Arbor Croche - Rodina - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Arbor Croche - Rodina

Severovýchodní kmeny > Ottawové > Arbor Croche

6. 12. 2016

Je smutnou skutečností, že mnoho původních indiánských národů už dnes neexistuje, a další pomalu zanikají. Můj vlastní lid byl kdysi početný a silný. Byli jsme pyšní na své válečnické zkušenosti a tradice, ale dnes je to jinak. Počítám, že během jedné generace už nebude existovat žádný čistokrevný Ottawa a náš jazyk dočista zanikne. V mých žilách koluje čistá krev Ottawů a žil jsem ve wigvamu stejně, jako mojí předkové a byl jsem seznámen se všemi tradicemi a zvyky kmene. Později se mne ujal protestantský misionář Alvin Coe a zařídil mi studium v Ohiu po boku amerických dětí. Škola to byla dobrá a já se dobře naučil anglicky mluvit, číst i psát. Později jsem šel na vyšší studium, abych si vzdělání rozšířil, ale v roce 1850 jsem ho musel přerušit, abych se postaral o svého nemocného otce. Dnes mám čtyři děti, ale ani jedno nemluví jazykem Ottawů, což je mi líto. I z tohoto důvodu pokládám za důležité, aby historie a tradice mého lidu nebyly zapomenuty, jak se to stalo těm mnoha zaniklým kmenům, po kterých nezůstala ani památka. Naše tradice říká, že před dávnou dobou se jedna z našich válečných výprav vrátila s mnoha zajatci, které Ottawové adoptovali. Z jejich rodové linie pak vzešla celá řada výjimečných náčelníků a bojovníků. I mojí předkové a strýcové pocházejí z rodové linie těchto lidí. Jeden ze strýců, otcův bratr Opožděn
é křídlo pomáhal během Války roku 1812 americkému veliteli Lewisi Cassovi. Za své vynikající služby dostal doživotní penzi. Matčin bratr Shaw-be-nee-was byl v roce 1812 také ve službách americké armády. Tento strýc měl výsadu procestovat téměř celé Spojené státy. Shaw-be-nee-was zemřel před dvaceti lety ve státě Illinois, kde byl na jeho počest vztyčen pomník. Waukazoo, otcův bratr rovněž patřil mezi významné náčelníky a svaté muž. Smrt jej zastihla v kanadském státě Manitoba.

Můj drahý otec patřil mezi hlavní náčelníky v Arbor Croche, která byla později na můj návrh přejmenovaná na Good Heart. Můj otec Macka-de-pe-nessy (Černý Jestřáb) zemřel v červnu roku 1861. Otec několikrát vedl na válečnou stezku bojovníky, a vždycky se prokázal jako odvážný muž.
Žil celých dvacet let se svými bratry a dalšími indiány i bílými lovci v kanadské Manitobě, kde lovili pro kůže. Otec na severu zažil mnohá dobrodružství, když zápasil s medvědy nebo utíkal před jinými zvířaty. V té době běloši indiány strašně podváděli. Za jeden náprstek kořalky nebo dřevěný hřeben chtěli dvě bobří kůže, hrstka soli byla za jednu kůži a tak podobně. Tak indián prodal kůže v hodnotě tři sta dolarů za několik metrů chabé látky. Angličtí i francouzští lovci přicházeli do indiánských vesnic, kde se častokrát ženili s indiánkami, udělali jim děti a po čase zase zmizeli a své rodiny zanechali na holičkách.

I můj otec kvůli bílým obchodníkům málem zemřel. Cestoval tenkrát s dvěma partami lovců, které pluly ve dvou dlouhých březových kánoích. Jednoho dne se ti lidé pohádali a spor skončil málem bitkou. Lovci pak otce vysadili na opuštěném ostrově a nechali ho tak, protože celou hádku svedli na něj. Kdo by se taky staral o indiána? Otec přemýšlel nad tím, že spáchá sebevraždu, ale měl strach, že by se to nelíbilo Velkému duchu, proto se k němu modlil o vedení. Za několik dnů, kdy už umíral hladem, přišlo vysvobození. V poslední chvíli ho zachránila žena s malým dítětem, která zrovna plula kolem.


Od té doby otec už žádnému bělochovi nevěřil, i kdyby to byl kněz. Často nás před nimi varoval a říkal, že jim jde jen zisk. A kvůli bohatství lžou, kradou i vraždí. Běloši mluví tak, jako by měli na jazyku máslo, ale srdce mají plné podvodu.
Kolem roku 1800 přišli na Lower a Upper Penninsula v Michiganu poslové šavanského proroka Waw-wo-yaw-ge-she-mawa (Tenskwatawa), bratra slavného Tekumseha, aby kázali Ottawům a Odžibwejům nové poselství. Podle nich se měli indiáni vrátit k uctívání Velkého ducha, jak to dělali jejich předkové a zanechali všeho, co se naučili od bělochů. Nové náboženství dokonce zakazovalo rozdělávaní ohně pomoci křesadla a jedení domácích zvířat. Nosit se mělo jen kožené oblečení, tak jak si to přeje Velký duch. Poslové vysvětlovali, že se Velký duch na indiány zlobí, protože si osvojili zvyky bělochů. Pokud nedojde ke změně, může Velký duch zatřást zemí, aby lidé poznali, že mluví pravdu. Hodně Ottawů těm řečem uvěřilo a v Michiganu došlo toho roku tuším ke dvěma zemětřesením, jak je zaznamenáno v archívech. Kvůli tomu zemětřesení se mnoho indiánů polekalo a uvěřilo. Saw-gaw-kee (Rostoucí rostlina) jeden z významných náčelníků rovněž uvěřil a odešel na západ, kde zemřel na následky nějaké nemoci. Zemřelo tam ještě mnoho jiných indiánů. Jejich odchod velmi oslabil Ottawy v Arbor Croche. Saw-gaw-kee byl posledním náčelníkem z Little Traverse, proto byl jeho syn Ne-saw-wa-quat poslán zpět do Michiganu, aby zachoval rodovou líni náčelníků.


Old Wing II.


Spisovatel James McClurken poznamenal že „kultura Ottawů se měnila velice rychle. Ti, kteří se narodili po roce 1850, z větší míry sdíleli mnoho materiálních zvyků a hodnot, jako Američané.“ Přesto ale připouští, že našli způsob, jak se adaptovat a přitom si zachovat jistou míru autonomie. Ottawové se veřejně hlásili ke křesťanství, když se o ně během zlaté éry kožešinového obchodu starali v osmnáctém století francouzští katoličtí knězí. Ti také v roce 1825 navštívili Arbor Croche a v roce 1831 se tam usadil Frederic Baraga, rodák ze Slovinska, který postavil kapli v Harbor Springs. Kolem něj se shromáždilo několik katolických Ottawů a dokonce i ti nepokřtění viděli jistou výhodu v tom, když se kněz modlil za nemocné, rozdával léky a očkoval proti neštovicím. Navíc ještě pomáhal indiánům vyjednávat smlouvy.

V roce 1837 se Michigan připojil k americké federaci, jako šestadvacátý stát se 175 000 obyvateli, kterých neustále přibývalo. Na vzdálené jihozápadní hranici vyrostla podél řek a přístavů města, jako Grand Rapids, Grand Haven, Allegan a Saugatuck. Osadníci pronikali na indiánská území a lovci decimovali zvěř. Náčelník Joseph Waukazoo proto v roce 1836 požádal Kongres, aby pro jeho skupinu smluvně zabezpečil zemědělskou kolonii. Šťastná náhoda mu pomohla, že se v Allegan, kde jeho skupina často obchodovala, dozvěděl, že nějací američtí protestanté, vedení soudcem Johnem Kelloggem hodlají založit Western Michigan Society to Benefit the Indians. Společnost, která se měla starat o indiány nejen po duchovní, ale i po ekonomické stránce. Dalším cílem společnosti, bylo „civilizování indiánů za účelem je zcela začlenit do americké společnosti v souladu s federálními vládními cíli.“

Stejného roku svolala společnost schůzi v Allegan, kde byli pozvání i Ottawové a Odžibwejové. Náčelník Joseph Waukazoo, který s matkou konvertoval z katolictví k presbyteriánství, se dostavili také. Náčelník požádal třicetiletého reverenda George Smitha, aby se stal duchovním vůdcem jeho skupiny. Společnost to pohotově schválila a ustanovila Smitha hlavním misionářem. Ten se v lednu roku 1838 sešel s náčelníky Ottawů a Odžibwejů a s vůdci Western Michigan. Smith se zdál být ideálním misionářem pro indiány, i když byl dost autoritářský a prchlivý. Byl malý, ale houževnatý a energický a pěšky ušel klidně až třicet kilometrů denně. Jednou ho indiáni požádali, aby vzal svého psa a pomohl jim zabít medvěda. Smith si pak prostě poznamenal do deníku: „Zabili jsme ho. Získal jsem šest kilo masa. To bylo velmi dobré.“ Jeho žena Arvilla neúnavně učila indiánské dívky a ženy vařit a šít.


Smith měl ale potíž zvládnout algonkinský jazyk, proto musel mít neustále po ruce vládou placeného tlumočníka. Na doporučení náčelníka Josepha, najal Josepha Elliotta za plat dvou set dolarů ročně, plus místnost a stravu. Příští rok Smith najal Jamese Pricketta, vzdělaného míšence za plat jednoho sta dolarů ročně. Prickett byl však nespolehlivý a hrubý v chování. Smith si poznamenal: „dnes nemohu mít žádnou schůzku, protože nemám tlumočníka!“ Smithovi se poněkud ulevilo, když v roce 1841 přišla z Green Bay Mary Ann Willardová, která se konečně stala jeho pravidelnou překladatelkou. Mary byla pracovitá, ale po dobu svého čtyřletého zaměstnání byla často nemocná. Když roku 1845 odešla, Smith dal neochotně Prickettovi ještě jednu šanci. Nicméně navzdory kulturním a jazykovým bariérám, se vztah mezi misionářem a rodinou Waukazoo rozvinul v dlouhodobé přátelství. Ten se ještě prohloubil, když si roku 1851 bere reverendova dcera Josephova synovce Paysona Wolfa.

Ještě než k nim Smith přišel, Ottawové byli svědky zániku oblíbených lovišť v Macatawa. Američané získávají další pozemky a rychle budují v zemi těžební, strojní a dopravní průmysl, jenže odvážný podnik hlavního investora Macyho brzy krachuje. Na jaře roku 1839 cestoval Smith a deset Ottawů na sever, aby našli pozemek pro novou misii. Vrátili se po pěti týdnech s dvojitým počtem indiánů a rozhodnutím, že koupí zemi blízko bývalých zimních tábořišť na jezeře Black Lake. Jednalo se o zalesněnou kopcovitou zemi na sever od Black River. Byla tam i vhodná půda pro zemědělství, a co bylo ještě důležitější, indiáni tam mohli být mimo zhoubný vliv obchodníků s kožešinami, kteří dodávali indiánům kořalku.
Tlupa Waukazoo se sešla k radě roku 1840 a vybrala si za svou rezervaci Old Wing Mission. Rezervace byla pojmenována na počest zesnulého staršího bratra náčelníka Josepha, náčelníka Ning-wee-gona (Křídlo). Rezervaci obývalo devětadvacet rodin o počtu sto osmnácti duší. Vláda však slíbené peníze na vzdělání a chod rezervace neposlala, a tak Smith a jeho Ottawové přežívali z darů od podporovatelů z Michiganu a Nové Anglie. Ale to nestačilo. I Smith a jeho rodina přežívali díky indiánům, protože mu vláda neplatila ani řádný plat, a to až do roku 1844. Když obdržel alespoň malé stádo dobytka, vyčistil jeho dvacet šest akrů lesa a vlastnoručně indiánům demonstroval, jak hospodařit, než jen motykou zakopat semena do hlíny. Indiáni obdělali padesát akrů pole a zasadili klasickou trojici plodin, kukuřici, fazole a dýně, plus brambory. Úroda však byla jen poloviční, než v jiných misiích v západním Michiganu a na uživení nestačila. Ottawové byli nuceni lovit, rybařit a sbírat lesní plody, aby se uživili, což se zase nelíbilo misionáři.

V roce 1842 koupilo několik amerických rodin pozemek na východ od kolonie a založili tam farmy. Roku 1841 obdržel Smith konečně nějaké vládní peníze, takže mohl postavit školu a rozvinout zemědělství. Smith byl spokojen, takže si mohl do deníku poznamenat, že „indiáni pilně pracují a jsou schopní dokázat, že se mohou stát rolníky, když jim s tím někdo pomůže.“ Rozhodl se také, že výroční anuitní platbu bude rozdělovat v Grand Rapids, aby tak indiány odradil od každoroční cesty na ostrov Mackinac. Nechtěl, aby během léta zanedbávali své farmy.


Ještě předtím v červnu roku 1841 indiáni pomohli Smithovi dopravit k Hořejšímu jezeru množství stavebního materiálů k vybudování misie a statku. Dodávka zahrnovala zemědělné nářadí jako pluhy, kosy, hrábě atd. Misie měla takovou malou „pobočku“ v Landing, kde byl i přístav z čehož měl Smith obavy, jelikož si myslel, že ho indiáni budou využívat k výletům do divočiny. A co bylo z jeho pohledu ještě horší, indiáni chtěli navštívit blízké katolické misijní místo a hřbitov. V roce 1842 si náčelníci Waukazoo a Shinnekossia stěžovali, že jeden akr je pro tábořiště málo, tak Smith neochotně koupil dalších patnáct akrů.

O měsíc později přišla tlupa Potawatomiů náčelníka Josepha Maksabe a připojila se tlupě Waukazoo. Maksabe navrhoval, aby se v Landing postavil katolický kostel, kde by sloužil katolický kněz maďarského původu Viszosky. Ten využil příležitosti a brzy se usadil v Landing a na rozdíl od Smitha mluvil plynně algonkinsky a mezi indiány byl dost oblíbený.

Smith málem vyletěl z kůže a varoval náčelníka Waukazoo, že katolický zásah může zničit všechno, čeho společně dosáhli. Misionář svolal do školní budovy schůzi, na kterou přišla jen polovina indiánů. Joseph a jeho matka mu slíbili loajalitu, ale Maksabe požadoval, aby je učit jenom číst a psát, ale bez kázání. Jsou ochotní brát Smitha, jako učitele v Landing a náčelník Pendunwan (Peter Waukazoo) trval na tom, aby s nimi bydlel v Landing, než aby „v horkém létě umíral v lese.“


Další ranou pro Smitha bylo, když indiáni požadovali za svého zemědělského poradce Isaaca Fairbankse, který mluvil plynně jejich jazykem. Smith jim ale doporučil spíše svého osobního přítele Dr. Osmana Goodriche, který s indiány pracoval dva roky (1842 – 43). Náčelníci s ním ale nebyli spokojeni a mysleli si, že je zneužívá. Maksabe navíc začal podkopávat Smithovu autoritu obviněním, že reverendova prasata ničí jeho úrodu, a že je „bandita a měl by se raději vrátit do Allegan.“ Smith se ohradil, že by si měl Maksabe oplotit pole, jak je to v pohraničí zvykem, ale náčelník chtěl, aby provinilá prasata zabil. Maksabe následně ještě přitvrdil, když misionáře obvinil s cizoložství s tlumočnicí Mary Willardovou. Napřesrok náčelník zastřelil Smithova posledního vepře a nechal tak rodinu bez masa.

Tlupa Waukazoo byla jeho chováním pohoršena a distancovala se od něj. Je zajímavé, že během Války 1812 Maksabe a jeho lidé bojovali za Brity, zatímco tlupa Waukazoo sympatizovala s Američany.

Smith se stále ještě nevzdával a snažil se pro indiány pořádat bohoslužby, na které však chodilo jen málo lidí, proto se většinu času raději věnoval svému hospodářství.

V roce 1842 byla v Old Wing založena škola, do které Ottawové posílali děti. Školení bylo přesto omezeno jen na zimní měsíce a po sedmi letech školního vyučování se naučilo číst a psát pouze šestnáct indiánů. Na jaře byla totiž důležitější výroba javorového cukru, na čemž se podíleli i děti. Trvalo to přibližně měsíc, a poté indiáni prodávali své produkty v obchodních střediscích. V roce 1845 Old Wing produkovala víc než šest tisíc kilogramů javorového cukru v hodnotě 1 200 dolarů. Byly to téměř čtvrtina jejich výroční anuitní platby. Brusinky a zvířecí kůže přinášely ještě více zisku.


Rok 1846 byl ve znamení „duchovní bitvy“ mezi reverendem Smithem a knězem Viszoskym, kteří mezi sebou bojovali o „věčné spasení“ Ottawů. Když si duchovní navzájem bojkotovali bohoslužby, nebylo na tom nic moc křesťanského.

Největším problémem, kterému museli indiáni čelit, byl právě alkohol. V roce 1844 vytvořil Smith společnost padesáti indiánů, kteří odpřisáhli, že nebudou pít: „udělali jsme obrovské pokroky v mravním ohledu. Žádný indián pod mým dohledem není pod vlivem alkoholu a to celé dvě léta“ pochvaloval si. Následující rok stát Michigan upravil legislaturu a zakázal prodej alkoholu indiánům.

Pak nastaly vážné neshody mezi Maksabem a tlupou Waukazoo. Dokonce se šuškalo, že starý Potawatomi otrávil láhev s kořalkou, kterou vypil náčelník Joseph. A byl to alkohol, který v roce 1848 zapříčinil smrt Maksabeho bratra a o rok později zemřel na následky opilosti v Allegan samotný Maksabe. Jeho synové Louis a Joseph přitáhli jeho tělo na sáních na Kalamazoo a pak ho přepravili přes Mackinaw do Landing, kde byl pohřben. „Ó jaká smutná věc se přihodila tomu hříšnému muži, že zemřel takovým způsobem. To je jasný následek praktikování římského náboženství“ konstatoval reverend Smith. Jeho tažení proti pití alkoholu nakonec také vyšlo vniveč.

Aby se vymanil z katolického vlivu, navrhl náčelník Peter, aby Smith přemístil Old Wing k White River, kde by se mohli spojit s „divokými“ Ottawy. Tvrdil, že divocí indiáni jsou přístupnější k „pravdě“, než katolíci, a že u White River je zdravější klima. Smith ale nesouhlasil.

Na sklonku roku 1846 udeřila na indiány epidemie, kterou způsobila zkažená voda. Na průjmové a dýchací nemoci zemřelo šestnáct indiánů, hlavně ženy a děti. To byla celá polovina tlupy Waukazoo. Smith rozdával indiánům chinin, „rtuťové pilulky“, „doverský prášek“, léčivé brandy a kombinaci chloridu rtuťného a opia. Ale mnoho indiánů odmítlo bělošský lék a upřednostnili starou léčbu bolehlavem a horkým popelem.Robert P. Swierenga, Andrew J. Blackbird, Wikipedia, Nahkohe

2 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-09-27 10:34:13
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist