Midewiwin II. - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Midewiwin II.

Severovýchodní kmeny > Odžibwejové


Vstup do čtvrté, a tím pádem nejvyšší úrovně Společnosti velké medicíny, je pro uchazeče zřejmě nejnáročnější a „nejdražší.“ Musí totiž uspořádat daleko více hostin, než doposud. Dělá to mimo jiné proto, aby se zalíbil Medvědímu duchu, který je hlavním strážcem této úrovně. Uchazeč sedí s posvátným bubnem před Medvědem, zpívá a modlí se. Děkuje Dzhe Manidovi za jeho dobrotu a laskavost. Vchod do čtvrté úrovně je hlídán ještě dalšími manidy, kteří mají poslední šanci zastavit postup kandidáta. Tady jsou hlavními oponenty Panteři hlídající východní vchod a dva Medvědi střežící západní bránu. Jiní zlovolní manidové se k nim přidávají a snaží se ze všech sil bránit uchazeči v cestě. Jejich náčelníkem je Medvěd a dalšími mocnými duchy jsou Horský lev, Rys a jiní, jejíž jména byla zapomenuta. Většinou jsou to hadi. Je nabíledni, že pro tyto uchazeče nestačilo pořádat jen „večírky“, ale určitě museli prokázat své schopnosti a znalosti, o kterých jak jinak než že informátoři mlčí.

Sílu lidského ducha znázorňuje obrys lidské postavy s mnoha puntíky, které jsou symboly mbgis a místa, kde byla medicína „vstřelena.“

U příslušníků čtvrté třídy se očekávají ty nejlepší schopnosti v oblasti čtení myšlenek, jak je to nakresleno na temeni hlavy postavičky. Mají schopnost pevně ovládat stíny (duše). Bez okolků narušují práci Jessakidů, kteří spolupracují se zlými, konkurenčními manidy. Deset malých koleček na horní části březovky jsou osobní značky majitele svitku.

Na konci čtvrté úrovně je stezka, která určuje kandidátovi směr, kterým se má ubírat. Je to cesta plná nebezpečí a pokušení, jak to znázorňuje její zaklikacení. Aby byl cestující ochráněn, je pevně vytyčená, aby nesešel z cesty. Vejčitá figura na konci cesty je Waiekmayok – „Ten, kdo stojí na konci stezky.“ Je to symbol konce životní dráhy budoucího obřadníka, a také symbol konce světa. Vertikální body uvnitř těla označují počet let obřadníkova „funkčního období“, což je v tomto případě čtrnáct.

Znázornění Midewiganu určuje umístění posvátného místa a kámen proti kterému bývá usazen ten, kdo je nemocný a potřebuje vyléčit. V této části záznamu hned nad čtvrtým stupněm je obrys Midewigan s cestou vedoucí na západ a uvnitř je další podobná struktura v pravých úhlech a vstupem na sever. Uvnitř kruhu jsou body, které jsou uspořádány do písmene V a označují místa obsazená duchy, kteří jsou podřízení Dzibai Manidovi – „Stínovému duchovi“, kterého personifikuje Kokokoo – Sova. Ta prochází Midewiganem směrem na západ, kde je Stínová země – „To je cesta mrtvých.“

Na zadní straně svitku jsou „osobní poznámky“ majitele. Ty představují čtyři úrovně Midewiwin,do které byl přijat. Je to „Cesta, kterou prošel.“ Má tam nakresleného Medvěda – Makwa Manida.

Druhý svitek je záznam nalezený mezi věcmi zesnulého obřadníka Mide z Leech Lake. Tento záznam společně z několika dalšími, jsou ve vlastnictví pána Jamese A. Gilifillana z White Earth a někteří obřadníci z Leech Lake k nim poskytli nějaké informace.

Piktogram znázorňuje majitele a obřadníka Mide druhého stupně, jak to symbolizují dva hlavní rysy příslušných struktur. Jsou tam obřadníci držící medicínové váčky a kotouče jsou symboly posvátných bubnů, které jsou používaný během uvedení. Je tam cesta pokušení stejně jako u předcházejícího svitku.

Další záznamy, které byly u zesnulého nalezeny, jsou zmenšeniny pořízené Odžibwejem, který se jmenoval Sikassig. Byl to obřadník druhého stupně z Milk Lacs, který se později přestěhoval do rezervace Earth River. Jsou to kopie záznamu obřadů vykonaných na Milk Lacs v roce 1830, kdy bylo Sikassigovi deset let. Během let byl tento Odžibwe dále školen svým otcem Baiedzhekem, který byl sice Midem druhého stupně, ale jeho žena už byla ve čtvrté. Během jejího uvedení byl přítomen i její manžel, takže se ledasčemu mohl přiučit. Od přestěhování na White Earth byl Sikassig jedním z místních obřadníků.


Sikassigův záznamDruhý vyobrazený svitek obsahuje správu, že na počátku Dzhe Manido vytvořil Mide Manido. Vytvořil čtyři lidi, dva muže a dvě ženy, ale byli to bytosti bez síly a rozumu. Proto raději udělal jiné tvory, chytré a přemýšlející. Vzal si je tudíž do náruče a rozmnožil je, a tak vznikli Anishinabeg. Umístil je na Zemi, ale ono se jim špatně vedlo, churavěli a umírali. Pokud by zavčas nedostali Posvátnou medicínu, jistě by vyhynuli.

Mezi Dzhe Manidem a Zemi žili čtyři malí větrní duchové se kterými Dzhe Manido promluvil a sdělil jim tajemství, která by mohla pomoci lidem. Tito manidové se sešli k poradě a shodli se, že bude nejlepší, když Dzhe Manido lidem Posvátnou Medicínu daruje.


Stvoření AnishinabegDzhe Manido zašel za Slunečním duchem a požádal ho, aby to byl on, kdo by lidi poučil. Sluneční duch poslal na zem Sluneční dítě, kterého se ujala rodina, která už jednoho malého chlapce měla. Když nastal podzim, odešla rodinka na sezonní lov, ale během nadcházející zimy vlastní chlapec rodičů zemřel. Zoufalý otec s matkou se chtěli vrátit do vesnice, aby mohli dítě řádně pohřbít. Jak se na zpáteční cestě utábořili na noc, postavili posmrtné lešení, aby se k mrtvému chlapci nedostala litá zvěř. Když za nimi přišel Sluneční chlapec, aby je utěšil, dal jim naději, že zemřelého dokáže přivést opět k životu, nad čímž užasli a byli zvědaví, jak to udělá, proto nazítří spěchali pět do vesnice.

Tam Sluneční chlapec požádal ženy, aby postavily wigvam z březové kůry, do kterého umístili mrtvé tělo a přikryly ho březovou kůrou. Na druhý den se sešli všichni příbuzní a posadili se u chlapcova těla. Lidé trpělivě a tiše čekali, dokud do stanu nepřišel Medvěd. Ten se také posadil a po chvíli promluvil, „hu hu hu“, a zleva obtančil nebožtíka a třásl se po těle. Jak se tak třásl, začalo se pod kůrou třást i tělo. Jak bylo Medvědovo třesení intenzivnější, začal chlapec pomalu vstávat, a když Medvěd obtančil čtvrté kolo, byl chlapec už zcela živ.

Medvěd nakonec promluvil k chlapcovu otci:

Nos ka-wi-na ni-shi-na-bi wi-si a-ya-wi-an man-i-do nin-gi. Be-mai-a-min-ik ni-dzhi man-i-do mi-a-zhi-gwa tshi-gi-a-we-an. Nos az-hi-gwa a-se-ma tshi-a-toy-ek. A-mi-kun-dem mi-e-ta a-wi-dink dzhi-gosh-kwi-tot wen-dzhi-bi-ma-di-zid-o-ma a-ga-wa bi-ma-di-zid-mi-o-ma ni-dzhi man-i-do mi-a-zhi-gwa tshi-gi-we-an.

Mým otcem není člověk, a ty nejsi duch. Přesto jsi můj duchovní přítel. Otče, nyní můžeš obětovat tabák. On to řekne jen jednou, že je schopen udělat to, proč tu přišel.   Proč žije. Má to těžké můj duchovní příteli. Nyní jdu domů.


Malý Medvědí chlapec


Byl to malý Medvědí chlapec, kdo to udělal a zůstal na čas mezi Odžibweji, aby je učil posvátným tajemstvím Velké medicíny. Poté, co své poslání završil, obrátil se ke svému adoptivnímu otci řka, že se vrací ke svým příbuzným. Odžibwejové se nyní už nemusí nemocí bát, protože poznali tajemství, a to jim umožní žít. Malý chlapec se rozloučil a vrátil se ke Slunci. Kwi-wi-sens we-di-shi-tshi-qe-wi-nip – „Je to práce, kterou vykonal malý chlapec.“

Další informace poukazují na čáry, které jsou symbolem Země a schody, ke čtyřem úrovním Midewiwin. Schody znázorňují i dary, které musí uchazeč předložit obřadníkům Mide, ještě než jsou vykonány obřady. Některé obřadní postupy jsou stejné, jako u předešlého svitku, ale v ledasčem se liší, protože jak sám Sikassig přiznává, mnohé zapomněl. Záznam z Mille Lacs z roku 1800, který vlastnil Baiedzhek byl kopii, kterou vlastnil jeho učitel z La Pointe.

Sikassigův výklad se liší v bodě, kdy Nanabozho mluvil s Vydrou – Nigik. Když Nanabozho postavil Midewigan, posadila se na čtyři dny před jeho vchod Vydra. Dva špatní duchové hlídali vchod, ale Nanabozho je vyhnal. Když Vydra vstoupila do chýše, spatřila kámen léčení, před kterým sedávali nemocní a kůl – symbol první úrovně. Nanabozho „střelil“ do těla Vydry mbgis a osm manidů hlídalo Midewigan. Život plný pokušení je symbolizován linkou, a když člověk dosáhne středního věku, zbytek života prožije bez nějakých zvláštních změn. Krátké linky směřující ke kulatým bodům jsou připomínky toho, kdy obřadník selhal nebo zakolísal ve víře. Aby znovu získal svou předešlou sílu, musí pro své kolegy uspořádat hostinu. Jeho srdce musí být očištěno a jazyk střežen.

Když Vydra vyšla ven z Midewiganu, posadila se u západního vchodu, vstřelil do ní Nanabozho mbgis, který měl v mediánovém váčku a řekl jí, že „To je její dům, který bude užívat navždy.“

Když Vydra pokračovala v cestě do dalších úrovní, scénář se až na některé detaily opakuje, a zvyšuje se počet zloduchů a ochranných duchů a některé symboly se mění. A u čtvrté úrovně je Midewigan podepřen čtyřmi cedrovými kůly, které jsou symboly medvědích noh Makwa Manida.

Makwa Manido


Když je kandidát připraven na vstup do třetí úrovně, představuje v tu chvíli Makwa Manida - patrona této úrovně. Všichni asistenti obřadu jsou vně Midewiganu, kde bubnují a tančí. Jsou tam tři posvátné kůly. První je černý a patří Kokokoo – Sově. Druhý je pomalován bílým jílem a na jeho vrcholu je obraz sovy, zatímco třetí je rumělkový a jeho vyobrazení znázorňují člověka – indiána. Malou vyřezávanou lidskou figuru používají kněží Mide pro zkoušky nefalšovanosti a posvátnost víry. O tom, jak se to dělá, bude zmínka později. Horizontální tyč znázorňuje přikrývky a jiné dary.
Strážcem čtvrté úrovně je Makano – Želva, která stojí u vstupu. Zde jsou umístěny čtyři posvátné kůly. První je na horní polovině bílý a zespodu zelený. Druhý je podobný. Třetí má kolem obvodu černou spirálu a je na něm umístěná Kokokoo – Sova. Čtvrtý je bílý s červenými skvrnami, které označují mbgis – medicínu. Na horizontální tyči visí dary.
Nyní následují další ukázky obličejové výzdoby:
- První stupeň - jeden rumělkový pruh vedený od ucha k uchu.
- Druhý stupeň – stejný rumělkový pruh, ale tentokrát vedený napříč očními víčky a přes kořen nosu.
- Třetí stupeň - horní polovina tváře je namalovaná na zeleno, zatímco ta spodní na červeno.
- Čtvrtý stupeň - čelo a levá strana tváře je zešikma pomalována na zeleno. Na čele jsou konečky prstů vytvořeny čtyři rumělkové body, a stejné body jsou i na levé líci.

V tomto bodě muže být zajímavá zmínka o tradici, která se vztahuje k stěhování lidu Anishinabeg, jak je obdržel pan Warren ještě před rokem 1853. Pan Warren měl být přítomen proslovu jednoho z celebrujících obřadníků, který „hlasitým a duchaplný způsobem“ pronesl slova asi tohoto znění: „Naši otcové žili u ohromné vody směrem k východu slunce. Jednoho dne se nad vodami zjevila veliká Megis – Lastura, od jejíchž lesklých zad se silně odrážely sluneční paprsky. Díky tomu proudilo k lidu Anishinabeg teplo a světlo. Jenže stejně jak se Megis na hladině vod objevila, stejně záhadně pod hladinou zase zmizela a naši předkové pozbyli požehnaní jejího svitu. Megis se opět objevila na veliké řece nad Velkými jezery (St. Lawrence) a znovu dala život našim předkům, když přijímali odraz slunečních paprsků z jejich zad. Situace se pak opakovala, když Megis zmizela a opět se objevila na břehu prvního velkého jezera (tím by mělo být jezero Huron). Když se tady Megis potopila, smrt byla denním hostem ve wigwamech našich předků. Tak to bylo, dokud se Megis neukázala u Boweting (Sault Ste. Marie), kde zůstala na hladině dost dlouho. Když po čase zase zmizela, prožívali Odžibwejové čas temnoty a mizérie, dokud se Megis konečně neukázala ještě jednou na Moningwunakauning (La Pointe Island), odkud už navždy žehnala našim lidem odrazem slunečních paprsků, které dávaly život a požehnání. Velká ulita Megis je v podstatě posvátná medicína mbgis. Odraz slunečních paprsků dosáhne až do nejvzdálenějších vesnic Odžibwejů – to je požehnání.“ Zhruba takhle zakončil ten starý muž svůj proslov a pak všem ukázal skořápku mbgis - medicínu o které celou tu dobu mluvil.


Pan Warren pak ještě osobně za tím starým obřadníkem zašel, aby požádal o výklad jeho slov. Když si dědeček rozvážně naplnil dýmku směsí koření a tabáku, zapálil ji a po několika potáhnutích promluvil: „Vnuku, naši otcové žili před mnoha a noha zimami na břehu velké vody na východě. Zde, zatímco oni trpěli nemocemi a smrti, jim Velký duch prostřednictvím Nanabozha, kdo je náš veliký strýček daroval tento obřad, díky němuž je náš život opět dobrý a delší. Předkové opustili břehy velké vody a odešli na západ. Midewigan byl stržen a nebyl postaven, dokud se Odžibwejové nezastavili u velké řeky Moneaung (na St. Lawrence, kde je dnes Montreal). Po čase šli dále až k jezeru Huron, kde se obřady Midewiwin opět vykonávaly. Pak ale bylo vše zapomenuto a Midewigan byl postaven až když se Odžibwejové shromáždili v Boweting (východní břeh Hořejšího jezera), kde strávili mnoho zim. Pak se přestěhovali k La Pointe, postavili Midewigan a provozovali obřady v původní a nejčistější formě. Toto je můj vnuku význam slov, která jsi slyšel, a která si předáváme z generace na generaci.“


Zde jsme si mohli všimnout, jak je vyprávění o Megis – Lastuře, velmi podobné legendě o putování Vydry.
Když dorazili Odžibwejové k Sault St. Marie, některé skupiny a tlupy se oddělily a pokračovaly vlastní cestou. Jedna skupina šla podél severního břehu Hořejšího jezera směrem na západ. Říkalo se jim „Bois Forts“ (snad „Dřevěný lid“ nebo „Lidé dřeva“). Další Odžibwejové se usadili na Pigeon River u Deštivého jezera. K dalšímu dělení došlo u La Pointe. Odtud odešli někteří Odžibwejové k Fond du Lac a k Red Lake, kde jak sami tvrdí, žili kolem tři sta let. Mnoho Odžibwejů se roztrousilo na západ a jihozápad od La Pointe a loviště měli po celém kraji Wood Land.


Na základě tohoto rozdělení došlo k tomu, že se některé původní obřady Midewiwin od sebe liší. Severní Odžibwejové ctí více Vydru, zatímco ti jižní jsou zaměření na Megis – Lasturu. Proto také existují rozdíly i v obrázkové interpretaci kůrových záznamů.

Záznam z White Earth
Tento záznam se čte zleva doprava a představuje Nanabozha, který stoupencům Midewiwin říká, že „jsou jediní, pouze oni, kdo jsou srdcem jeho života.“ V levé ruce drží posvátný váček pinjigosan. 2 a 3 - jsou bubenici. Za tlukotu bubnu povstanou, poněvadž je v Midewiganu přítomen Kitche Manido. 4 - ženy, které mají výsadu být členkami společnosti. Postava držící váček zhotovený z hadí kůže. 5 - Želva, dobrý duch a dárce posvátných předmětů. 6 - Medvěd, rovněž vážený duch, ale ne tak jako Želva. 7 - posvátný váček pinjigosan, který obsahuje život a obřadníci jej mohou použít při léčbě. 8 je pes, který byl darován Nanabozhovi, aby mu dělal společníka.
Podle zkušených obřadníků však není tento výklad až tak přesný. Podle nich v záznamech nebyly nikdy zmínky o ženách, jako o skupině a psa daroval Nanabozho lidem, ne naopak.

Záznam z Red Lake.
Oba vyobrazené záznamy jsou téměř identické. Nejspíše se v jednom případě jedná o kopii. Toto je záznam z roku 1887 a jedná se o mnemonické písně vztahující se k Nanabozhovi, který je zde nazýván dobrý strýček Eshgiboga.

1 – Eshgiboga – dobrý strýček Odžibwejů
2 – buben a paličky, které Eshgiboga používá.
3 – linka značící časové dělení písně.
4 – pinjigosan vyrobený z vydří kůže
5 – obřadník držící mbgis.
6 – wigvam řádu Jessakidi
7 – ženy, které se mohou stát členy společnosti.
8 – pauza v písni
9 – pinjigosan z hadí kůže, který obsahuje síly života.
10 – žena
11 – Mgis
12 – žena léčitelka rostlinami
13 - Mide obřadník


Red Lake Reservation


Red Lake je indiánská rezervace v Minnesotě, která se nachází v okresech Beltrami a Clearwater. Je rozdělená na čtyři sekce – Red Lake, Redby, Ponemah a Little Rock.
Během období, kdy oblast kontrolovali francouzští obchodníci, zde žili Dakotové a v Red Lake měli významnou vesnici. Kolem roku 1796 sem přišli Odžibwejové společně s North West Company, která zde ustanovila v roce 1806 obchodní stanici.
V roce 1863 zde byla pro tlupu Odžibwejů Red Lake ustanovena smluvní rezervace. Ta i přes mnohé snahy státních orgánů o její rozdrobení, odolala všem těmto aktivitám. Celková rozloha rezervace je 564 426 akrů, což je velikost ostrova Rhode Island.
Celá rezervace má vlastní samosprávu, jurisdikci a vše, co má mít samostatný stát a rezervace v podstatě takovým státem ve státě je. Domorodá vláda má plnou svrchovanost a má právo určovat, kdo v rezervaci mimo Odžibwejů smí žít a dokonce jí i navštívit.
Rezervace má základní školu, střední školu, moderní nemocnici, policii, hasičský sbor, fitness, nezbytné kasino, banku a rekreační zařízení, obchody atd. Je to první indiánská rezervace v Minnesotě, která má knihovnu a archív.
Problém je trochu nezaměstnanost, proto se na tento problém klade velký důraz. Hodně lidí je zaměstnáno v rezervačních službách. Další pracovní místa poskytuje dřevařský, rybolovecký a zemědělský průmysl zaměřený na pěstovaní indiánské rýže a od roku 1997 to zkoušejí s brusinkami.
V březnu roku 2005 se rezervace nechvalně proslavila tzv. masakrem z Red Lake. Tehdy teprve šestnáctiletý Odžibwe Jeff Weise, zavraždil svého dědečka a dědečka jeho dívky, jednoho hlídače, učitele, pět studentů a nakonec sám sebe.

Midewigan
Už jsme si mohli všimnout, že základním prvkem obřadů Midewiwin je posvátná chýše Midewigan. V tomto díle si povíme něco o jeho technické podstatě.


Uváděni kandidátů do společnosti Midewiwin probíhá zpravidla na konci léta. K tomuto účelu postavený Midewigan vypadá v podstatě jako vysoká ohrada. Je to obdélníková pravoúhlá stavba, jejíž základ tvoří kůly, jež jsou důkladně propletené olistěnými větvemi. Midewigan je bez střechy, ale je dost vysoký na to, aby byli účastníci chránění před slunečním žárem.


Midewigan je obvykle postaven v otevřeném hájí nebo na vyčištěném prostoru. Stavba je 25 metrů dlouhá a 6 metrů široká. Na výšku má 3 metry. Dovnitř vedou dva vchody široké jeden metr – východní a západní. Styčné kůly jsou bytelně upevněny a větvemi dobře propleteny.
Asi tři metry od hlavního, tedy východního vchodu leží kámen, který se používá při léčbě nemocných. U západního vchodu je dvoumetrový kůl z cedrového dřeva. Je pomalován na červeno se zelným pruhem v horní části. Na vrcholku sedí vycpaná sova. Mezi kůlem a kamenem jsou rozprostřeny pokrývky, na které se pokládají dárky. V každém rohu Midewiganu stojí cedr nebo borovice.
Venku, nedaleko od hlavního vchodu stojí potní chýše, nedílná součást obřadu. Uvnitř je kandidát poučován svým učitelem. Potní chýše je kupolovitá v průměru třímetrová stavba. Konstrukce je z prutů, které jsou zpravidla pokryte kůrou.
Cesta mezi potní chýší a Midewiganem musí být bez překážek.  

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-22 12:43:57
Less cheap cialis for woman · Quicker and more acceptable, lower stress, evening primrose oil.
2017-02-21 04:35:33
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:23:04
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:08:49
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist