Winnebagové - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Winnebagové

Severovýchodní kmeny


Kmen Winnebago obývá Wisconsin již stovky let a jsou to pravděpodobně potomkové některé z Mississippianských, Hopewellských, nebo adenských kultur, jak o tom svědčí množství moundů, které stávaly na jejich území. Vhledem k tomu, že algonkinské kmeny od Hudsonova zálivu říkali Winnebagům „Lidé Moře“, lze soudit, že kdysi dávno žili na východním pobřeží. Jinak se vesnice Winnebagů ve Wisconsinu nacházeli hlavně mezi zálivem Green Bay a jezerem Winnebago.Winnebagové byli poměrně početný národ. Když je v roce 1634 navštívil Francouz Jean Nicolet, odhadoval, že kmen disponoval pěti tisíci válečníky, takže dohromady mohla čítat populace patnáct tisíc lidí. Podle národní ústní tradice se od kmene odrhlo několik velkých skupin, ze kterých se staly později kmeny Otů, Missouriů a Iowů.

Název Winnebago pochází z řeči algonkinů a znamená „Lidé smradlavé vody“, to podle jezera Winnebago a řeky Fox, kde se dařilo jistému druhu řas, který vydával charakteristický zápach1. Francouzi to jednoduše pojali po svém a říkali Winnebagům „Smradlaví lidé“ a Angličané lakonicky „Smraďoši.“ Je zajímavé, že Francouzi kdysi nazvali Michiganské jezero Lac des Puans (Páchnoucí jezero), jak to bylo v roce 1650 zaznamenáno na mapách a záliv Green Bay se jmenoval Le Baye des Puans (Páchnoucí záliv).  Sami Winnebagové si říkají Hochunga (Hočunkové), čili „Lidé otců jazyka“, nebo „Lidé velké řeči“, protože se pokládali za „dědečky“ všech siouanských národů. Nespokojeni z označením Winnebago, se v moderní době vrátili k původnímu jménu Hočunk (Hocak). My kvůli zjednodušení zůstaneme u názvu Winnebago, poněvadž je v našich krajinách zaběhaný.
Jak již z výše uvedeného vyplívá, Winnebagové jsou siouani skupiny Chiwere. Deigha Dakotové, čili Osedžové, Quapawové, Omahové, Kansové a Ponkové skutečně pokládali Winnebagy za své „dědečky“, nebo „starší bratry“. Byli rovněž vzdálenými příbuznými Mandanů a siouánských kmenů na východě.

Winnebagové obývali zalesněnou krajinu Wisconsinu a jejich životní styl se podobal algonkinům ze severu Velkých jezer. Byli to vysocí lidé, vyšší než Evropané a Nicolet je popsal jako hrdé, až pyšné lidi. Nosili oblečení vyrobené z jelenice, bohatě zdobené dikobrazími ostny a peřím. Jejich šikovnost v dekoračních pracích je hodně proslavila. Muži zpočátku nosili dlouhé vlasy zapletené do dvou copů, ale později, v období velkých válek si začali upravovat skalpovou kadeř, jako algonkini. Tetovali se obě pohlaví. Winnebagové byli nejsevernějším kmenem, který se živil zemědělstvím, a podařilo se jim vyšlechtit tři druhy kvalitní kukuřice, které stačilo pro růst krátké vegetační období. Dále pěstovali ořechy, squash a tabák. Krom jiné zvěře a ryb (ty s oblibou lovili kopími), lovili na prériích jižního Wisconsinu i bizony. Na podzim se věnovali sběru divoké rýže a na jaře vařili javorový cukr. Winnebagové uměli vyrábět hliněné nádoby, ve kterých se dalo vařit, a dokonce zpracovávali měď a stříbro, ze které dělali šperky. Měď se těžila na březích Hořejšího jezera.  

Winnebagové měli patrilineární2  uspořádání rodů, které byly organizovány pro obřadní a společenské záležitosti. Klanů bylo dohromady dvanáct: Wakan’dja (Hromový pták), Wo’nayi’re uan’kci’k (Váleční lidé), Tca’xcep (Orli), Ru’tcge (Holubi), H bn’tc (Medvědi), Cun’kcunk (Vlci), Waktcexi‘ (Vodní duchové), Tca‘(Jeleni), Hunwau‘ (Losi), Tce‘ (Buvoli), Hej‘ (Ryby) a Wak’an‘ (Hadi). Každý z těchto klanů měl určitou kmenovou povinnost a lidé se nesměli v rámci stejného rodu ženit a vdávat. Příbuzenský systém měl daná dědická pravidla.  
Mladík se nemohl na cestu války vydat dříve, než vykonal válečný obřad, během kterého měl poctít noční duchy a Hromového ptáka. Posvátné předměty (péra, kosti, kůže atd.), které byly symbolem požehnání duchů, se uchovávaly v medicínovém vaku. Po obřadu se mladík mohl dvořit dívkám.
Děvčata měla vlastní obřad, který z nich činil ženy, a který se vykonával po prvním menstruačním cyklu. Během menstruace žily dívky a ženy ve zvláštním odděleném wigvamu, poněvadž se věřilo, že menstruace má velice silnou medicínu.

Svatební obřad Winnebagů probíhal tak, že po úspěšných námluvách, muž svou ženu jakože unese a stráví s ní nějaký čas na „svatebních líbánkách“.

Ze siouanských zvyků dodržovali rozdělení do dvou velkých skupin, na Horní – Nebeskou, která měla čtyři rody a Dolní – Pozemskou, která měla osm rodů, mezi nimiž byl klan Hromového ptáka. Z toho nejčastěji pocházeli hlavní náčelníci. V Radě náčelníků byli zástupci všech rodů.  
Winnebagové měli mimořádné nadání pro jazyky. Hovořili mateřštinou, algonkinskými jazyky, francouzsky i anglicky. Mrtvé pohřbívali, nebo ukládali na posmrtné lešení.

Když uprostřed šestnáctého století začali od severovýchodu přicházet Odžibwejové a ovládli severní Wisconsinu, Winnebagové ustoupili na jih, kde se střetli s Illinoi. Někdy v té době je opustili skupiny budoucích Iowů, Missouriů a Otů. Zbytek kmene se musel semknout, aby dokázal lépe čelit nepřátelům. Z toho důvodu založili v Green Bay několik opevněných vesnic, ale i tak to neměli jednoduché. V první polovině sedmnáctého století už proti nim Odžibwejové používali pušky a za nimi přicházeli od Velkých jezer podnikaví Wyandoti a Ottawové. Říká se, že vyslance těchto kmenů Winnebagové zabili a zbaštili. Zatímco se Wyandoti a Ottawové chystali k trestné válce, navštívil kmen v roce 1634 Jean Nicolet a s nasazením vlastního života dokázal znesvářené strany usmířit a zorganizoval mezi nimi obchod. Nicolet je navštívil ještě v roce 1639 a pak trvalo dalších dvacet šest let, než se do Green Bay dostali další Evropané, ale to už Winnebagové nebyli tím národem, co předtím.
Mohla zato Bobří válka, kvůli které musela spousta kmenů prchnout na západ. První do Wisconsinu přišli Pottawatomiové (1642) a Winnebagové se do nich ihned pustili. Pottawatomiové sice ustoupili, ale brzy se vrátili s dalšími spojenci. Dále se střetli s Liščími indiány, což se jim stalo téměř osudným. Během válečné výpravy proti nepříteli, překvapila válečníky na jezeře tak silná bouře, že se ve zběsněném vodním živlu utopilo kolem pěti set mužů. Po této pohromě se tři největší tlupy stáhly do velké vesnice, která se pro ně málem stala smrtelnou pastí. Stovky lidí směstnaných na malém prostoru se staly terčem nákazy neštovic, které sem zavlekli uprchlické kmeny. Když k tomu přičteme blokádu Liščích indiánů, ocitli se Winnebagové v prekérní situaci. A právě tehdy jim byla poskytnuta pomoc z nečekané strany. Asi pět set Illinoiů prorazilo obležení a přineslo sebou drahocenné potraviny. Jenže Winnebagové jsou zvláštní hostitelé. Uspořádali sice pro Illinoie taneční slavnost, ale v nestřežené chvíli zničili svým dobrodincům zbraně a poté je zákeřně pobili!

Winnebagové správně předpokládali, že Illinoiové budou chtít své mrtvé pomstít, a proto raději prchli do ostrovní pevnosti na jezeře. Byla to sice dobrá strategie, protože Illinoiové to s čluny neuměli, ale za to disponovali jinou důležitou zbraní, a to trpělivostí. Počkali si do zimy, kdy hladina jezera zamrzla a pak udeřili. Šest dnů pronásledovali nešťastné Winnebagy a téměř je vyhladili. Několik Winnebagů prchlo k Menominiům a sto padesát jich odvedli Illinoiové do zajetí. Po několika letech drsného zacházení je nakonec propustili. Winnebagů přežilo asi pět set.

Pokud je známo střetli se Winnebagové i s Maskouteny, kteří se usadili poblíž Green Bay. Když v roce 1701 uzavřeli Francouzi s Irokézy mír, situace ve Wisconsinu se začala poněkud uklidňovat a přistěhovalecké kmeny se začaly vracet na východ. Winnebagové rozšířili svou populaci tím, že mezi sebe přijali některé algonkiny a s jinými uzavírali sňatky. V té době si osvojili mnohé algonkinské zvyky. Z Winnebagů se v podstatě stali míšenci a čistokrevnými Winnebagy byli ve skutečnosti už jen Iowové, Missouriové a Otové.
Na vítězném tažení proti Lize Irokézů se Winnebagové téměř nepodíleli, ale měli z toho velký užitek, protože mohli znovu ovládnout své bývalé území.

V roce 1729 se Winnebagové účastnili pronásledování Liščích indiánů během Druhé války. Když v jednom střetu zahynulo osmdesát Liščích válečníků a sedmdesát žen a dětí padlo do zajetí, Winnebagové se z opatrnosti stáhli do pevností na Fox River a udělali dobře. Liščí indiáni tam brzy přitáhli, ale na přímý útok si netroufli, proto pevnost obklíčili. Winnebagové je chtěli uspokojit tím, že zabili dva Menominie2, kteří se k nim přiženili a jejich bezhlavá těla hodili přes hradby s vysvětlením, že Menominiové se na bitvě podíleli. Liščím indiánům to však bylo jedno a pokračovali v obléhání. Do Green Bay nakonec přišli Francouzi s Menominii a Menominiové pak honili každého Winnebaga na kterého narazili, aniž by jim v tom Francouzi dokázali zabránit. Nakonec se oba kmeny přece jen usmířili.

Po roce 1741 se většina Winnebagů přestěhovala do vnitrozemí Wisconsinu a zbytek zůstal v Green Bay. I když kvůli nedostatku lovné zvěře museli lovci pronikat hluboko za hranice své země, Dakotové ani Odžibwejové si jich nevšímali a dokonce uzavřeli mír se Sauky a Liščími indiány (1737). V roce 1746 však bojovali proti Illinoiům v Missouri a západním Mississippi. Účastnili se bitvy s armádou generála Braddocka během Francouzsko indiánské válce a objevili se také u pevností Oswego a Fort William Henry.

Po pádu Francouzů začali Winnebagové spolupracovat s Angličany, a proto během Pontiakovy války zachovali neutralitu. Po válce a poté, co byl v Cahokii zavražděn Pontiak, s velkou chutí pronásledovali Illinoie a během dalších padesáti let bojovali ve všech válkách, které sváděli Angličani, včetně Americké revoluce.
S Američany začali jednat až v roce 1806, ale moc přátelské vztahy to nebyly. Winnebagové nadšeně reagovali na Tekumsehovo poselství a stali se jeho horlivými následovníky. Pravidelně navštěvovali Prorokovo město na Tippecanoe a během bitvy v roce 1811 tam ztratili mnoho bojovníků. Winnebagové vinili z neúspěchu Tekumsehova bratra Tenskwatawu, proto ho zatkli a chtěli zabít. Když se Tekumseh vrátil z cest, dokázal opět získat ztracenou důvěru a oni jej podpořili ve Válce roku 1812. Společně s Liščími indiány, Sauky a Pottawatomii obléhali Fort Radison a bojovali v několika bitvách v Ohiu a Michiganu. Po Tekumsehově smrti se ještě pokusili s jinými kmeny obléhat Fort Michilimackinac (srpen 1814), ale neúspěšně.

O dva roky později, v červnu se v St. Louis usmířili s Američany a ve smlouvě se dohodli, že budou od amerických obchodníků vybírat mýtné. Tedy od těch, kteří budou přes jejich území cestovat k Dakotům. Jenže na území kmene se začali nelegálně usazovat přistěhovalci, takže se Winnebagové opět chopili zbraní. Vedl je svatý muž jménem Bílý oblak a náčelník Rudý pták. Indiáni napadali osady a dokonce i Jeffersonova kasárna, jenže proti Američanům byli přece jen slabí, takže za dva měsíce rezignovali. Bílému oblaku byla udělena milost samotným prezidentem, ale Rudý pták byl uvězněn a ve vězení zemřel. Američané pak přinutili Winnebagy prodat další území.

Jednotliví Winnebagové se zapojili do války Černého jestřába, ale celkově ho kmen nechal na holičkách, i když mu před tím Bílý oblak slíbil podporu. Vděku se však od Američanů nedočkali, spíše naopak, poněvadž byli obvinění, že Saukům pomáhali, a proto se za „trest“ museli vzdát další půdy a ještě se měli přestěhovat do Iowy. Tam se jim moc nechtělo, jelikož měli strach ze Sauků  a Liščích indiánů.

Třetina Winnebagů pak zemřela během epidemie neštovic v roce 1836 a další smlouva podepsána ve Washingtonu je měla přimět ke konečnému odchodu z Wisconsinu. Oni tam přesto přetrvávali dalších šest let. V roce 1842 se přibližně dva tisíce dvě stě Winnebagů odstěhovalo k Fort Atkinsonu v Iowě, ale jenom proto, aby byli chráněni před Sauky a Liščími indiány, kteří jim v zimě na řece Wapsipinican pobili čtyřicet soukmenovců. Napadeny měly být i vesnice, kdyby útočníky nezastavila silná sněhová bouře. Ve Wisconsinu zůstalo ještě asi tisíc Winnebagů.

V roce 1846, kdy se Iowa stala státem Unie, byla Winnebagům přidělena rezervace Long Prairie na Crow Wings River v Minnesotě. Tam sice měli klid od Sauků a Liščích indiánů, ale na druhé straně se tam do sebe pouštěli Dakotové s Odžibweji. Část Winnebagů zůstala v Iowě, ale jádro kmene souhlasilo se životem v rezervaci. Kvůli tomu, že tam nebyla vhodná půda pro zemědělství, mohli se přesunout jižněji na Blue Earth. Po povstání Santee Dakotů nebylo pro indiány v Minnesotě už bezpečno. Winnebagové byli donuceni nasednout na parník a byli převezeni do rezervace Crow Creek v Jižní Dakotě, kde žili i Yankton Dakotové. Podmínky zde byly strašné, a tak Winnebagové využili Americké občanské války k tomu, aby se sbalili a vrátili se do Wisconsinu a Minnesoty. Asi dvanáct členů kmene odešlo k Omahům do Nebrasky.

V roce 1865 jim vláda v Nebrasce zřídila rezervaci, ale život tam kvůli častým nájezdům Lakotů nebyl bezpečný. Zatímco se Winnebagové z Nebrasky nechávali najímat do americké armády, jejich příbuzní ve Wisconsinu byli armádou chytáni a posílání do Nebrasky, odkud zase utíkali zpět do Wisconsinu. Po deseti letech této beznadějné honičky se vláda nakonec rozhodla, že kmeni přidělí kus pozemku ve Wisconsinu (1875), kde už mohli definitivně zůstat. Během osmdesátých let 19. století se k nim připojila polovina Winnebagů z Nebrasky.  

Stav populace Winnebagů od konce sedmnáctého století, kdy jich bylo asi jenom pět set, a byli na pokraji vyhynutí. Rok 1736 – 700, 1806 - 2 900, 1846 4 400, 1848 kvůli neštovicím měli pokles na 2 500 a dnes jich je zhruba 12 000.
Dnes jsou federálně uznány kmeny Winnebago Tribe of Nebraska a Ho-Chunk Nation of Wisconsin. Dohromady zpravují šest kasin, z jejichž výnosu je podporován ekonomický vývoj, zdravotnictví a školství. Winnebagové usilují o obrodu jazyka a další prvky tradiční kultury. Dnes mají asi dvě stě rodilých mluvčích.
V Iowě jsou v okresech Allamakee a Winneshiek města, která se jmenují po náčelnících Waukona a Decoraha.

1 - Vzhledem k tomu, že algonkini nemají ve slovníku negativní výrazy, měl by být přesnější překlad „Lidé od vody, která je cítit“.
2 - Kdysi tomu bylo naopak, jenže v sedmnáctém století byly kvůli velkému poklesu populace běžné sňatky s jinými kmeny.
3 - Opět se jaksi prokázalo, že využívat pohostinství Winnebagů, je poněkud nebezpečné 

5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-23 13:46:34
How long can you use erectile dysfunction Newspapers wrote about offered pardons for their participation.
2017-02-21 04:35:39
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
2017-07-10 06:08:19
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:54
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist