde byla úrodná a veškeré místní výdobytky byly dobře prodávány v New Orleans.  


V roce 1719 vedl do Illinois průzkumnou výpravu Pierre Dugué de Boisbriant, který postavil na břehu Mississippi asi šestnáct mil nad Kaskaskii, pevnost Fort Chartres, což byl zásadní spojovací článek ve vojenském  řetězci spojujícím Kanadu s Louisianou. Zde zasedala tříčlenná rada podřízena velícímu důstojníkovi. Pro zdejší malou komunitu osadníků, byla pevnost velmi důležitá, jelikož je chránila před hrůzu nahánějícími Čikasawy, kteří rok, co rok vyráželi na válečné výpravy proti Francouzům a občas se objevil až u Kaskaskie. V roce 1734 vyrazil proti Čikasawům s Francouzi a indiány mladý Pierre d'Artaguette, ale byl poražen a sám i upálen.
Francouzi měli v Illinois ještě další nepřátelé, a to neméně nebezpečné Liščí indiány, se kterými se už jednou tvrdě střetli u Detroitu. V roce 1714 Liščí indiáni zaútočili na Illinoie a zabili nebo zajali na sedmdesát lidí. O pár let později podnikli podobnou akci, a proto je Francouzi pokládali za metlu západu a žádný běloch, který cestovat mezi Kanadou a Louisianou se prý kvůli nim nemohl cítit bezpečně.


Nadarmo s nimi Francouzi vyjednávali, lichotili, či hrozili, nic to nepomáhalo. Náčelníci občas slibovali, a někdy v dobré víře, aby neurazili „Velkého otce Onontia“, že budou udržovat mír, ale to nebylo tak snadné. Skoro všechny kmeny z jezerní krajiny totiž celá léta s Liščími indiány válčili, takže tu byl stále nějaký důvod ke krevní mstě. Mladí válečníci toho rádi využívali, aby sami mohli vyrazit na válečnou stezku a dokázat svou odvahu. A tak v roce 1722 nějací algonkinští indiáni zabili na východním břehu Michiganského jezera dvacet tři Liščích indiánů. Ti úder opětovali a do konfliktu se zapojily další národy.


Tyto domorodé střety dělaly kanadským úřadům nemalé vrásky na čele, poněvadž vážně ohrožovaly jejich systém západního obchodu. Toho využili Angličané a Holanďané z New Yorku a poslali indiánům od horních jezer wampumové pásy a nabídku, aby přicházeli za obchodem do Albany a guvernér Montrealu Ramesay si stýskal, že na to indiáni slyšeli. „Dvanáct horních kmenů“ potvrdil lord Cornbury, „přišlo tento rok za obchodem do Albany“, ale zároveň přidává, že od Angličanů již šest let nedostali žádné dary, takže se vážně obával, že je napřesrok už neuvidí.


Guvernér Vaudreuil chtěl mezi západními indiány udržet mír stůj, co stůj, a proto by mu ani nevadilo, kdyby měl pro tento účel třeba i obětovat Liščí indiány. „Jsou to ze všech západních indiánů, ti nejhorší nepřátelé“ deklaroval, „nedávno u Detroitu zavraždili tři Francouze a pět Wyandotů. Wyandoti nás požádali o pomoc a my jim musíme vyhovět, jinak námi budou všechny kmeny opovrhovat.“


Guvernér pověřil poručíka Louise de Louvigny, který předtím mimo jiné velel ve Fort Michilimackinac, aby „problém“ s Liščími indiány vyřešil. Poručík navrhl shromáždit všechny přátelské kmeny a vytáhnout s nimi na Liščí indiány v době kukuřičné sklizně. „Budeme s nimi bojovat u nich doma. Zničíme jejich plodiny a spálíme jim wigvamy. Potom se u nich přes zimu utáboříme a budeme posílat za jejich uprchlíky naše válečné oddíly, které je budou obtěžovat. Oni se budou toulat po lesích v marné honbě za živobytím. Takto je úplně ochromíme, ne-li úplně zničíme“ navrhoval důstojník.
Liščí indiáni stále žili na Fox River v Green Bay, přičemž jejich hlavní vesnice ležela asi čtyřicet mil od ústí řeky, kde se do široka rozprostírají rozsáhlé porosty rákosí, vrb a divoká rýže. Navzdory jejich ztrátám u Detroitu roku 1712, nebyli ještě zdaleka zlomeni.


Francouzi se na Liščí indiány připravovali celé dva roky, ale i tak měla výprava zpoždění, jelikož indiáni nepřišli včas a navíc ještě onemocněl samotný velitel Louvigny. Z Montrealu se vydal až prvního května roku 1716 společně s dvěma sty dvaceti pěti Francouzi, přičemž další dvě stovky se k němu měli připojit v Detroitu a Michilimackinacu, kde měli čekat také indiánští spojenci. Aby měli Francouzi na válku, co nejmenší výdaje, měla sebou výprava i množství zboží, pro obchod s indiány, což vedlo k velkému zmatku v mužstvu, poněvadž součástí zásob bylo i čtyřicet barelů brandy, ze kterých se často koštovalo. Když pak Francouzi a indiáni tábořili a pili společně, bylo to, „jako by se otevřelo samotné peklo.“


K samotné válce. Louvigny uvedl a pravděpodobně přeháněl, když napsal, že hlavní vesnici bránilo pět set válečníků a tři tisíce žen, které s obranou dle kmenových zvyků pomáhaly. Vesnice byla chráněna silnou trojitou palisádou z těžkých dubových kůlů. Podobnou obranu využívaly i jižní kmeny, jako třeba Čikasawové. Když Bienville onehdy útočil na jejich vesnici, zastavila ho silná palisáda, která odolala i palbě z děl. Kůly byly silné, jako mužské tělo, a byly zaraženy těsně u sebe a v pravidelných intervalech byly střílny. Obrana vesnice Liščích indiánů byla koncipovaná trochu odlišně. Palisády byly také ze tří řad. Jednu tvořily kůly zasazeny svisle a zbylé dvě byly tvořeny kůly zaraženými šikmo proti sobě. Na vnitřní straně byl vyhlouben mělký příkop, který obráncům sloužil, jako kryt, když pálili mezerami v palisádě.


Louvigny měl také k dispozici tři děla, ale tyto zbraně byly jen lehkého kalibru, takže proti bytelné dubové palisádě, měly jen málo účinku. Velitel se rozhodl, že další útok povede, jako kdyby obléhal pevnost evropského typu. Pod krycí palbou tří lehkých kanónů a několika set mušket, kopali muži pod rouškou tmy zákopy, a tak se každou noc dostávali blíž a blíž k palisádám, které chtěli útočníci nakonec podkopat a vyhodit do povětří.
Liščí indiáni kladli houževnatý odpor, ale když si uvědomili, jaké nebezpečí jim hrozí, chtěli vyjednávat. Louvigny byl ochoten přijmout jejich kapitulaci pod podmínkou, že uzavřou mír se všemi kmeny, které jsou ve spojenectví s Francouzi a se kterými Liščí indiáni válčí. Dále musí propustit všechny zajatce a vyhlásit válku vzdáleným kmenům, jako jsou třeba Ponyové a od nich brát zajatce. Nakonec měli v kožešinách zaplatit Francouzům všechny válečné náklady a vydat šest náčelníků, nebo jejich synů, jako rukojmí. Liščí indiáni souhlasili a Louvigny se dvacátého října vrátil do Quebecku se šesti rukojmími a v dobrém rozpoložení, že zpacifikoval „nejhorší indiány“ západu. Liščí indiáni skutečně zůstali v klidu a roku 1718 poslali do Montrealu delegaci, která měla potvrdit kapitulační smlouvu a guvernér je přijal, i když ne do puntíku plnili všechny podmínky dohody.


Nicméně západní region byl stále nestabilní. Kikapové s Maskouteny si neodpustili, aby se občas nepustili do Illinoisů a Miamiové byli napadeni Sauky. Guvernér si zoufal: „je neuvěřitelně obtížné udržet tyto západní kmeny v míru.“


Další krize nastala, když Illinoiové zajali syna Oushaly, náčelníka Liščích indiánů a zaživa jej upálili. Liščí indiáni dlouho s odvetou neotáleli a zahnali Illinoise ke skále, na které stávala pevnost St. Louis. Jelikož tam Illinoiové nesmírně hladověli, dostala skála název Starving Rock. Francouzi pokládali postup Liščích indiánů za osobní urážku a přímo z Versailles přišel od koloniálního ministra rozkaz Liščí indiány zničit: „Jeho Veličenstvo odmění důstojníka, který je srazí na kolena, nebo je spíše úplně zničí“ napsal.
Kanadské úřady však tak horlivé nebyly, jelikož si místní představitelé dokázali lépe, než jejich nadřízení v Paříži spočítat, jaké náklady by taková válka měla. Prozatímní guvernér Longueuil byl rozhodnut zatím zachovat mír a Sieur de Lignery jednal v Green Bay s Liščími indiány, Sauky a Winnebagy a sdělil jim, že velký Onontio je žádá, aby v zájmu vlastního bezpečí, nechali Illinoie na pokoji. Indiáni to přislíbili a Oushala francouzského důstojníka požádal, aby přišel do jeho vesnice a pomohl mu držet mladé muže na uzdě. Mírovou politiku guvernéra Longueuila, ale neschvaloval vojenský velitel provincie Illinois Desliettes, který navrhoval, aby byli Liščí indiáni úplně vyhlazeni.


Roku 1726 se stal novým guvernérem markýz de Beauharnois, a ten rovněž neměl touhu zavádět jakákoliv tvrdá opatření a s vědomím, že předešlé pokusy o vyhlazení Liščích indiánů, si vyžádaly mnoho obětí a nákladů, chtěl oboje ušetřit. Lignery ale doporučoval, že kdyby Liščí indiáni porušili sliby, které mu dali v Green Bay, Kanada i Louisiana by se měly spojit ve společném úsilí obtížné indiány rozdrtit. Misionář Chardon navrhoval Liščí indiány odříznout od veškerých zbraní, střeliva a obchodu a nechat je napospas nepřátelům.


Guvernér poněkud zmatený takovými radami dostal dopis od krále, ve kterém stálo, aby s Liščími indiány nakonec nebojoval. Jenže na druhé straně se našel popichovač jménem Beauharnois, který deklaroval, že Angličané vyzvali jezerní kmeny, aby vyhladili Francouze, a že jim to Liščí indiáni slíbili udělat. Osobně guvernérovi napsal, že je to důvod k válce a dokonce mu vypočítal, že to bude stát šedesát tisíc livrů. Správce Dupuy návrh podpořil, a když jej guvernér po ostré hádce odmítl, napsal do Versailles, že válka byla jen záminka proto, aby se Beauharnois obohatil na úkor královské pokladny.


Nakonec byla válečná expedice proti Liščím indiánům vypravena. V červnu 1728 se pod velením Sieura de Lignery vydala z Montrealu starou a drsnou cestou do Ottawy a Michilimackinacu dosáhla o letním slunovratu. Odtamtud flotila kánoi s tisíci indiány a pěti sty Francouzi pokračovala až do Green Bay. Zde byli zajati jeden Liščí indián a tři Winnebagové, které indiáni umučili. Výprava dále postupovala nahoru po Fox River, až se čtyřiadvacátého srpna dostala k vesnici Winnebagů. Pak už se plavili krajinou hustě a doširoka porostlou rákosím, kde se řeka líně kroutila mokřinou. Tam někde na malé vyvýšenině stála vesnice Liščích indiánů. Byla to osada o několika wigvamech a nebyla chráněna ani palisádou. Uvnitř byly jenom tři indiánské ženy a starý muž. Ženy byly vzaty do zajetí a k hrůze kuráta Pere Crespela byl stařec pomalu upálen. Poté, co byla vesnice a okolní políčka vypáleny, vrátila se výprava do Michilimackinac. Byl to velký neúspěch. Lignery doufal, že nepřítele překvapí, ale místo toho, byli Liščí indiáni včas varováni, takže utekli.


Od dva roky později, podnikli Francouzi další pokus. Pozdě na podzim roku 1730 mladý Coulon de Villiers, který se později mohl chlubit, že jako jediný v historii porazil George Washingtona, nyní společně se spojeneckými indiány porazil Liščí indiány. Bylo to opět urputné a krvavé tažení, kdy byli Liščí indiáni tvrdě biti, až jich zemřelo na dvě stě válečníků a šest set žen a dětí. Když byli Liščí indiáni obklíčeni v malém lesíku, postavili si ochranou palisádu a bránili se s obvyklou kuráží, ale brzy začali trpět hladem a žízní. Opět se pokusili uniknout během tmavé noci, jako před léty u Detroitu (1712), ale Francouzi se spojenci je sledovali a pobíjeli.


Zdálo se, že nebezpečný kmen je už definitivně vyřízen, ale nebylo tomu tak, a proto ještě nebyli francouzští úředníci spokojeni. Z toho důvodu oslovili Wyandoty od Detroitu, kteří nenáviděli Liščí indiány snad nejvíce z domorodých kmenů. Wyandoti poslali posly ke konvertovaným Irokézům z misie Two Mountains a pozvali je k honičce na Liščí indiány. Nabídka byla přijata a na podzim roku 1731 čtyřicet sedm válečníků z Two Mountains přišlo k Detroitu. K niím se připojilo sedmdesát čtyři Wyandotů a čtyři Ottawové a vyrazili k ústí řeky St. Joseph, odtamtud k Chicago Portage, a pak k Rock River. Zde byly vesnice Kikapů a Maskoutenů, kteří se nedávno ve zlém s Liščími indiány rozešli, proto se invaznímu oddílu nabídli, jako průvodci. Válečníci postupovali na sněžnicích, neboť byl hluboký sníh a studené počasí. Někteří ze starších mužů navrhovali, že za takových podmínek bude lépe se vit, ale mladí trvali na tom, že se bez skalpů a kořistí nevrátí. Společnost se rozdělila, takže v cestě pokračovalo čtyřicet Wyandotů a třicet Irokézů.
Když se přiblížili k hranicím Wisconsinu, uviděli na otevřené prérii tři Liščí indiány, tak je začali pronásledovat, až na hřeben kopce, kde stála hlavní vesnice. Pokud se dá věřit vyprávění Wyandotů a Irokézů, skládala se vesnice ze čtyřiceti šesti wigvamů stojících na břehu řeky. Z vesnice vyšli vstříc útočníkům místní bojovníci, kterých mělo být mnohem více na počet. Náčelníci však bojovníky povzbuzovali, že se jedná jenom o psy nevěřící v boha, a když útočníci vystřelili salvu, chopili se nožů a válečných palic a chrabře se pustili do obránců. Podle ústního podání, které už na poslech zní přehnaně, zahnali Wyandoti s Irokézy Liščí indiány do vesnice, přičemž zabili sedmdesát válečníků a čtrnáct zajali. Zabitých žen a dětí mělo být na osmdesát a zajatých sto čtyřicet. Zachránit se mělo pouze deset nahých mužů, kteří stejně museli v divočině brzo umrznout. Aby toho nebylo málo, poslali vítězové některé z vězňů k zbylým vesnicím Liščích indiánů s poselstvím, že právě pozřeli tu nejlepší část kmene, a že chtějí na vítězném poli dva dny odpočívat. Pokud na ně někdo zaútočí, v tom případě rozštěpí hlavy všech žen a dětí a z mrtvol si udělají obranou předprseň.


Inu, pokud bychom měli věřit tomuto heroickému vyprávění, zvládla by tato hrstka Wyandotů a Irokézů daleko více, než předešlé, organizované a mnohem početnější válečné výpravy. Ale existuje ještě jeden příběh, a to o francouzském obchodníkovi jménem Marin, který kolem sebe shromáždil spojenecké indiány a udeřil s nimi na Liščí indiány na Little Butte des Morts, načež napadení indiáni ustoupili ke Great Butte des Morts, kde na ně Marin zaútočil znovu a všechny zbylé uprchlíky pobil. K tomuto údajnému činu mělo dojít někdy mezi léty 1725 až 1746, což je rozsáhlý časový úsek, ale co je podstatnější, žádné oficiální dokumenty takovou, či podobnou událost nepotvrzují.
 Tak či onak bylo roku 1736 zaznamenáno, že naživu je stále ještě asi osmdesát válečníků z řad Liščích indiánů, a žen, které prý dokázaly bojovat jako Furie, bylo stále dost, a byly plodné, takže se ve vesnicích hemžilo malými dětmi. Liščí indiáni se později spojili s příbuzným kmenem Sauků a na počátku devatenáctého století společně obývali oba břehy horní Mississippi.


„La Salle and the Discovery of the Great West“; Illinois in the Eighteenth Century; Wisconsin Historical Collections; Tales of the Northwest; Nahkohe

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-20 09:13:18

How long does it take for a purchase viagra online pill to work - Viagra visa >> Absolute privacy.
2017-07-10 06:08:10
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:45:36
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist