Midewiwin - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Midewiwin

Severovýchodní kmeny > Odžibwejové


Společnost velké medicíny


Je více méně známo, že Odžibwejové patří mezi největší domorodé kmeny Severní Ameriky. V dobách své největší moci ovládali ohromné území z východu od Ontaria, přes Michigan, Wisconsin, Minnesotu, až po Manitobu na západě. Přestože Odžibwejové patří mezi klasické lesní národy, některé jejich divize se přizpůsobily životu v prérii.

Území, na kterém žili, je poseto stovkami jezer různých velikostí, z nichž jsou některé propojeny vodními toky, zatímco jiné jsou zcela izolované. Je to silně zalesněná oblast. Z jehličnatých stromů tam převládají borovice a jedle, z listnatých duby, topoly, javory a břízy. V četných mokřinách se tam daří modřínu americkému, vrbám a dalším vlhkomilným rostlinám. Ještě do nedávné doby to byly kraje bohaté na pernatou a kožešinovou zvěř, a také na ryby, což byl ještě do dvacátého století jediný zdroj obživy místních indiánů, přidáme li k tomu také sběr divoké rýže.

Indiáni lesů, povětšinou algonkini, bývali rozděleni podle totemu – rodů, ale dnes už je toto uspořádání téměř zaniklé, poněvadž domorodí obyvatelé byli přesídlení do rezervací, kde na ně dohlíželi vládní úředníci a misionáři. Ti v dřívějších obdobích velmi usilovali o to, aby v indiánech potlačili jejich národní integritu a zvyklosti, včetně uctívání, což se jim v mnoha případech také podařilo. Přesto v některých rezervacích přežili příslušníci pradávných totemů a strážci tradic.

Odžibwejové z rezervací, hlavně ti, co žili v jižní části státu Minnesota, se celkem americkému životnímu stylu přizpůsobili. Zato severnější skupiny žili dlouho tak, jako by se u nich zastavil čas. Z toho důvodu jim Američané říkali „divocí indiáni“. Obzvláště zásadoví zastánci tradic žili na Island Lake.

V roce 1666 přišel na Shagawaumikong (La Pointe) jezuitský misionář Claude Allauer a našel tam Odžibweje, jak se připravují na válku s Dakoty. Podle pamětníků se právě zde provozovaly ty nejryzejší rituály společnosti Midewiwin. Warren v Historii Odžibwejů píše, že Odžibwejové se poprvé s Evropany setkali v roce 1612. Francouzští misionáři navštěvovali různé algonkinské kmeny a také i některé tlupy Odžibwejů. Odžibwejům od Sault Ste Marie říkali Saulters. Tento termín se používal pro všechny indiány od Falls, ale pravdou zůstává, že nejvíce tam žilo právě Odžibwejů. Baron Lahontan tvrdí, že oni sami si říkali Outchepoues a také že měli pověst sveřepých bojovníků. Název Saulters se používá pro tuto divizi Odžibwejů do dnes.

Podle informaci některých odžibwejských náčelníků, začala migrace kmene směrem na západ někdy před tři sta šedesáti lety. Některé tlupy pronikly do bahnité země Minnesoty, zatímco jiné pokračovaly v cestě na západ a jihozápad. Podle indiánů od Hořejšího jezera se v Mackinaw usadili Odžibwejové v roce 1736, zatímco Dakotové zabrali jižní břehy jezera. Některé skupiny Odžibwejů možná pronikly až k Pigeon River, aby se Dakotům vyhnuli.
Kolem roku 1900 bylo provozování Midewiwin mezi některými tlupami stále ještě živé. Ve správách raných cestovatelů a misionářů moc objektivních informací o kultu společnosti Midewiwin není, snad proto, že Evropané silně ovlivnění církvemi křesťanstva indiánskému uctívaní nerozuměli a málokdo se ho také snažil pochopit. Proto se tito spisovatelé spíše zmiňují jen o jakýchsi černokněžnicích a kejklířích, kteří se zabývají prorokováním, zaklínáním a léčením. Ať už je tento duchovní směr mylný, či nikoliv, málokdo chápal, že tradice, mýty a kosmologie Midewiwin představují náboženské představy Odžibwejů, stejně tak, jak členové církví uctívají modly, tzv. svaté a podílejí se na rituálech ve svých chrámech. Ostatně řevnivost a nepochopení mezi algonkinskými tradicionalisty a obzvláště Odžibweji a církvemi křesťanstva trvala až do dvacátého století.

Podívejme se, jak vnímali náboženské zvyklosti algonkinů někteří ranní cestovatelé. Tak například Lahontan si poznamenal, že „když někdo z těchto indiánů onemocní, drží nemocný přísnou dietu a podává se mu jen masový vývar. Indiáni se hodně spoléhají na spánek a pocení. Podle nich je to dobrý lék na všechny neduhy světa. Když nemocnému normální léčba nepomůže, přivolá se k němu šaman. Indiáni i samotný šaman věří, že má schopnost komunikovat s dobrými i zlými duchy, a že má moc léčit nemoci. Tento šaman si nemocného nejdříve pečlivě prohlédne a přitom k němu promlouvá nějaká slova. Potom si nechá postavit zvláštní chýši v níž se postí, tančí a zaklíná. Když se vrátí k pacientovi, poskakuje kolem něho, bláznivě kvílí a pitvorně se šklebí, čímž se snaží zahnat zlého ducha, který údajně nemoc způsobil. Šaman vydává zvuky jako sova a jezuité si myslí, že mluví s ďáblem. Podává nemocnému rostlinnou šťávu na dávení, které se říká Maskikik. Ke konci procedury škrábe nemocného na různých částech těla a nakonec mu z úst vytáhne malou kůstku, což je podle něj zdroj nemoci. Jakmile je celý rituál u konce, následuje hostina.“

Louis Hennepin ve svých vzpomínkách zase uvedl, „jsme přesvědčeni, že divoši nemají žádné ponětí o bohu a nejsou schopni o něm pochopit ani ty nejjednodušší argumenty. Místo toho věří, že ve vzduchu existují různí duchové. Jiní vzhlížejí k obloze, kde podle nich sídlí Otkon, nebo Manido, zlí a dobří duchové a jiní věří v Pána Života. Neexistuje snad ani jeden indiánský kmen, který by neměl své šamany, z nichž někteří jsou čarodějové. Podle mého názoru své schopnosti jenom předstírají a ve skutečnosti s duchy nemluví. Jsou uznávání jako proroci a sami se chlubí, že umí způsobit sucho nebo naopak přivolávat déšť. Že umí způsobit mráz nebo bouři. Také, že umí zařídit, aby měl někdo v lovu úspěch, zatímco jiný ne.“

Jacques Marquette, který navštívil v roce 1673 Miamie, Maskouteny a Kikapy se zmiňuje o Kalumetovém tanci – „Viděl jsem tam určitou skupinu mužů, co chodili v ženských šatech, a kteří se těšili z mnoha privilegií. Během kalumetového obřadu hrají důležitou roli, když zpívají posvátné písně, ale sami tančit nesmějí. Jsou to významní poradci, a bez jejich názoru neučiní rada žádné rozhodnutí. Kvůli jejich způsobu života, jsou považovaní za posvátné osoby.

K posvátnému kalumetu chovají indiáni takovou úctu, jako lidé v Evropě ke korunovačním klenotům. Kalumety jsou mírové nebo válečné. Jejich kouřením se uzavírají mezi kmenové dohody, anebo vyhlašuje, či ukončuje válka. Kalumetový tanec se pořádá buď v poradním domě, nebo přímo v lese. V případě, že se obřad bude konat v lese, poradci vyberou mezi stromy vhodné místo tak, aby bylo chráněno před slunečním žárem, a donesou tam všechny důležité obřadní atributy a symboly manidos, což jsou podoby ptáků, hadů atd. Doprostřed shromáždiště je umístěn kalumet, kolem kterého muži rozpoloží své zbraně a válečné trofeje. Obřadník představí kalumet slunci a nabízí mu jej, jako kdyby si z něj slunce mohlo zabafat. Poté obřadník tančí a mimicky napodobuje pohyby různých zvířat a ptáků. V některých chvílích máchá rukama tak, jako kdyby chtěl sám vzlétnout. Kouření dýmky a tance se posléze účastní všichni přítomní. Obřad má zaručit úspěch v lovu.

„Když jsem navštívil vesnici v Puans (Green Bay, Wisconsin), stál na návsi veliký kříž, kolem kterého bylo mnoho vyčiněných kůží, wampumů, luků a šípů. Byly to věci, které tito lidé obětovali Velkému Manido, za to, že se o ně během zimního období dobře staral.“ Marquette se mylně domníval, že ten kříž postavili indiáni na jeho uvítání, jako symbol křesťanství. Ve skutečnosti se jednalo o symbol Midewiwin.

Hennepin ve svých názorech na kosmologii algonkinů poznamenal ještě následující: „Indiáni věří v ducha země, kterému říkají Micaboche a povídají si o něm mnohé neskutečné příběhy, které se podobají zprávě o biblické potopě. Tito barbaři věří, že ve vzduchu existuje mnoho duchů, kteří obývají prostor mezi nebem a zemí. Tito duchové prý mají moc předpovídat budoucnost a mají schopnost léčit. Divoši používají amulety a radí se s orákuly. Ti jim za úplatu slibují dobrý lov, ale to jsou jenom triky, pro ošizení těch chudáků.

Micaboche je prostředníkem mezi Kitche Manidem (Velký duch) a lidmi, ale mezi Odžibweji je znám spíše jako Minabodzho (Nanabozho – Velký lovec). Legenda o vzniku Matky země – Nokomis a zrození Nanabozha a jeho bratra Vlka popisuje tento zábavný příběh. Jednoho dne spadla z nebe žena, které se nějaký čas musela pohybovat vzduchem, jelikož nemohla pod nohama najít pevnou půdu. Vodní tvorové se radily, co by pro ni mohli udělat. Želva se nabídla, že té ženě pomůže. Všichni vodní tvorové nanosili na její krunýř hlínu, a když se želva vynořila z vody, poskytla ženě oporu pro nohy. Z krunýře želvy pak vznikl americký kontinent – Matka země Nokomis. Jenže žena byla smutná, že je na tak velikém prostoru sama. Pán života se na jejím smutkem smiloval a uvedl na ní hluboký spánek. Potom způsobil její zázračné otěhotnění. Uplynul nějaký čas a žena porodila dvojčata – dva chlapce. Jenže jak hoši vyrůstali, zároveň mezi nimi rostla i jejich vzájemná nenávist. Nanabozho byl dobrý lovec a Vlk na něj žárlil. Jejich hádky byly tak nesnesitelné, že se Nanabozho rozhodl, že svého bratra i matku opustí. Odešel do nebes, kde se stal ochráncem všech lovců. Po nějaké době žena opět zázračně otěhotněla a porodila dceru. Divoši věří, že ta dcera se stala pramatkou všech indiánů. Zlý bratr Vlk skončil tak, že byl poražen podzemními duchy a byl odveden do země stínu – do „země půlnočního slunce.“ Podle Odžibwejů daroval Nanabozho národu obřad Midewiwin.“ W. J. Hoffman poznamenává, že Hennepin ten příběh zkomolil, když ho trochu skombinoval se správou o narození Krista.   

Následující články budou založeny na výzkumu, který proběhl v letech 1887 – 89 na Island Lake a White Earth, kde tehdy ještě žili obřadnicí uchovávající piktografické záznamy na březové kůře.

***Louis Hennepin - (1626 –1701) byl katolický kněz, který v roce 1678 doprovázel francouzského cestovatele La Salleho na objevné cestě západní Novou Francií. O rok později se společně plavili z Kanady skrz Velká jezera objevovat neznámý západ. Byli to první Evropané, kteří stáli na březích Missouri river, a kdo spatřili ohromné vodopády Niagara a Saint Anthony.


***

Jacques Marquette - (1637 – 1675) francouzský jezuita a cestovatel. Jako první spatřil Mississippi. Marquette měl velké nadání na indiánské jazyky, zvláště pro irokanský jazyk Wyandotů (Hurónů). Byl zakladatelem misii na Sault Ste Marie, Michigan a La Pointe ve Wisconsinu, kde se seznámil s Illinoisy. V roce 1673 se spojil s Louisem Jollietem a s několika Métisy (Francouzsko indiánští míšenci) a indiány pluli na dvou dlouhých kánoích přes Michiganské jezero do Green Bay až k pramenům Fox River. Tam jim bylo řečeno, že se dostanou pře portáž k řece Wisconsin, kde Francouzi později založili město Portage. Odtud se dostali k Mississippi k místu, kde je současné Prarie du Chien. Výprava se poté plavila 700 km na jih, kde se při ústí řeky Arkansas zastavili, protože se obávali Španělů. Pak se vrátili na řeku Illinois a Velkým jezerům až k portáži Chicago.

V roce 1675 cestoval Marquette znovu na západ, ale poblíž Starved Rock (Illinois) se nakazil úplavici a na zpáteční cestě do St. Ignace ve věku 35 let zemřel.


***


Louis Armand Baron de Lahontan - (1666-1716) sloužil v Kanadě ve francouzské pravidelné armádě. Baron procestoval značnou část území Wisconsinu, Minnesoty a horní část Mississippi Valley. Po návratu do Evropy napsal cestopis, který se stal velmi prodávaný. Popisoval v něm oblast Velkých jezer, ale přitom si dost vymýšlel. Baron se naučil několika indiánským jazykům, a také jak přežít v divočině. Jelikož byl tento důstojník neklidné povahy a neustále ho lákaly dálky, často vyrážel na průzkumné výpravy. V roce 1688 se přidal k Odžibwejům, kteří vytáhli proti Irokézům. Nějaký čas pobyl v Michilimackinacu a o rok později odešel na horní Mississippi. Po několika dalších dobrodružstvích, včetně úspěšného útoku na anglické fregaty v zálivu St. Lawrence, opustil armádu a vrátil se do Evropy.

K jeho smýšleným příběhům patří průchod velkými horami na západě, kterými protéká velká řeka. Líčil, jak spatřil kmeny vousatých indiánů, kteří žijí na ostrovech obrovského jezera, kde je spousta krokodýlu a tak. Knihy tohoto vyděděného šlechtice byly ve své době velmi populární.

Společnost Midewiwin tvoří neurčitý počet kouzelníků obou pohlaví a je odstupňována do čtyř obřadnických úrovní.

Jak už jsme si řekli, kouzelníci Mide dělávali tajné záznamy obřadů na březovou kůru, které byly posvátné a nebyly určeny pro veřejnost. Možnost nahlédnout do tohoto svitku měli pouze uchazeči, kteří zaplatili řádný „poplatek“, postili se a obětovali tabák.

V roce 1887 byl na Red Lake nalezen starý březový svitek, který podle svědectví náčelníků a obřadníků nebyl nikdy spatřen žádným bělochem a dokonce ani indiánem, krom těch, kteří nebyli uchazeči. Tento svitek je 2,3 metrů dlouhý a 45 centimetrů široký. Byl zhotoven z pěti kusů březové kůry, které byly úhledně a pečlivě sešité dohromady. Na každém konci svitku byly přišité dva tenké kolíky, na které se dá kůra namotat, jako klasický pergamen. Aby se okraje březovky nerozštěpily, jsou rovněž pečlivě oentlovány.

Svitek vlastnil Odžibwej jménem Swekomik, který ho dostal v roce 1825 od náčelníka Winnibegoshis Odžibwejů, kterému lidé říkali Badasan, a který byl také věhlasným obřadníkem Mide z La Pointe (Wisconsin), kde se měly každoročně konat ty nejstarodávnější obřady.  Poslední majitel svitku ho užíval mnoho let a připravoval podle něj nové kandidáty. Historická cena svitku je neocenitelná.  Nejenže dává nahlédnout do prvopočátku společnosti velké medicíny, ale jsou na něm zaznamenány role jednotlivých manido. Kvůli izolaci Red Lake od ostatních odžibwejských rezervací se staly místní obřady poněkud odlišné od hlavního směru Midewiwin, přesto je tento svitek jeden z nejzachovalejších, a jak jsme si řekli, poskytuje cenné svědectví o samotné Midewiwin.

Na počátku všeho byl lid Anishinabeg – „Původní lidé.“ Tak si dodnes říkají Odžibwejové, Ottawové a Pottawatomiové, kteří kdysi tento národ tvořili, ale časem se rozdělili a staly se z nich tyto tři samostatné kmeny. Jméno Nanabozha – Velkého králíka, se vždy vyskytuje u všech obřadů, protože on je služebníkem Dhe Manida – Dobrého ducha a zároveň je přímluvcem a prostředníkem mezi ním a lidmi.

Když Nanabozho před dávnými časy shlížel z nebe na zem, spatřil tam lidské bytosti Anishinabeg, které obývaly čtyři zemské kouty – severovýchod, jihovýchod, jihozápad a severovýchod. Nanabozho viděl, že ti lidé jsou slabí a bezmocní, proto mu jich bylo líto a chtěl jim pomoc. Rozhodl se jim darovat prostředky na léčení nemocí, které je tak sužovaly a také jim dát k jídlu různé rostliny a zvířata. Nanabozho uvažoval, jak by tyto dary lidem předal, když tu spatřil daleko na západě jak něco, co plulo po vodní hladině. Byl to nějaký tmavý objekt, ale byl příliš daleko, než aby ho Nanabozho poznal. Pak se to objevilo zase na severu, ale zmizelo to jako v předešlém případě, a tak se to opakovalo, kdy se to objevilo ještě na východě, jihu a středu země. Nanabozho byl zklamaný, protože si s tím chtěl promluvit. Když se to opět ukázalo na západě, začalo se to konečně blížit a Nanabozho poznal, že je to Vydra, tudíž jí svěřil vše, čím chtěl obdarovat lidi a požádal jí, aby jim to předala, včetně instrukcí k obřadu Midewiwin, posvátného chřestidla, bubnu a tabáku.

Místo, kde Nanabozho sestoupil, byl ostrov, na kterém žil Minisinoskwe – Ten, kdo žije na ostrově, jeden z nejmocnějších mide, totiž Vydra. Nanabozho postavil na ostrově posvátnou chýši Midewigan, vzal chřestidlo a buben a prostřednictvím písně sdělil Vydře, že Dzhe Manido lidem pomůže, aby měli dobrý a pohodlný život. Naučil jí všem posvátným tajemstvím Midewiwin a proto se stala nejmocnějším patronem Společnosti. Nanabozho jí rovněž předal vaček s mbgis, což je posvátný symbol Mide v podobě bílé ulity.

Symboly na svitku od red Lake znamenají asi toto: Velký kruh na lícové straně je symbol Země, jak jí viděl Nanabozho, když spatřil vydru. Polokruhy jsou čtyři čtvrtiny země obydlené Anishinabeg.  Zlý a ničivý manido hlídá vstup do Midewigan. Protáhlý obdélník představuje první úroveň Midewiwin. Vchod do chýše je situován na východ, zatímco na západní straně je vstup do další úrovně. Čtyři lidské postavy jsou čtyři obřadníci. Každý z nich má v ruce chřestidlo. Stromy jsou cedry, čtyři pilíře Midewigan. Obrys medvěda je medvědí duch Makwa Manido, jeden z nejvíce mocných duchů, kterému musí uchazeč obětovat tabák. Makwa hlídá vchod před zlými duchy. Buben musí uchazeč používat, když se modlí.

Ten, kdo projde prvním stupněm, uspořádá tři hostiny a zpívá modlitby k Medvědovi, aby ho pustil do další úrovně. Hostiny a písně jsou symbolizované třemi bubny.

Dalším symbolem je Had – nedobrý manido, který je oponentem obřadníků Mide. Když po hostinách a písních postoupí uchazeč kolem medvěda, jsou tam po stranách cesty další menší čtyři hadi, zatímco velký Had dělá nad cestou velký oblouk, pod kterým musí kandidát projít. Čtyři menší medvědí duchové pomáhají střežit vchod.

Forma druhého stupně Midewiwin je stejná jako v prvním případě, ale je už tam sedm obřadníků. Nejedná se o sedm doslovných kouzelníků, ale spíše to zdůrazňuje jejich moc a sílu. Mide druhého stupně přijímají od Dzhe Manido nadpřirozenou sílu. Linky vedoucí od očí znamenají, že mohou nahlížet do budoucnosti. Linky od uší označují, že mohou slyšet na velikou dálku. A linky od rukou jsou symbolem jejich moci nad přáteli a nepřáteli. Linky vedoucí od noh označují, že mohou také překonávat veliké dálky. Malý disk na prsou figury, značí, že Mide této úrovně mají mediánový váček s mbgis.

Mitshamid – Zlý duch má moc na sebe brát podobu zvířat a také umí ničit životy. Když na sebe vezme lidskou podobu, vypadá nevinně a nikdo ho nepodezírá. Jeho služby vyhledávají ti, kdo chtějí zničit své nepřátelé na dálku. Osoby, které využívají tuto sílu, bývají označovány, jako černokněžníci. Berou na sebe podobu medvěda a člověk, který u svého wigvamu najde medvědí stopy ví, že po něm jdou. Stromy znamenají les, kde černokněžníci povětšinou bydlí.

Pokud uchazeč uspěje i v druhém stupni a postupuje dál, uspořádá hostinu pro čtyři obřadníky a modlí se k Dzhe Manido. Jeden z manido sedí před bubnem a je tam také had co se plazí od brány, kde se setkává se čtyřmi panteřími duchy, strážcem této úrovně. Indián této úrovně je už velmi obratný kouzelník.

Vydra


cesta Vydry


Když byla Vydra seznámena se všemi posvátnými tajemstvími, prošla čtyřikrát interiérem Midewiganu, načež se posadila na západní straně, a když k ní naposledy přišel Nanabozho, vstřelil jí do těla mbgis, skrze které obdržela věčný život. Nanabozho jí pak řekl: „Tato úroveň Midewiwin patří Kitche Manidovi, který bude přítomen vždy, kdy se bude pořádat tento posvátný obřad.“ Na severní straně Midewiganu je Medvědí doupě, aby mohl Makwa Manido střežit vchod do Midewiganu. Vydra pak odříkala čtyři modlitby díkuvzdání samotnému Kitche Manidovi.

Čtyři vertikální čáry ve vnějších a vnitřních rozích Midewiganu představují osm cedrů, zasazených obřadníky během přípravy obřadu pro příjímání nových kandidátu. Kruhy a spojovací linky představují průběh obřadníkova života, který musí být v přísné shodě s učením Midewiwin. Krátké čárky v kruzích jsou symboly pokušení, které na cestě číhají. Čtyři body, které vycházejí z většího kruhu, jsou čtyři medvědí hnízda. Pro kandidáta je povinností, aby prošel všemi dveřmi Midewiganu, než projde závěrečnou fázi obřadu.

Další ilustrace pořízená Sikassigem, představuje stěhování Vydry směrem na západ, poté co obdržela instrukce ke konání obřadu Midewiwin. Kruh znázorňuje zemský povrch. Když Vydra předložila čtyři modlitby, jak je uvedeno výše, zmizela pod vodní hladinou a plula směrem na západ a lid Anishinabeg jí následoval. Vynořila se až někde u Ottawa Island, kde postavila Midewigan a Odžibwejové tam žili po mnoho let. Pak se Vydra opět potopila a objevila se v Awiatang, kde byl Midewigan znovu postaven v souladu se vším učením Midewiwin. Tak se Midewigan stěhoval z Mi'shenama'kinagung (Mackinaw) do Ne'mikung, Kiwe'winang', Bâwating (Sault St. Marie), Tshiwi'towi', Nega'wadzhe'u (Sand Mountain), Mi'nisa'wik (Island of Rock), Kawa'sitshiuwongk (Foaming Rapids), Mush'kisi'wi (Bad River), Shagawâmikongk (Long Bar Beneath the Surface, Wikwe'dânwonggân (Sandy Bay), Neâ'shiwikongk (Cliff Point), Netân'wayan'sink (Little Point of Sand Bar), An'nibins (Litlle Elm Tree), Wikup'binminsh (Little Island Basswood), Makubin'minsh (Bear Island), Sha'geski'ke'dawan'ga, Ni'wigwas'sikongk (Place Where Bark is Peeled), Ta'pakwe'ikak (Place Where Lodge Bark is Obtained, Ne'uwesak'kudeze'bi (Point Deadwood River Timber), Annibi'kanzi'bi (Fish Spawn River a Green Leaf River).

Posledně zmiňované místo by mělo být Sand Lake v Minnesotě, kde se Vydra zjevila naposledy, a kde byl naposledy postaven Midewigan. Odtud se podle vlastní tradice Odžibwejové rozptýlili po tlupách po celém kraji, včetně Wisconsinu. To je hlavní příčina, proč se dochází v některých obřadech k odchylkám.

Takto byli uvádění kandidáti na Mille Lacs, mezi které patřil i Sikassig. On byl v roce 1830 obřadníkem prvního. V té době měli obřadníci i specifické malování obličeje, podle kterého šlo rozpoznat, do které třídy ten, či onen obřadník patří.
-    První stupeň – široký zelený pruh napříč čelem a úzký rumělkový proužek napříč tváří těsně pod očima.

-    Druhý stupeň – úzký rumělkový pruh vedoucí od spánku, přes oční víčka a kořen nosu. Nad ním je stejně veden zelený, rumělkový a ještě jeden zelený proužek.

-    Třetí stupeň - červené a bílé tečky nanesené po celém obličeji polštářkem prstu.

-    Čtvrtý stupeň – rumělkou pomalovaná tvář se zeleným pruhem napříč celým obličejem. Nebo na červeno pomalovaný obličej se dvěma krátkými horizontálními pruhy napříč čelem.

Další záznam je pořízený obřadníkem čtvrtého stupně. Byl to bývalý člen společnosti ze Sand Lake Band Mississippi Ojibwa. Záznam vytvořil v roce v 1833. Jeho otcem byl Metoshikonsh. Tento záznam je mnohem lépe umělecky propracován, než předcházející obrázky z Islandu Lake a Mille Lacs a zde je jeho částečný výklad.

Když se Kitche Manido rozhodl věnovat lidu Anishinabeg obřad Midewiwin, trval na tom, že obřadníci budou bubnovat a zpívat, aby přivolali jiné manidy, aby je seznámili s tím, co hodlají udělat. Postava na nebi, je samotný Kitche Manido, jak sedí a bubnuje. Malé body kolem bubnu jsou mbgis. Malé postavičky napravo jsou manidové, kteří pomáhají Odžibwejům s obřadem. V nejvyšším Midewiganu (14) je posvátný kůl, na kterém sedí Kokokoo – Sova. Linka napříč Midewiganem, je symbol cesty, zatímco dva malé kroužky označují místa, na kterých jsou umístěný dárky a posvátné kameny.

Když je indián připraven na uvedení, postaví parní chýši (19), kterou navštěvuje čtyři dny, jak to označují čtyři body na podlaze. Jsou tam také přítomní instruktoři a obřadníci. Jeden z nich předkládá úlitbu prostřednictvím kouření dýmky a druhý bubnuje. Čtyři obřadníci jsou uvnitř potní chýše. Wigvamy stojící kolem, jsou symbolem tradiční vesnice.

V předvečer uvedení přichází kandidát (26) za zkušeným instruktorem (27) s dýmkou a tabákem, což je nejpřijatelnější z darů. Za ním následují příbuzní, kteří přinášejí další dárky, které se zavěšují na posvátný strom (28). Dva body nakreslené u nohou instruktora jsou sedátka, na kterých sedí učitel a žák. Pozvedla ruka instruktora značí komunikaci s Kitche Manido, zatímco druhou rukou bubnuje.

Postavičky před posvátným stromem je průvod obřadníků a uchazeče, kráčející k Midewiganu. Uvnitř je seznámen s tím, jak bubnovat (31) a používat chřestidlo. Nalevo jsou obřadníci a uprostřed je Kokokoo – Sova. V horní části jsou nakresleny šaty, přikrývky, kotlíky atd., které představují poplatek za uvedení do Midewiwin. Patronem této úrovně je Panter.

Když kandidát nashromáždí dost dárků, aby mohl vstoupit do dalšího stupně, vezme buben a zpívá modlitby. Kitche Manido je strážcem druhého stupně, jak to ukazují stopy. Na větvi je zavěšen pytlík s tabákem. Vpravo jsou hudebníci a lidé, kteří obsluhují. Kandidát klečí na kolenou, a obřadníci jej malují. Na tyči opět visí dary.

Wabeno, Jessakidi a Mide


Ještě než přijde řeč na věci, které se týkají Midewiwin a dalších náboženských záležitostí týkajících se Odžibwejů a jejich zpřísněných kmenů, je třeba si říct, že ne všechny níže uvedené informace musí být absolutně přesné, jak se to koneckonců dozvíme od samotných autorit a pamětníků. Byli to právě obřadníci Midewiwin, kdo pečlivě střežili pradávná tajemství, a i když některým badatelům ledasco prozradili, nemáme jistotu, do jaké míry byli ty informace úplné, nebo zdali se dokonce nejednalo o žertík ze strany informátorů, což také občas s oblibou dělali.  

Další věc jsou náboženské termíny. Jelikož neumíme přesně vyjádřit podstatu indiánského duchovního chápaní, budeme používat slova, jako jsou kouzelník, medicína apod. i když přesně nevystihují to pravé.    

Mezi Odžibweji existovaly, dali se to tak nazvat, tři náboženské řády – Midewiwin, Wabeno a Jessakidi. Krom Midewiwin se ale nejedná o organizované společenství, ale spíše o skupinu lidi s určitým duchovním zaměřením. Dříve než se budeme zabývat samotnou Společnosti velké medicíny (Midewiwin), řekněme si krátce něco o vyznavačích Wabeno a Jessakidi.

Podle indiánských pamětníků „wabeno“ v překladu znamená něco jako „lidé od úsvitu.“ Jelikož ke konci devatenáctého století bylo obřadníků Wabeno jen několik, nikdy se nepodařilo přesně zjistit, čím se tato parta ve skutečnosti zabývala, zvláště když to byli přísní zachovavatelé tajemství. Co víme je, že vyráběli pro zájemce třeba „medicíny lovu nebo lásky.“ Za tuto práci dostávali od svých „zadavatelů“ podíl z úlovku, který pak obětovali formou hostiny svému manido. Na tyto večírky zvali většinou přátelé, ale i náhodně příchozí byl vítán. Jelikož jsou Wabeno lidé noci, rovněž hostiny se konávaly v noci společně s tanci a zpěvy. Aby si kouzelník zachoval reputaci, bavil návštěvníky tím, že jim předváděl různé triky s rozžhavenými uhlíky, aniž by se popálil. Říká se, že tihle kouzelníci vkládali ruce do vařící vody a dokonce do horkého javorového sirupu a vůbec jim to neublížilo. Kvůli tomuto umění jim někteří indiáni říkali „Ti, kdo to umí s ohněm.“ Počet vyznavačů Wabeno byl velice omezený. Na konci devatenáctého století žili v rezervacích White Earth a Leech Lake jenom dva obřadníci. Kouzelník Wabeno se může stát příslušníkem Midewiwin jedině v případě, že se stane léčitelem a naučí se zaklínat temné duchy, kteří tyto nemoci působí.

Jessakidi jsou zaměření na věštbu a prorokování. Mezi indiány jsou známi jako „Ti, kdo odhalují skrytá tajemství.“ Stejně jako Wabeno, nejsou ani Jessakidi organizování, ale své řemeslo vykonávají individuálně. Prorokem se může stát jenom člověk, který dostane během půstu a hledaní vize ducha věštění. Dárcem ducha věštby je Animiky – Hromový duch. Jessakidi spolupracovali se zlými duchy a bývali odborníky na rozmotávání všemožných uzlů, což se jim prý podařilo v mžiku. Chýše, které používali ke své práci, tvořily čtyři základní sloupky, které byly obloženy kůrou nebo látkou tak, že tvořily válec, necelý metr a půl vysoký.

U obřadu Jessakidi musí být atributy manida Želvy, což je nejmocnější ochránce řádu a samozřejmě nesmí chybět ani Animiky, známý též jako Hromový pták a jiní temní duchové. Prorok sedí v chýši zcela sám a během zpěvu se klátí ze strany na stranu. Z chýše se ozývají všelijaké zvuky, hlasy a dokonce i smích, který dokazuje přítomnost manidů.

Není možné, aby Jessakidi byli členy Midewiwin, protože spolupracují se zlými duchy, proti kterým obřadníci Mide brojí. Jejich počet je vyšší, než příslušníků Wabeno. Jaký byl asi stav obřadníků na konci 19. mezi Odžibweji, můžeme porovnat s jejich příbuznými Menominiemi. Na patnáct set členů kmene, bylo asi sto obřadníků Midewiwin, pět Jessakidi a dva Wabeno.

Vyznavači Wabeno a Jessakidi zaznamenávali své mnemonické písně piktografickým písmem na březovou kůru a nikdo nezasvěcený se v něm nevyzná. Většina písní byla vytvořena jen pro konkrétní obřady. Způsob zaříkávaní se měnil podle daných okolností. Nic nebývalo pevně stanoveno, ale na druhé straně měly obřady vždy jistý řád. Některé obřady byly sestaveny podle požadavku „zadavatele.“  

Krom výše zmíněných řádů existovali mezi Odžibweji a spřízněnými kmeny tzv. Mashki kike win – Sběrači. Nejsou to žádní zaklínači, ale odbornici na léčivé rostliny, byliny, kořeny a bobule. Své služby poskytují lidem za poplatek. Tento zvyk si prý osvojili od katolických kněží, kteří za každý svůj úkon požadovali plat. I když Sběrači měli velikou důvěru ve své řemeslo, přesto nikdy nepochybovali, že nemocí působí zlí duchové. Mnohými zkušenými Sběrači byly ženy. Nebyl problém, aby Sběrači byli i členy Midewiwin.

Poslední skupinou obřadníků byli Mide – kouzelníci Midewiwin.


„Velký obřad Midewiwin nebyl bílými lidmi nikdy pořádně pochopen. Dokonce ani já sám jsem vše nepoznal, ač jsem o to velmi usiloval. Jazyk Odžibwejů ovládám dost dobře a mluvil jsem s mnoha lidmi, kterých jsem se na mnohé dotazoval, ale nebylo mi to nic platné. A to mám mezi Odžibweji mnohé příbuzné a přátelé. Dá se říci, že v poznání Midewiwin jsem teprve někde na počátku, i když jsem přesvědčen, že toho vím mnohem více, než kdokoliv jiný, kdo se pokoušel něco o Společnosti velké medicíny něco napsat. Jsou sice lidé, kteří tvrdí, že se členy Midewiwin stali, ale to je jen těžko uvěřitelné. Staří obřadníci nad takovými informacemi jen nevěřícně kroutili hlavou. Připouštím, že k obřadu mohl být někdo ze zdvořilosti přizván, ale určitě před ním nebyla zjevena posvátná tajemství.“ Tolik napsal pan W. W. Warren – poloviční a dobře vzdělaný Odžibwej, který stal také členem legislativy státu Minnesota.
Pan Henry Schollcraft ve svém pojednání Information Respecting Indians Tribe z roku 1820 napsal: „Pozoroval jsem s veškerou pečlivostí obřady Midewiwin, které se konaly na Hořejším jezeře. Když jsem se o dva roky vrátil zpět, byly obřady vykonávaný přímo v mé kanceláři. Zapsal jsem si všechny písně, které tam zazněly. V roce 1823 jsem byl přijat do Meda Chippewa a poznal jsem Sagima a Jesukaid (?) a studoval jejich obrázkové písmo, takže jsem zasvěcen.“

Pan Schoolcraft skutečně popisuje průběh některých obřadů, ale jedná se jen o povrchní informace, které mu byly předány ze zdvořilosti. Obřadníci mu nejspíš prozradili jen to, co sami uznali za vhodné, poznamenal W. J. Hoffman.

Obřady Midewiwin jsou starobylé písně a tradice, které se předávaly ústně nebo v záznamech na březové kůře. Během obřadů se mluvilo prastarou idiomatikou, která se v běžné řeči nepoužívala. To vše už je ale nejspíše dávno zapomenuto, jelikož staří obřadníci vymřeli, a kdo ví, jestli vyučili nové.

Jako mnohé indiánské kmeny mají i Odžibwejové svou legendu o potopě. Podle nich se jednou Velký duch na indiány tak rozhněval, že způsobil velkou záplavu, aby je ztrestal.

Peter Jones, episkopální kněz pro Odžibweje, člen Missasauga orlího klanu v Kanadě zaznamenal: „Každý kmen má své kouzelníky a kouzelnice, kteří se zabývají léčením nemocí buď pomoci rostlin, nebo zaklínáním. Za členství se hodně platí. Kandidát je vzat do lesa, kde je vyučován znalosti rostlin. Musí se naučit léčitelské písně a modlitby. Některé pro Pána života, jiné pro manidy. Obřady se konají s veškerou vážnosti, aby lidé věřili všemu, co se na nich dělá.

Odžibwejové věří v mnoho manidů, kteří podle nich obývají nebeský i pozemský prostor. Tito manidové mohou být dobří nebo zlí až agresivní. Nejvyšší z duchů je Kitche Manido a hned po něm Dzhe Manido a Nanabozho – patron Midewiwin. Animiky Hrom je vůdcem temných duchů a patron Jessakidi, kteří věří, že je zdrojem jejích síly. Zemi stínů vládne Dzibai Manido – Stínový duch. Jméno Kitche Manido Odžibwejové vyslovovali jen v souvislosti s obřadem Midewiwin nebo, když mu jedinci obětují tabák.

Důležitá věc v životě každého Odžibweje a v podstatě každého indiána je hledání vize. Aby takový sen získal, opouští hledač na čas svůj domov a usadí se na opuštěném místě v lese, kde se postí a čeká na sen. V extází, kterou působí přísný půst se může dostavit vidění nějakého zvířete nebo i neživé věci, která se stane hledačovým patronem - totemem. Hledač vize o tom nějaký čas mlčí, dokud svému manido neobětuje. Potom si nakreslí symbol svého totemu na kousek březové kůry, kterou si uloží do mediánového váčku - pinjigosan. Vize prakticky ovlivní celý život každého indiána. Pokud se hledači vize zjeví nějaký silný a prestižní Manido – okamžitě se o něj začínají zajímat staří a zkušení obřadníci. Takový člověk má velkou šanci stát se kouzelníkem prvního stupně. Zasvěcení a samotný vstup do Společnosti velké medicíny není levnou záležitostí, zvláště pro ty, kdo nemají silného patrona. Adept může čekat na povolání i několik let, během kterých má alespoň dostatek prostoru pro lov a pořádání hostin pro obřadníky. Také shromažďuje kůže, za které nakoupí tabák, kotlíky, zbraně atd., které dává obřadníkům jako dárky. I léta se může připravovat, než je zasvěcen do prvního stupně Midewiwin.

Když se tak konečně stane, je přijat čtyřmi kouzelníky, od kterých obdrží bgis – posvátný symbol Midewiwin. Je to bílá ulita mlže. U tříd Wabeno a Jessakid je to obdobné.


***


Henry Rowe Schoolcraft (28. března 1793 – 10. prosince 1864) byl geograf, geolog a etnolog. Schoolcraft si vzal za ženu Jane Johnston, poloviční Odžibwejku, která díky své znalosti odžibwejského jazyka a tradic významně svému manželovi pomáhala s prací. Mnoho z jejich materiálů využil Longfellow pro epos o Hiawathovi. Henry se s Jane seznámil na Sault Ste Marie, kde byl přidělen jako první americký agent. Jeden z jeho prvořadých úkolů bylo bránit styku Odžibwejů s Brity.

Schollcraft začal se svým etnologickým výzkumem v roce 1822. Od ženy se naučil jazyk Odžibwejů a mnohé z jejich historie. V roce 1832 pomáhal urovnat věčný spor mezi Odžibweji a Dakoty na horní Mississippi. O rok později se Schoolcraftovi odstěhovali na Mackinac Island, kde bylo nové sídlo indiánské agentury a tam se také začal věnovat publikování.

Jane Johnston Schoolcraft (31. ledna 1800 – 22. května 1842) byla odžibwejsko irská míšenka a spisovatelka. Její odžibwejské jméno bylo Bamewawagezhikaquay, což znamená něco jako Žena, vydávající zvuk padající hvězdy. Většinu svého života strávila na Sault Ste Marie. Její maminka se jmenovala Ozhaquscodaywayquay, a byla to dcera prominentního válečného náčelníka Waubojeega. Její otec byl Ir John Johnston, obchodník s kožešinami. Rodina Johnstonových byla usazena na Sault Ste Marie a byli úzce spjata s Odžibweji. Jane své znalosti o Odžibwejich získala od své maminky a otce, který vlastnil rozsáhlou knihovnu. Její stěžejní dílo se týkalo tradiční odžibwejské prózy a poezie. Jane je považovaná za první spisovatelku, které v krvi kolovala domorodá krev.
Zpracováno podle  The Midewiwin – Grand Medicine Society of the Ojibwa – W. J. Hoffman – Wikipedia - Nahkohe

7 komentáře
Průměrné hodnocení: 4.8/5

2015-10-31 20:22:52
Code 1
شركة كشف تسربات بدون تكسير بالدمام
شركة تسليك مجارى بالدمام
وايت شفط الصرف الصحى بالدمام
شركة رش مبيدات حشرية بالدمام
شركة نقل عفش بالدمام
شركة تخزين عفش بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف كنب بالدمام
شركة تنظيف بلاط بالدمام
تنظيف فلل بالدمام
تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف سجاد بالدمام
شركة غسيل مجالس بالدمام
شركة عزل خزانات بالدمام
شركة عزل مائى بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بدون تكسير بالدمام
شركة تسليك مجارى بالدمام
وايت شفط الصرف الصحى بالدمام
شركة رش مبيدات حشرية بالدمام
شركة نقل عفش بالدمام
شركة تخزين عفش بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف كنب بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف قصور بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالخبر
شركة تسليك مجارى بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة مكافحة الصراصير بالخبر
شركة مكافحة النمل الابيض بالخبر
شركة رش مبيدات بالخبر
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة نقل عفش بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة تنظيف كنب بالمدينة المنورة
شركة تنظيف بلاط بالمدينة المنورة
تنظيف فلل بالمدينة المنورة
تنظيف شقق بالمدينة المنورة
شركة تنظيف سجاد بالمدينة المنورة
شركة غسيل مجالس بالمدينة المنورة
شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة عزل حرارى بالمدينة المنورة
شركة كشف تسربات بدون تكسير بالمدينة المنورة
شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة
وايت شفط الصرف الصحى بالمدينة المنورة
شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة
شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة
شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة تنظيف كنب بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة نقل اثاث بالاحساء
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تسليك مجارى بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركات عزل الاسطح بالدمام

Code 1
شركة تنظيف مساجد بمكة
شركة تنظيف بلاط بمكة
تنظيف فلل بمكة
تنظيف شقق بمكة
شركة تنظيف سجاد بمكة
شركة تنظيف مجالس بمكة
شركة عزل خزانات بمكة
شركة عزل حرارى بمكة
شركة كشف تسربات بدون تكسير بمكة
تسليك مجارى بمكة
شركة تنظيف بيارات بمكة
شركة رش مبيدات بمكة
شركة نقل اثاث بمكة
شركة تخزين اثاث بمكة
شركة تنظيف منازل بمكة
شركة مكافحة حشرات بمكة
شركة تنظيف كنب بالمدينة المنورة
شركة تنظيف بلاط بالمدينة المنورة
تنظيف فلل بالمدينة المنورة
تنظيف شقق بالمدينة المنورة
شركة تنظيف سجاد بالمدينة المنورة
شركة تنظيف مجالس بالمدينة المنورة
شركة عزل خزانات بالمدينة المنورة
شركة عزل حرارى بالمدينة المنورة
شركة كشف تسربات بدون تكسير بالمدينة المنورة
شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة
وايت شفط الصرف الصحى بالمدينة المنورة
شركة رش مبيدات حشرية بالمدينة المنورة
شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة
شركة تخزين اثاث بالمدينة المنورة
شركة تنظيف المنازل بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة تنظيف كنب بجدة
شركة تنظيف بلاط بجدة
تنظيف فلل بجدة
تنظيف شقق بجدة
شركة تنظيف سجاد بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة عزل خزانات بجدة
شركة عزل حرارى بجدة
شركة كشف تسربات بدون تكسير بجدة
شركة تسليك مجارى بجدة
وايت شفط الصرف الصحى بجدة
شركة رش مبيدات حشرية بجدة
نقل عفش بجدة
شركة تخزين اثاث بجدة
شركة تنظيف منازل بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
نقل اثاث بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة تخزين عفش بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف فلل بالرياض
شركة تنظيف مجالس بالرياض
شركة عزل حرارى بالرياض
شركة كشف تسربات المياة بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف كنب بالرياض
شركة تنظيف مسابح بالرياض
شركة جلى بلاط بالرياض
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة تنظيف كنب بالدمام
شركة تنظيف بلاط بالدمام
تنظيف فلل بالدمام
تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف سجاد بالدمام
شركة غسيل مجالس بالدمام
شركة عزل خزانات بالدمام
شركة عزل مائى بالدمام

2016-12-21 15:24:35
Sometimes, there like viagra fast delivery puns them, for educational mission at Camp Forlorn Hope about cailis.
2017-02-21 04:47:16
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
dongdong8
2017-06-30 10:12:48
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:11:40
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
linpingping1314
2018-01-10 08:57:49
kate spade bags
north face outlet online
cat boots
ugg boots
pandora charms
hermes handbags
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
nike shoes
supreme clothing
canada goose outlet
louboutin shoes
fitflops
polo outlet
fitflops
michael kors canada
ralph lauren uk
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses
canada goose
coach outlet
air jordans
adidas shoes
canada goose uk
coach outlet store
oakley sunglasses
michael kors uk
coach factory outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
ray ban sunglasses
mbt
ugg boots canada
kate spade outlet
ugg outlet
coach factory outlet
discount oakley sunglasses
yeezy boost
nmd adidas
doudoune moncler
ralph lauren sale clearance
adidas yeezy
christian louboutin
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap nfl jerseys
ugg outlet
air jordans
canada goose
moncler
coach factory outlet
mbt shoes
adidas superstar
jordan retro 11
louboutin shoes
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet
hermes birkin
ralph lauren outlet
pandora charms
adidas yeezy
cheap oakley sunglasses
canada goose uk
coach outlet online
pandora outlet
nike shoes
kate spade outlet store
ugg boots for women
ray ban sunglasses discount
north face jackets
longchamp outlet
kate spade handbag
ugg outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
moncler outlet
cheap jordans
moncler outlet
canada goose sale
fitflops sale
adidas superstar
canada goose sale
ugg outlet
ralph lauren uk
moncler uk
coach outlet store
coach outlet
pandora charms
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet online
north face jackets
coach outlet
longchamp handbags
coach factory outlet online
uggs outlet
coach outlet
north face outlet
fred perry
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
canada goose jackets uk
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
coach outlet
hermes bags
polo ralph lauren outlet
ugg boots
cheap uggs
canada goose jackets
ugg outlet
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale clearance
cheap ray ban sunglasses
jordan shoes
ugg shoes
michael kors outlet online
kate spade handbags
yeezy boost
ugg boots
coach outlet
gucci outlet
adidas campus
mulberry uk
pandora charms
salvatore ferragamo
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
mulberry outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
adidas nmd
uggs
ugg boots
ugg outlet
birkenstocks
moncler outlet
north face outlet
cheap jordans free shipping
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
fitflops
coach factorty outlet
canada goose jackets
nike zoom
nmd shoes
adidas outlet
canada goose outlet
uggs canada
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
kate spade outlet
air max 2017
adidas nmd
pandora charms uk
burberry outlet
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
ugg australia
canada goose outlet
michael kors factory outlet
ugg outlet
ugg outlet
ugg boots
ralph lauren uk
canada goose outlet
cheap uggs
ralph lauren outlet
pandora
cheap nfl jerseys
uggs outlet
supreme new york
michael kors outlet clearance
moncler jackets
ugg outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ray ban sunglasses
coach outlet store
pandora outlet
michael kors outlet
cheap uggs
coach outlet online
oakley sunglasses
timberland boots
ugg outlet
cheap jordans
pandora jewelry
columbia sportswear
ugg outlet
pandora charms
christian louboutin
air max 97
michael kors outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
adidas nmd
yeezy boost 350
michael kors
louis vuitton outlet
pandora jewelry
coach outlet
michael kors outlet
moncler jackets outlet
kate spade
fred perry polo
uggs
hermes handbags
burberry outlet canada
ugg boots
cheap mlb jerseys
canada goose uk
mulberry bags
canada goose outlet
ugg outlet
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
pandora outlet
ugg outlet
ugg boots
moncler coats
pandora charms sale
moncler jackets
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet store
coach factorty outlet
cheap ray ban sunglasses
timberland boots outlet
canada goose outlet
nike outlet
burberry outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
adidas shoes
yeezy boost
coach factory outlet
cheap mlb jerseys china
canada goose outlet
coach bags
adidas yeezy boost
burberry outlet
canada goose
canada goose coats
coach outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
gucci handbags
canada goose outlet
supreme clothing
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg ustralia
canada goose
longchamp handbags
coach outlet
supreme clothing
pandora charms
canadian goose
michael kors outlet
coach factory outlet
red bottom shoes
coach factory outlet
canada goose outlet
nike shoes
nike store
coach outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
salvatore ferragamo shoes
cheap jordans
louis vuitton
coach canada
burberry sale
pandora charms sale clearance
burberry outlet
canada goose
pandora jewelry
ugg boots
louis vuitton outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
tory burch outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
michael kors outlet store
ugg outlet
canada goose jackets
adidas yeezy
pandora charms
louis vuitton outlet online
ugg boots
ugg boots
coach handbags
valentino shoes
fitflops sale clearance
canada goose outlet
moncler jackets
pandora store
valentino shoes outlet
cheap uggs
air max 97
ralph lauren outlet
moncler outlet
red bottoms shoes
coach outlet
north face jackets
louis vuitton outlet online
moncler
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
yeezy 350 boost
michael kors outlet online
ferragamo shoes
ugg boots
philipp plein outlet
adidas outlet
ferragamo outlet
ralph lauren uk
coach outlet store
oakley sunglasses
uggs
pandora charms sale
ralph lauren
longchamp outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry outlet
timberland boots
michael kors outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
cheap ray bans
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ugg outlet
moncler jackets
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ultra boost
michael kors outlet store
ugg shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
air max 2018
nike outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
oakley sunglasses sale
ugg outlet
fitflops sale clearance
michael kors handbags
ugg boots
ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg sale
canada goose uk
jordans
red bottoms
michael kors handbags
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet store
north face jackets
oakley sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike outlet
north face outlet
ralph lauren outlet
canada goose uk
ralph lauren outlet
hermes outlet
nike outlet
pandora jewelry
nmd adidas
canada goose sale
philipp plein shirt
canada goose sale
hermens bags
longchamp outlet online
cheap ugg boots
michael kors canada
nike air max
timberland outlet
mulberry handbags
coach outlet
the north face
longchamp uk
ralph lauren
adidas yeezy
adidas yeezy boost
coach outlet
adidas outlet
jordan shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
cheap jordans for sale
burberry
adidas
hermes handbags
harden vol 1
jordan retro
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose
ugg outlet
christian louboutin outlet
nike shoes for men
moncler jackets
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
coach canada
ugg outlet
adidas nmd
cheap jordans
coach factory outlet
oakley sunglasses
air max 2018
canada goose jackets
12.12linpingping
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist