Shenectady - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Shenectady

Dějiny Želvího ostrova


V době, kdy v Severní Americe propukla Válka krále Williama, byla situace v pohraničí severní Nové Anglie poměrně kritická a značnou měrou se na ní podílely domorodé kmeny. Žel zášť a válečného ducha do srdcí indiánů často zasévali samotní agenti konkurenčních evropských mocností, což v konečném důsledku povětšinou odskákali prostí osadníci nebo indiáni.

Dá se říci, že Válka krále Williama začala útokem na anglickou osadu Schenectady, ale během zimy 1689 – 90 vypravil francouzský guvernér Frontenac proti anglickým koloniím ještě dvě další výpravy.

Válečná společnost, která vytáhla na Schenectady, byla tvořena cirka dvěma sty francouzskými Kanaďany a asi padesáti Mohawky Kaughnawagany. Velícími důstojníky byli kapitáni Maulet a St. Helene.

Schenectady se nacházela na území Mohawků a v původním jazyce se místu říkalo Chau-naugh-ta-da. První evropské osídlení zde v roce 1661 založili Holanďané, když Arent van Curler koupil od Mohawků půdu a Holanďané sebou přivedli i africké otroky. V roce 1664 ovládli region Angličané a kolonii New Netherland přejmenovali na New York. Mezi lety 1670-72 Mohawkové prodali další pozemky a o dvacet let později udělil guvernér Thomas Dongan Schenectady výsadní listiny.
Toho osudného dne, čili osmého února (1689) se invazní síly ze severu dostaly bez problému, až k bezprostřední blízkosti osady a zvědové k milému překvapení zjistili, nejenže byly brány nestřeženy, ale navíc nebyly ani zajištěny. Kdoví proč se tak stalo, nicméně ať už to bylo pro cokoli, místním lidem to bylo k veliké škodě. Útočníci se rozdělili do několika oddílů, rozmístili se na strategická místa a dvě hodiny před svítáním zaútočili. Maulet napadl opevněný srub, který byl dobit téměř bez odporu, a obsazení zbylé osady bylo už jenom otázkou času. Během útoku byl ohrožen pouze jeden z francouzských důstojníků, který zraněn uvízl v jednom z domů, ale na pomoc mu včas přispěchal kapitán St. Helene. Schenectady, které se skládalo z celkem šedesáti tří srubů a kostela, bylo kompletně vypáleno. Zmasakrováno bylo šedesát dva jeho obyvatel, včetně žen a děti. Dalších dvacet sedm lidí bylo odvedeno do zajetí a několika málo se podařilo uprchnout. V zimě bez dostatečného oblečení a zásob, byla pro ně cesta do Albany tuze krušná.

O poledních následujícího dne se Francouzi a indiáni obtěžkáni lupem vydali na zpáteční cestu. I když chtěl Maulet původně velitele pevnosti ušetřit a vzít do zajetí, ten byl přec jen nalezen mezi mrtvými a veškeré jeho písemnosti byly spáleny. Když se o dva dny později dozvěděli o útoku ve velké mohawské vesnici, jenž byla od Schenectady vzdálena nějakých třicet kilometrů, byla ihned vyslána za útočníky trestná skupina. Té se podařilo dohonit a napadnout zadní voj francouzského vojska a pobít pětadvacet mužů a způsobit ještě další škody. A to byl i konec samotného tažení na Schenectady, které mělo pro anglické osadníky tak fatální následky.

Druhá francouzská výprava byla cílena proti osídlení Salmon Falls na řece Piscataqua. Piscataqua je řeka plynoucí jihovýchodním směrem a tvoří hranici mezi státy New Hampshire a Maine, než se nakonec vlije do Atlantického oceánu. Piscataqua je původní název pocházející od kmene Abenaki, jehož význam pak vyjadřuje něco, jako „řeka silného proudu“, což nakonec odpovídá i skutečnosti. Martin Pring byl prvním Evropanem, který řeku prozkoumal (1603) a John Smith její název zanesl na svou mapu (1614).
Druhý útočný oddíl se tentokrát zformoval v kanadském Trois Rivieres a tvořen byl padesáti dvěma Kanaďany a pětadvaceti indiány. Velitelem byl Sieur Hertel, který měl v tomto svém malém vojsku tři syny a dva synovce. Po dlouhém a drsném pochodu dorazili jeho muži (27. března) na místo určení. Poté, co se zvědové vrátili se zprávami o situaci v osadě, které byly příznivé, rozdělil velitel mužstvo na tři oddíly, přičemž tomu největšímu velel on sám. Povel k útoku byl dán za svítání, ale tentokrát se obyvatelé anglické osady postavili na tuhý odpor. V konečném důsledku však neměli proti zkušeným kanadským ostrostřelcům šanci. Třicet obyvatel Salmon Falls padlo a padesát čtyři, bylo vzato do zajetí. Dvacet sedm srubů bylo a spáleno a pomordováno bylo kolem dvou tisíc kusů domácích zvířat.

Francois Sieur Hertel se narodil v Trois Rivieres v roce 1642 a už jako devítiletý chlapec přišel o otce. To bylo v době, kdy irokézské nájezdy byly na francouzské osady v okolí Quebecku na „denním pořádku.“ V roce 1661, kdy mu bylo devatenáct let, byl Irokézy zajat a odveden do jejich vesnice u Finger Lake (New York). Tam jej adoptovala starší žena a on u ní žil dva roky, během kterých se naučil irokézským zvykům a jazyku. Herteleovi se nakonec podařilo uniknout a on se vrátil ke své rodině. Hertel začal na Trois Rivieres farmařit a rovněž se oženil a založil rodinu, která nebyla nikterak malá. Měl přinejmenším sedm synů. V roce 1673 se podílel na stavbě pevnosti Frontenac, jež byla situována poněkud víc ve vnitrozemí, na břehu jezera Ontario. Poté následoval nájezd na Salmon Falls, kdy si Hertel rychle osvojil indiánský způsob boje. Společně se svými syny podnikl ještě několik dalších nájezdů a stal se postrachem anglických osadníků i jejich indiánských spojenců. Francois Hertel nakonec přežil všechny války a zemřel ve vysokém věku osmdesáti let (22. května 1722), na své farmě v Trois Rivieres.

Třetí výprava byla vypravena z Quebecku a jejím cílem bylo Casco v Maine. Když se válečná společnost pod vedením kapitána De Portneuf vydala na pochod, cestou se potkala s Hertelovým oddílem, který se zrovna vracel do Kanady. Oba oddíly se spojily a dál pokračovaly v cestě přes území Abenakiů. Invazní armáda dorazila do blízkosti Casca pětadvacátého května a přes noc se připravila na útok. Plán byl pro tento typ válečnictví typicky jednoduchý. Nejprve vyrazili do útoku indiáni, kterým se podařilo šikovným manévrováním vylákat z pevnosti asi padesát anglických vojáků, kteří pak bojovníky pronásledovali, přičemž se řítili přímo před hlavně kanadských ostrostřelců číhajících v záloze. Prosté, ale účinné jak dokazuje fakt, že z Angličanů se zachránili pouze čtyři muži, a to ještě těžce poranění.

Angličané vidouc, jak katastrofálně dopadl výpadový oddíl, se stáhli ze čtyř opevněných srubů do jednoho, který byl vybaven dělem. Když pak na něj Francouzi zaútočili, byli odraženi se ztrátou jednoho indiána a jeden Kanaďan byl zraněn. V tomto bodě začal Portneuf pochybovat o tom, zda se mu podaří Casco dobít, přesto dilema neřešil dlouho, poněvadž jeho řady posílil Hopehood, slavný náčelník Kennebek Abenakiů. S takovouto posilou velitel už více neváhal a jal se pevnůstku obléhat. Jeho muži začali směrem k opevnění hloubit asi padesátimetrový tunel, kterým se podkopali pod ochranný val, kde už byli bezpečně kryti před anglickými zbraněmi. Obránci poznali, že jim moc naděje na záchranu nezbývá, tak se raději dvacátého osmého vzdali. Jednalo se o sedmdesát mužů a pravděpodobně mnohem větší množství žen a dětí.

Další den se Francouzi s indiány přesunuli k Fort Loyal (Portland), jehož malou posádku pod vedením Silvanuse Davise okamžitě přiměli ke kapitulaci. Zde žel velitel nedokázal, nebo nechtěl indiány udržet na uzdě, a ti všechny vězně povraždili.

René Robinau de Portneuf se narodil třetího září 1659 v Quebecku a zemřel čtvrtého září 1726 v Montrealu. V roce 1689 byl v pevnosti Acadia, které velel jeho bratr, povýšen do hodnosti poručíka a brzy nato se zhostil aktivní role v nájezdních operacích proti anglickému pohraničí. Poručík měl úzké vazby na Abenakie, se kterými také často spolupracoval. V roce 1692 se spojil se Saint-Castinem a napadl s ním osídlení v Penobscot Bay, ale jejich podnik neuspěl. I když všichni bojovali s velikou odvahou, byli odraženi.

Poručíkovi nepřátele si však na důstojníka stěžovali, až do samotného Versailles a obviňovali jej z nelegálního obchodu s kožešinami, a z nežádoucího vztahu s indiánskou ženou. Právní problémy přesto nezabránily poručíkovi v dalších válečných aktivitách a intendant Bochart de Champigny v roce 1696 o něm napsal: „Nikdy nevynechal příležitost jít na válečné tažení. Dokonce se podílel na poslední kampani, jako pobočník markýze de Frontenaca, který s ním byl velice spokojen.“ Na základě svých zásluh byl úřady posuzován shovívavě, přesto byl suspendován a nemohl se vrátit k posádce v Acadii.

V roce 1702 za něj orodoval guvernér Calliere, který se o něm vyjadřoval, jako o „dobrém důstojníkovi“ a žádal: „… aby Jeho Veličenstvo laskavě prominulo některé jeho drobné chyby…“ V červnu 1703 byl opět jmenován poručíkem a pod guvernérem Vaudreuilem sloužil mimo jiné i jako tlumočník pro Abenakie. V roce 1712 madam Vaudreuil požádala, aby bylo Portneufovi svěřeno velení vlastní jednotce, což se o rok později stalo a v roce 1716 byl povýšen na kapitána a v roce 1725 se stal velitelem pevnosti Chambly. To už však měl silně podlomené zdraví, takže byl povolán do Montrealu (1726), kde v září umírá.

Válka krále Williama žel pokračovala dál, stejně tak jako násilí, jenž bylo pácháno v pohraničí. Patnáctého března roku 1697 podnikla válečná společnost dvaceti francouzských indiánů útok na Haverhill v Massachusetts. Tato nepočetná skupina bojovníků provedla rychlý a tvrdý útok na osadu, přičemž se indiánům podařilo zapálit osm domů, zabít dvacet sedm lidí a třináct odvést do zajetí.

Indiáni postupovali od západu a jeden z nejdříve napadených srubů patřil Thomasi Dustanovi, který byl v době útoku zrovna na poli. Když ale farmář uslyšel rozrušený štěkot psů, shledal, že se na jeho usedlosti něco děje, tak neváhal a spěchal domů za rodinou. Tam dlela jeho žena v šestinedělí, jejich miminko, chůva Mary Neff a dalších sedm dětí. Dustan vyhnal děti zadním vchodem a poručil jim, aby utíkali do vesnice, kde snad najdou bezpečí. Potom se věnoval ženě, které chtěl pomoci z lůžka, ale to už se do stavení hnali indiáni. Dustan pochopil, že tady už nic nezmůže, tak zanechal ženu, mimino i chůvu sebou a vyběhl ven za dětmi, ve snaze ochránit alespoň je. Muž vyskočil na koně a rozjel se za nimi s myšlenkou, že se pokusí zachránit alespoň jedno. Z pochopitelných důvodů však nedokázal žádné upřednostnit, tak se rozhodl pro boj. Seskočil z koně a vystřelil na nejbližšího bojovníka, který byl na dvorku. Indiáni mu sice palbu opětovali, ale nepronásledovali ho. Přestože historické příběhy tohoto typu, bývaly častokrát nadsazovány, mohlo se klidně stát, že na indiány zapůsobila farmářova odvaha, nebo se jen z taktických důvodů nechtěli zdržovat. Těžko říci. Každopádně děti byly zachráněny a Dustan je mohl odvést do bezpečí. Příběh ale pokračuje dál.
Bojovníci vnikli do domu, který vyrabovali, zabili nemluvně a ženy odvlekly sebou, načež stavení zapálili. Poté, co útočnici dokonali v Haverhill dílo zkázy, shromáždili se a vydali se na zpáteční cestu do divočiny. Následoval strastiplný několikadenní pochod v nevlídném počasí, kdy sníh s deštěm rozmočil půdu na bláto. Když indiáni usoudili, že jsou v bezpečí, rozdělili si zajatce a rozešli se do svých vesnic a domovů. Paní Dustanová a Neffová byly odvedeny na ostrůvek, kde tábořila rodina bojovníka, kterému připadly. Byl to ostrov na říčce Contoocook, který byl posléze přejmenován na Dustan’s Island, jenž leží deset kilometrů nad dnešním městem Concord.

Indiánská rodina, která na ostrově žila, se skládala ze dvou mužů, tři žen, sedmi dětí a adoptovaného anglického chlapce Samuela Lennardsona. Toho indiáni unesli před rokem ve Worcesteru, kde žil v domácnosti reverenda Rowlandsona. Chlapce indiáni už pokládali za svého, takže ho ani nehlídali, což byl dobrý výchozí bod pro budoucí spiknutí Angličanů.

Zajatci se tedy domluvili, že při nejbližší příležitosti uprchnout. Tou nejbližší příležitosti se prokázala být noc jednatřicátého března, kdy muži odešli na lov. Chlapec uvolnil ženám pouta, ty se zmocnily tomahawků a bez milosti všechny indiány ve spánku pobily, a když krvavé dílo dokonaly, oběti skalpovaly, aby měly důkaz toho, co se stalo. Pak už se jen zmocnily kánoe a vypluly z Contoocook na řeku Merrimack, která je bezpečně dovedla až do Haverville a sebou si dovezli kořist v podobě mušket, tomahawků a deseti skalpů. Celé širé okolí pak ženy oslavovalo, jako velké hrdinky a zákonodárné shromážděním Massachusetts i Marylandu je finančně odměnilo.


Great Events in the History of North and South America by Charles Goodrich; Dictionary of Canadian Biography; Wikipedia; Nahkohe

5 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-10-19 17:42:08
The pressure had interpreted for two points as underground accent of take buy viagra in london england soft tabs gaul.
2017-02-21 04:32:44
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:18:23
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:08:08
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:34:28
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist