Epidemie - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Epidemie

Dějiny Želvího ostrova > Grand Portage


Na počátku osmdesátých let osmnáctého století se staly dvě velice významné události, které zásadně ovlivnily dění na Grand Portage a jeho okolí.

V roce 1781 a 82 se přes západní polovinu amerického kontinentu přehnala strašlivá epidemie neštovic. Podle obchodníků to bylo „tak destruktivní a bezútěšné, jako když požár konzumuje suchou trávu. Fatální infekce se šířila takovou rychlostí, že se před ní nedalo uniknout… ničila celé rodiny, ba i kmeny.“  -
A. Mackenzie, Journals and LettersOnemocnění začalo řádit na řece Missouri a šířilo se na sever a západ a zabíjelo lidi po tisících, až k řece Athabasca. Procentuálně byla epidemie horší, než černá smrt ve středověké Evropě. Podle odhadu zemřely až dvě třetiny indiánského obyvatelstva víše zmíněného regionu. Hladoví psi ohlodávali mrtvoly, protože nebyl nikdo, kdo by je pohřbíval. Podle obchodníka, který přicestoval na západ, jako první byli ty hrstky přeživších „v takovém stavu zoufalství a deprese, že s námi byli sotva schopni promluvit slovo… Pluli jsme proti proudu s těžkým srdcem… Když jsme přijeli do stanice, namísto zástupu indiánů, kteří by nás vítali, to bylo opuštěné ticho místo. Naše srdce úplně poklesla.“ -
Mitchell Oman, quoted by David Thompson, Narrative

Ani populace severní Minnesoty neunikla pohromě. Odžibwejové vzpomínali, že když se spojili s Kríi, Assiniboiny ve válce proti lidem na Missouri, neměli s kým válčit, poněvadž vesnice byly vylidněny. Po návratu na Red River sebou přivlekli epidemii, která se pak rozšířila k Rainy Lake, na Grand Portage a jezera Leech a Sandy. Když pak regionem po roce cestoval jeden z dobrodruhů, poznamenal: „Tato velká země byla kdysi moc lidnatá, ale nyní tu nebylo víc, než tři sta válečníků. Z těch málo lidí tu byly většinou vdovy a minimum mužů.“ -
Warren, History of the Ojibway People, 261-62; A. Mackenzie, Journals and Letters – pravděpodobně tuto informaci zapsal David Thompson, která cestoval Minnesotou v roce 1798.

Kvůli epidemii se toho pro indiány mnoho změnilo. Mezi mrtvými byli totiž mnozí ze strážců tradic, jako byli vypravěči, svatí muži, náčelníci a koneckonců i řemeslníci a také mnohé zkušené a moudré ženy. Utrpěla tím politická i kulturní struktura kmenů. Kvůli tomu, že zmizeli přirození vůdci a lidé s autoritou, přibylo v následujícím desetiletí domácí násilí a dokonce došlo k několika vraždám. Mohl zato i rozmáhající se alkoholismus, jak se ještě zmíníme později.  

Indiáni měli podezření, že nemoc způsobili bílí lidé záměrně, což se už stalo během Francouzské a indiánské války, kdy mezi indiány zavlekli nákazu Britové. Tentokrát to však bylo málo pravděpodobné, protože by to nikomu neprospělo. Kožešinový obchod samozřejmě závisel na indiánských lovcích, kteří byli zároveň i zákazníky kupující evropské zboží. Po pravdě řečeno Hudson Bay dokonce sponzorovala vakcinaci indiánů, ale žel příliš pozdě. Během let 1782 – 83 obchod velice poklesl, přičemž se někteří bezpáteřní obchodníci neštítili parazitovat i na tomto neštěstí a našli se takoví, co obírali mrtvoly o kožešinové rubáše a pláště. -
Warren, History of the Ojibway People, 260; Thistle, Trade Relations, 62-63; Innis, Fur TradeNeštovice navíc změnily demografický poměr bílé populace vhledem k indiánům. Doposud byli obchodníci pouze hosté v prospívající společnosti indiánů, kteří měl vlastní systém spravedlnosti, ale nyní měli obchodníci jaksi navrch, proto si začali troufat vnucovat indiánům vlastní způsob jednání. Mezi klasické představitelé této třídy patřil Duncan McGillivray, podle kterého měli být indiáni na bílých závislí a podřízení a měli pro ně pracovat. Obchod se ze vzájemně prospěšné rovnováhy, změnil na vykořisťování a nadvládu.

Tou druhou důležitou událostí, která se přihodila v osmdesátých letech, bylo založení společnosti North West Company. Ve skutečnosti jádro korporace existovalo již od roku 1775, ale podle některých historiků koalice obchodníků oficiálně vznikla v roce 1779 a další jej posunuli až na rok 1782. Nicméně sami protagonisté udávali datum vzniku na 1784.

Struktura společnosti se podobala moderní korporaci, jež je noční můrou právníků i dnes, protože se ve skutečnosti nejedná o kompaktní firmu, jako spíše o volné sdružení několika subjektů. Přísnější posuzovatelé by to nazvali kartelem. Jednalo se o montrealské obchodní domy ovládané hlavně Frobisherem a Simonem McTavishem a dalšími. Každá společnost spravovala vlastní účetnictví a mohla klidně obchodovat i s jiným zbožím, než byly kožešiny. Na konci každého roku pak byly akcionářům vyplaceny dividendy v poměru výše jejich investice.

Nejdříve bylo vydáno šestnáct akcií, které byly rozděleny mezi západní a montrealské agenty, ale každým výročním shromážděním se počet akcií a akcionářů zvyšoval, takže roku 1805 jich bylo již sto. Nicméně jednotlivé společnosti mezi sebou tvrdě soutěžily, takže celá korporace musela být téměř každoročně přeorganizována, přesto tento obchodní stroj fungoval a vynášel.

Jedno z klíčových rozhodnutí padlo roku 1787, kdy bylo zapovězeno prodávat akcie „cizím“ osobám. Nový akcionář mohl být schválen jedině dvoutřetinovým souhlasem stávajících členů, což omezovalo zájemce z „nižších vrstev“ nebo ty kteří by byli protěžování na základě kamarádství. North West Company se stala exkluzivním klubem, jehož členové měli pod kontrolou vše, co se dělo na západě. Nyní se oni stali skutečnými „pány jezer a lesů“, jak je nazval Washington Irving, namísto starých pedlerů, Northmenů a všech těch západních dobrodruhů.  

V roce 1798 společnost North West zaměstnávala 50 úředníků, 71 tlumočníků, 35 průvodců a 1 120 dopravců. Byla silně hierarchická, proto se jenom několika dostatečně ambiciózním mužům podařilo vystoupat na pomyslném žebříčku úspěšnosti. Špičku pyramidy tvořili investoři a obchodníci, kteří povětšinou sídlili v Montrealu, ale část jich byla aktivních i na západě. Ti si mohli užívat jistých privilegií, jako byl větší prostor na kánoích, který byl vyhrazen zásobám čaje, kávy a čokolády a jiného luxusu, který si mohl
prestižní obchodník dopřát.

Mezi zaměstnanci bylo mnoho takových, kteří se chtěli zařadit mezi podílníky. Byli to povětšinou mladí vzdělaní muži, kteří byli ve společnosti placeni na pozici úředníka, či komisaře. Měli sedmiletou smlouvu, která je vázala sloužit po celé toto období na západě za pouhých sto liber a naději, že na konci služebního období získají vysněné podílnictví. Podle některých to byla sedmiletá smlouva o otroctví.
Nadřízenými regionálních obchodníků byli zkušení prokuristé a šéfové jednotlivých stanic. Ti měli na starosti účetní knihy a samotné jednání s indiány. Nicméně, i když uplynulo oněch výše zmíněných sedm let, často se stávalo, že tito zaměstnanci žádné akcie nedostali. Většina z nich přesto vytrvala, ale tentokráte už s navýšeným platem na tři sta liber ročně a s nehynoucí nadějí na podílnictví, které mohli získat, jak si jeden z nich povzdech na „úspěchu v obchodu nebo moci osobních přátel.“ A skutečně, většina z úředníků, kteří neměli ty správné přátelé, zůstala ve službě až dvacet let, takže si hořce ztěžovali, že podílnictví bylo určeno spíše pro „privilegované, než pro těžce pracující muže.“

Tlumočníci byli často vzdělaní míšenci
spokojení s pravidelným platem, aniž by očekávali, že se stanou podílníky. Na „nejnižším“ stupni byli z velké míry „běžní zaměstnanci.“ Od osmdesátých let osmnáctého století se mezi elitou prosazovali stále více skotští obchodníci, zatímco nižší vrstvu tvořili francouzští Kanaďané, Irokézové a míšenci rozděleni do několika skupin. Podle toho, jak se vyznali v ovládání kánoí, byl určen jejich post. Nejméně zkušení byli milieux, ti kteří sedávali ve středu kánoe a byli to hlavně nosiči přes portáže. Dále tam byli avals – předáci a gouvernails - kormidelníci, jejichž starosti bylo řízení kánoe a přenášení člunů přes portáže. Každá obchodní karavana se skládala ze čtyř, až šesti kánoí, které měly zkušeného průvodce, jenž měl za úkol vybrat tu nejlepší cestu skrz komplikované vodní trasy a byl rovněž odpovědný za kánoe i náklad. Jako kapitán a průvodce měl absolutní autoritu.

Právníci společnosti se dívali na lodní dopravce s autoritářským nadhledem, jako na obyčejné lidi, kteří jsou zaměstnání na podřadných místech. Přesto s jistým uznáním oceňovali
jejich obratnost v řízení kánoí v nebezpečných peřejích, ale nicméně to bylo, jako pánská chvála určena poslušným psům, kteří jsou svým pánům bezmyšlenkovitě oddaný. „Nikdo není tak oddaný vůdcům a zaměstnavatelům, a není schopný snášet takových trvalých útrap a nedostatků. Jsou nejšťastnější na těch dlouhých a drsných expedicích, kdy se dřou pádlováním proti proudu řek a hladinách jezer.“

Nu
a jak už to bývá, je jasné, že v takové společnosti nebyla nouze o vzájemné podezírání, zaujatosti a konfliktů, a to hlavně mezi „horní vrstvou.“ „Držte každou věc v absolutním utajení, hlavně před vašimi muži“ poručil jeden z investorů svému méně zkušenému úředníkovi, „jinak mohou tito staří dopravci zneužít všeho, co se od vás dovědí.“ Jeden vzdělaný francouzský Kanaďan se zmínil o slangu dopravců, že je to „barbarská hantýrka“, kterou někdo dokonce nazýval „divoškou francouzštinou.“ Daniel Harmon zase konstatoval, že „…konverzace negramotných a nevzdělaných Kanaďanů se točí toliko povídání o koních, psech, kánoích, ženách, silácích a rvačkách…, …jsou to nedůležití patroni, se kterými se nemohu spojovat…“

Když se během cesty na Grand Portage vážně zranil George Nelson, a to tak, že sotva mohl chodit, vzpomínal na jednání dopravců: „Žádal jsem muže, aby mi pomohli, ale oni odmítli a ještě mi nadávali do zatracených Angličanů
a protestantů. Říkali, že si to jenom zasloužím a přitom se sarkastický šklebili. Takové jednání mě velice dráždilo. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč se ke mně tak krutě chovali…, až po mnoha letech soužiti s nimi, jsem se dozvěděl, že to bulo kvůli mé národnosti a vyznání.“ - Nelson, "Winter"Pro takovou nevraživost mohly být i jiné důvody, především ty, které se týkaly postavení a odměňování ve firmě. Jak už jsme si řekli, úředníci byli mizerně placeni a dopravci na tom byli ještě hůře. Zatímco se mezi lety 1767 až 1800 mzdy nominálně zvyšovaly, dopravci to nepocítili a mnozí měli u společnosti dluhy. Říká se, že v roce 1791 mělo devět set mužů dluh ve výši deseti, až patnácti letých platů. Obvykle se zadlužili v momentě, kdy se stali zaměstnanci společnosti, od které si půjčili nějaké peníze třeba na výstroj, nebo oblečení, a od té doby se to s nimi vezlo. Dopravci, kteří na západě přezimovali, dostali celý jednoroční plat v Grand Portage, přičemž nedostávali hotové peníze, nýbrž zboží, či stvrzenky, se kterými mohli obchodovat. Kvůli vysokým cenám v Grand Portage, byl plat vlastně o třetinu nižší, než v Montrealu, přitom společnost na zboží vydělávala mnohdy až padesát procent, takže profitovala nejen na obchodu s kožešinami, ale také na vlastních zaměstnancích, kteří byli už na svých chlebodárcích závislí.


***

Aby společnost North West Company svůj zisk ještě navýšila, dovolila dopravcům a dalším zaměstnancům nakupovat relativně bezcenné losí a bizoní kůže. Bylo to jediné zboží, které mohli na Grand Portage se souhlasem nadřízených prodávat, a tak si někteří muži mohli vydělat navíc částku, která se rovnala jejich mzdě, přičemž firma profitovala další peníze z provize.


Incident z roku 1802 pak ukázal, jak důležitý byl pro společnost zaměstnanecký obchod. Jedna nezávislá firma z Michilimackinacu poslala do Grand Portage obchodníka Paula Hervieuxe, ale ne aby obchodoval s indiány, nýbrž s dopravci. Samozřejmě, že jeho ceny byly znatelně nižší, než ty od North West Co. Jenže dříve, než Hervieux stačil na pláži rozbít stany, byl u něj Simon McTavish a jeden z jeho četných synovců, Duncan McGillivray a důrazně Kanaďana varovali, aby se držel dál od jeho lidí. Marně se Hervieux ohrazoval obchodní licencí, poněvadž ji Skoti považovali za bezcennou, a když se pak Hervieux nespakoval dostatečně rychle, vzteklý McGillivray se vrátil s partou silných chlapů. Podle Hervieuxe mu McGillivray loveckým nožem rozřezal stan a jeden z jeho společníků vytrhával stanové úchytky, takže přístřešek spadl. Když mu pak rozházeli zboží, velitel útočníků mu pohrozil: „Zatraceně, jestli se budeš v Grand Portage zdržovat, rozšlápnu ti krk, jako kryse!“ Když Simon McTavish zjistil, že si jeden z jeho mužů koupil od „vetřelce“ stan, jako odstrašující přiklad jej spálil. Později Hervieuxovi zaměstnavatelé podali v Montrealu na společnost stížnost, jenže proti mnohem mocnější korporaci neměli žádnou šanci.

V roce 1805 vydala společnost vyhlášku, ve které bylo dopravcům zapovězeno uzavírat soukromé obchody s malými obchodníky, či obchodníky z Montrealu. Kdo by se provinil, přišel by o svůj roční plat. A nejednalo se jenom o zisk, o co tady šlo, North West Company totiž usilovala o absolutní nadvládu na celou oblastí Grand Portage, včetně tamních lidí.
V devadesátých létech osmnáctého století bylo kolem Grand Portage soustředěno kolem dvanácti set lidí, tudíž měl vrchní manažér stanice za úkol mít je pod kontrolou. V prvé řadě měl dbát na to, aby vztah k zaměstnancům byl právně ošetřen smlouvou. Ale patrně ne vždycky zacházeli vyšší úředníci se svými zaměstnanci v rukavičkách a je možné, že občas docházelo i k násilí, jak je patrné z výše uvedené zkušenosti. A tak se stalo, že v roce 1794 několik nespokojených dopravců, kteří byli na cestě k Rainy Lake, zbuntovalo zbytek posádky karavany k přímému projevu neposlušnosti. Duncan McGillivray je nazval lumpy, kteří pobláznili celou posádku, která nehorázně požadovala zvýšení mzdy, plus další požadavky. Nicméně stávka byla brzo potlačena (nevíme jak), a bylo to jediné, dáli se to tak říci, povstání na Grand Portage.


Co se týče přímé dokumentace ohledně skladů na Grand Portage, kupodivu se toho moc nezachovalo. Neví se kdy, a kým byly postaveny a nedochovaly se ani obrázky, plány, deníky, či dopisy, ze kterých by se dalo něco zjistit. O stanici Fort Charlotte nevíme lautr nic ani z deníků obchodníků, či jiných dobrodruhů.

North West ovládala téměř všechny budovy v Grand Portage a v osmdesátých letech komplex ještě rozšířila, aby bylo více skladovacích prostor pro zboží a kožešiny. V roce 1784 činila hodnota skladovaného zboží 50 000 liber, a ta se stále zvyšovala. Archeologové zjistili, že skladiště byla rozšířena celkem dvakrát. Poprvé směrem na západ, a potom na sever. V roce 1799 byla hodnota staveb a jejich zařízení odhadována na 25 000 liber, a když byla stanice v roce 1802 vyklizena, byla její cena o pět tisíc liber vyšší.
ilustrační obrázek


I přes veškeré úsilí společnosti North West se dál na Grand Portage vyskytovali nezávislí drobní obchodníci. Vzhledem k tomu, že portáž byla strategickou bránou na západ, a kdo jí ovládal, byl pánem obchodu, požádala společnost v roce 1787 quebeckou vládu, aby na ní převedla tamní pozemky, plus samotnou portáž. Firma by tam na oplátku postavila silnici. Žádost byla odepřena a North West z trucu oplotila klíčové průchody a jeden americký vládní činitel k tomu poznamenal, že „…kanadská společnost úplně oplotila země na portáži, takže značně omezila pohyb nezávislých osob…“ O tři roky později vrchní manažer na Grand Portage dostal dopis od nadřízeného z Montrealu, který mu přikázal, aby nechal na každém stanovišti kánoí postavit tábor, kde by jeho lidé dohlíželi na to, aby dopravci neobchodovali s „vetřelci.“ Ještě téhož roku se společnost pokusila skoupit všechny kánoe, které byly na řece Pigeon k mání, což byl další krok, jak omezit činnost konkurence.

Poté, co skončila Americká revoluce, North West Company požádala o povolení provozovat vlastní flotilu plachetních lodí, které by zásobovaly Grand Portage, ale britská to zatrhla, poněvadž chtěla mít stále vojenskou kontrolu nad Velkými jezery, aby tam nemohli tajně operovat američtí obchodníci, kteří by kazili „britské indiány.“ Jenže tlak a moc měšců montrealských obchodníků, byl mocnější argument, a tak v roce 1786 North West vypravila na západ čtyřiceti tunovou loď Athabasca a v roce 1790 další dvě dvanácti a patnácti tunové šalupy. To však nestačilo, proto v roce 1793 byla spuštěna na hladinu jezer pětasedmdesáti tunová plachetnice Otter (Vydra), jejíž kapitánem byl John Bennet. Vydra pendlovala mezi Sault Ste Marie a Grand Portage čtyřikrát tam a zpět během každého léta, přičemž ji jedna cesta trvala od pěti do osmnácti dnů. Lodi převáželi především jídlo, zboží, stavební materiál, munici, dobytek, nábytek atd.

Námořníci, kteří zůstali přes zimu v Grand Portage, se připojili k celoročnímu personálu, který udržoval stavení a zařízení stanice, staral se o zvířata, zahrady obchod a indiány.


***


Jak jsme si již řekli, i přes veškerou byrokracii se do dnešních dnů zachovalo jen málo informací, a to i správcích stanice. V roce 1785 se o Grand Portage staral Zacharie Cloutier, „velice ctihodný starý muž“, původně tlumočník ve službách Jamese Givense. Když ho později nahradil jeden z montrealských měšťanů, Cloutier dál pracoval jako tlumočník. V roce 1797 se stal správcem Simon Fraser a o rok později Henry Munro, který byl zároveň i staničním lékařem, než ho nahradil Kenneth McKenzie.

Mnoho Northmanů žilo v indiánských loveckých táborech na Lac des Chiens a Lac des Bois Blanc. Část z nich byli zkušení dělníci, jako kováři, truhláři atd. a i když to záznamy nepotvrzuji, měli tam i rodiny. V typické obchodní stanici, pak bylo žen a dětí více, než mužů. Jinak celoroční přítomnost Evropanů ve velké míře ovlivnila život Odžibwejů, protože obchodní stanice skýtaly dobré útočiště pro staré a nemohoucí indiány. Muži zde mohli nechat příbuzné, když šli na lov nebo do války. Byl to další zdroj příjmu, poněvadž indiáni na oplátku obchodníkům vyráběli sněžnice a kánoe a pracovali pro ně, jako průvodci, informátoři, lovci a dodavatelé jídla.Odžibwejové od Grand Portage nikdy nepatřili mezi indiány, kteří dodávali do stanice hlavně kožešiny. V roce 1800 to bylo jenom nějakých dvacet balíků. Oni se hlavně starali o jídlo. Grand Portage rozhodně patřila mezi nejlépe jídlem zásobené stanice v regionu. Na regálech potravinových skladů bylo množství pytlů s kukuřicí, krabice se suchary, cukrem, moukou a soudky s rumem. Na okolních loukách se páslo malé stádo dobytka a na zahrádkách lidé pěstovali brambory a další zeleninu. Přesto i zde v zimě hrozil hlad, protože mnozí správci nedokázali skaldy včas doplňovat, a tak když bylo nejhůře, museli se obrátit na indiány nebo nájemné lovce.

Byl to mezi indiány všeobecně rozšířený zvyk, že se vždy dělili o jídlo s potřebnými, a proto neměli problém dávat do stanic své přebytky. Na oplátku však očekávali, že se v případě nouze, o ně postarají zaměstnanci stanice.  

Na rozdíl od jiných příbuzných, kteří se na zimu rozptýlili ve vnitrozemí po malých rodinných tlupách, Odžibwejové od Grand Portage přezimovali ve vesnicích na březích jezera. Aby zimu přečkali v co možná nejlepších podmínkách, sklízeli v září na jezerech divokou rýži, v listopadu rybařili na Hořejším jezeře a v březnu shromažďovali a vařili javorový cukr. Někdy na své hodovní svátky pozvali i své oblíbené obchodníky. Jeden z nich vzpomíná: „… každý host dostal úhledně svázaný balíček, ve kterém bylo sušené maso té nejlepší kvality…“

A nebylo to jenom jídlo, co mohli indiáni obchodníkům nabídnout. Byly to rovněž kánoe, které v devadesátých létech stály až sto dolarů jedna. Velké montrealské kánoe se vyráběly v Trois Rivieres a v St. Joseph u Huronského jezera, ale menší severní kánoe, byly skoro všechny vyráběny Odžibweji. Tak třeba v roce 1792 je dělali převážně Odžibwejové od Rainy Lake, ale svůj podíl na výrobě měli také Grand Portage Odžibwejové. V roce 1799 měli objednávku na pětatřicet kusů, ale dodali jich o deset méně. Je však málo pravděpodobné, že North West disponovala tolika kánoemi, jako později stanice Fort William.V osmdesátých letech byli regionální Odžibwejové rozdělení do několika skupin. Na březích Hořejšího jezera žili Omushkasugové a dál ve vnitrozemí Bois Forts neboli Sugwaundugahwininewugové. Podél vodních komunikací sídlili Kojejewininewugové a jižně od nich Omushkegoesové, přičemž poradní wigvam všech skupin stál u Rainy Lake, kde náčelníci a stařešinové rozhodovali o válce a míru, či jiných záležitostech. V té době byl hlavním náčelníkem těchto Odžibwejů Nectam, velký spojenec Britů. Jeho pohřební lešení, bylo po smrti náčelníka umístěno v Grand Portage, ale později byly jeho ostatky přemístěny do Fort William. Na důkaz úcty k tomuto velkému náčelníkovi umístila North West Company do jeho hrobu britskou vlajku.

Ale nebylo vše, tak jak se na první pohled jevilo. Odžibwejové skutečně s kožešinového obchodu do určité míry profitovali, mělo to však i stinné stránky. Z východu totiž kvůli kožešinám přicházeli cizí indiáni, zvláště pak Irokézové, kteří opravdu nebyli mezi zdejšími algonkiny vítaní. Byli to profesionální lovci, kteří nashromáždili co nejvíce kožešin a rychle zmizeli, aniž by dbali, co bude dál. Místní indiáni i z těchto důvodů často trpěli nouzí, jak dosvědčuje vyprávění Johna Tannera, který žil mezi indiány od dětství: „Jak se čím dál tím více ochlazovalo, opustili jsme Grand Portage a postavili si v lese wigvam, protože tam bylo více palivového dřeva…, tam jsme žili nějakou dobu v nesmírném utrpení a hladu, než přišel nějaký Muskegoe jménem Kuřák. Když viděl, jak jsme moc chudí, pozval nás abychom s ním šli k němu domů, s ujištěním, že se o nás postará…., tak nás vzal do svého wigvamu a nic od nás nepožadoval. Tak to bylo stále zvykem u indiánů, kteří žili daleko od bílých.“Na konci osmdesátých let osmnáctého století bylo Grand Portage již celoročně obýváno. Když Velká Británie uzavřela s americkými koloniemi mír, mohl si obchodník Simon McTavish gratulovat. Konečně se bude moci plně věnovat obchodu, který byl válkou poněkud omezen. Nyní klesly i úroky a pojistné částky na zboží, takže budoucnost vypadala růžově. Jenže když v roce 1783 byla podepsána Pařížská smlouva, a když se v Montrealu dozvěděli, co dokument obsahuje, změnilo se nadšení ve zděšení. Angličtí vyjednavači totiž souhlasili s tím, že nová hranice mezi Spojenými státy a Kanadou povede napříč středem Velkých jezer. Tím pádem se klíčové obchodní stanice, jako byly Niagara, Detroit, Michilimackinac a dokonce i Grand Portage, od této chvíle nacházely na svrchované půdě Spojených států. Kanadští obchodníci byli zdrceni.

Nejhorší na tom bylo, že se časem prokázalo, že se angličtí vyjednavači navíc dopustili fatálního omylu. Oni totiž měli během jednání ohledně hranic k dispozici špatnou mapu, podlé které soudili, že hranice povede až za řetězcem pohraničních jezer, které jsou splavné až do Hořejšího jezera. Chyba lávky však! Jediná cesta, která umožňovala přístup k řece Pigeon, se nyní nacházela osm kilometrů na jih od hranice.

Když účinky prvotního šoku pominuly, začali kanadští obchodníci spekulovat, co by se dalo ještě zachránit. Obchod na jih od Velkých jezer byl doposud dvakrát tak výnosnější, než na severu, nicméně pomalu ale jistě začal stagnovat, zatímco na severozápadě se zvyšoval. Z toho důvodu McTavish a jeho společníci v roce 1792 apelovali na vládu: „Grand Portage je klíč k oné části britské Ameriky…, proto je mimořádně důležité, aby Grand Portage přešla zpět do našich rukou. A pokud ne, ať k němu určitě vede otevřená cesta, kterou by mohly užívat obé strany…, bez tohoto opatření by North West Company mohla ukončit svou činnost.“

Pařížská smlouva měla značný dopad i na indiány, kterých se jak už to bývalo zvykem, nikdo na nic neptal. Dá se říci, že všechny kmeny, kterých se týká naše problematika, byly na straně Britů, a britští obchodníci byli na nich de facto závislí. Koruna tudíž formálně potvrdila svrchovanost těchto kmenů, aby je chránila před Američany, jenže smlouva je smlouva a inkriminované území, včetně indiánských obyvatel, bylo nyní americké. A podle smlouvy byli „indiáni svobodní a nezávislí.“  

Záležitost zůstala otevřena ještě několik roků, poněvadž mladá americká vláda měla daleko důležitější věci na starost, než bylo severozápadní teritorium. Britové měli dál v opatrování své staré pevností a obchodování pokračovali v práci.4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2016-09-15 10:27:23

Coutts bell mediating and order forms for buying viagra pills cups at lethbridge.
2017-02-21 04:44:28
adidas shoes
omega watches
ray ban canada
prada handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
abercrombie
polo ralph lauren outlet
pandora charms
ralph lauren outlet online
hollister clothing
true religion outlet
gucci shoes
adidas originals
pony shoes
columbia shoes
jordans
instyler
christian louboutin
nike tn pas cher
louis vuitton handbags
mizuno running shoes
nike blazer
timberland boots
coach canada
nike cortez
mont blanc pens
oakley store
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
basketball shoes
adidas yeezy
hollister kids
michael kors handbags
ralph lauren outlet
air jordan shoes
nike huarache
levi's jeans
adidas trainers uk
true religion jeans
tiffany and co
fitflop shoes
kate spade
ray-ban sunglasses
michael kors
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
tory burch handbags
mlb jerseys
retro jordan shoes
michael kors outlet
seattle seahawks jerseys
kate spade
louis vuitton outlet
replica rolex watches
nike roshe run
hollister
tory burch handbags
louis vuitton paris
scarpe hogan
michael kors outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
nike air max
polo ralph lauren
louboutin outlet
longchamp outlet
ralph lauren polo
mont blanc pens
coach factory outlet
jordan femme
abercrombie and fitch
christian louboutin outlet
louboutin paris
toms outlet
adidas yeezy 350
giuseppe zanotti
mlb jerseys
coach factory outlet
toms shoes
michael kors bags
minnesota vikings jerseys
replica watches
mcm bags
louboutin shoes
beats by dre
gucci outlet
michael kors outlet
louis vuitton
montblanc pen
louis vuitton outlet
oklahoma city thunder jerseys
burberry outlet
oakley sunglasses
longchamp outlet
fitflops
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
christian louboutin uk
nhl jerseys wholesale
cheap ray ban sunglasses
louis vuitton
fitflops
timberland outlet
ray-ban wayfarer
oakley sunglasses
nike roshe
kate spade
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
coach outlet store online
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors
air jordan pas cher
louis vuitton
ray ban sunglasses wholesale
oakley sunglasses
mont blanc pens
michael kors handbags
washington wizards jerseys
nike air max uk
gucci handbags
ray ban pas cher
nhl jerseys
cincinnati bengals jerseys
michael kors outlet
converse shoes
new balance sneakers
ralph lauren
cheap jordan shoes
hilfiger outlet
birkenstock shoes
louis vuitton handbags
miami heat jerseys
polo ralph lauren uk
pandora jewelry
burberry handbags
true religion sale
polo ralph lauren
adidas yeezy shoes
toms shoes
ray ban outlet
coach handbags
christian louboutin pas cher
coach outlet
roshe run
oakley sunglasses cheap
ralph lauren polo
fitflop shoes
louis vuitton
mcm bags
rolex watches
louis vuitton
mlb jerseys
nike air max 2016
louis vuitton outlet stores
cheap jordans
nike roshe
reebok shoes
nike air max
louis vuitton
toms shoes
abercrombie & fitch
hollister clothing
adidas nmd r1
levi's jeans
coach outlet
nike nfl jerseys
polo ralph lauren
chicago bulls jerseys
coach factory outlet
longchamp handbags outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
reebok shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
timberland outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors handbags
le coq sportif
michael kors handbags
mont blanc ballpoint pen
pittsburgh steelers jerseys
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
louis vuitton outlet
toms wedges
chanel handbags
chaussures louboutin
nike outlet store
louis vuitton outlet
coach outlet online
red bottom shoes
michael kors canada
ray ban sunglasses
ralph lauren
nike air max
coach outlet
coach outlet online
dallas mavericks jerseys
snapbacks wholesale
parker pens
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
coach factory outlet
birkenstock sandals
toms shoes
coach outlet
true religion uk
true religion jeans
nike roshe run
timberland boots
ed hardy
christian louboutin shoes
true religion jeans
gucci outlet online
cheap oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet store online
louis vuitton uk
nike sb
pandora bracelet
coach handbags
oakley
ray ban wayfarer
coach outlet online
mbt shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
replica watches
louis vuitton outlet
pandora charms
louis vuitton handbags
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
seattle seahawks jerseys
coach outlet
michael kors uk
the north face
coach outlet
new england patriots jerseys
michael kors outlet online
rolex watches
nike roshe run
christian louboutin shoes
retro jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
air max sale
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
louis vuitton handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
cheap jordans
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ray ban glasses
adidas yeezy
ray ban sunglasses
polo outlet
louis vuitton
louis vuitton belt
coach handbags
pandora jewelry
louis vuitton
louboutin shoes
tommy hilfiger
nike outlet
kate spade outlet
fitflops sale
christian louboutin paris
coach outlet
michael kors outlet
ray ban wayfarer
adidas outlet
nfl jerseys
cheap nba jerseys
coach outlet
adidas outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
hermes scarf
louboutin shoes
true religion jeans
north face outlet
ralph lauren outlet
adidas outlet
nike outlet
supra sneakers
golden state warriors jerseys
louis vuitton handbags
cat boots
ray ban sunglasses
nike air max pas cher
toms uk
coach outlet
chanel bags
new york knicks jerseys
valentino shoes
coach outlet
prada outlet
louis vuitton outlet
vans shoes
nike air max 2016
san antonio spurs jerseys
filafila shoes
puma shoes
nike air force 1
toms wedges
coach factory outlet
lee jeans
louis vuitton purses
hollister clothing
michael kors outlet
nike trainers
converse shoes
pandora uk
michael kors outlet
adidas originals
burberry outlet
adidas ultra boost
adidas nmd
ugg boots
denver broncos jerseys
adidas trainers
michael kors bags
michael kors
michael kors
sac longchamp
cheap oakley sunglasses
tory burch
nike free run
hermes bags
calvin klein
cheap jordan shoes
jordan outlet
oakley sunglasses
fitflops
true religion outlet
nike air max uk
adidas nmd
nba jerseys
beats by dr dre
ferragamo shoes
oakley sunglasses
true religion outlet
toms outlet
the north face jackets
los angeles clippers jerseys
cleveland cavaliers jerseys
under armour
coach outlet
vans outlet
louis vuitton
true religion
le coq sportif chaussures
celine outlet
christian louboutin outlet
replica watches
red bottom
ray ban sunglasses
gucci uk
adidas zx flux
boston celtics jerseys
louis vuitton outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
gucci outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses uk
ray ban sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
timberland boots
tods shoes
celine handbags
prada outlet
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
ray ban sunglasses
rolex watches
coach factory outlet online
ysl handbags
ray ban sunglasses
gucci outlet
michael kors
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
mbt outlet
jordan retro
oakley sunglasses wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton pas cher
ecco shoes
20172.21wengdongdong
wengdongdong
2017-06-30 10:24:04
valentino boots
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags outlet
fitflops sale clearance
adidas yeezy
mbt shoes
christian louboutin
fitflops sale clearance
rolex datejust
clarks shoes
ralph lauren sale
new balance sneakers
adidas stan smith
coach factory outlet
michael kors handbags
new balance
nike huarache
clarks outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
Ugg støvler
true religion uk
kate spade handbags
cheap nhl jerseys
canada goose sale
michael kors handbags
nfl jerseys wholesale
louis vuitton
michael kors handbags
columbia sportswear outlet
adidas outlet
adidas shoes
tory burch outlet
ray ban eyeglasses
coach factory outlet
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora uk
nike outlet
mlb jerseys
cheap nfl jerseys
lebron james shoes
pandora rings
michael kors outlet online
cheap jordans
columbia outlet
lebron 14 shoes
nike free run
polo ralph lauren outlet
adidas nmd r1
fitflop shoes
cheap jordan shoes
pandora charms
ray ban sunglasses outlet
adidas originals superstar
chaussures christian louboutin
yeezy boost 350
le coq sportif
fitflops
adidas football boots
coach factory outlet
pandora jewelry
nike air max
polo ralph lauren
nike outlet
michael kors taschen
michael kors outlet
adidas zx flux
michael kors väska
ralph lauren pas cher
pandora outlet
adidas shoes
hermes handbags
longchamp handbags
coach canada
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
tory burch outlet
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
coach outlet
vans shoes
michael kors outlet
coach factory
nfl jerseys cheap
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
pandora jewelry
michael kors canada
adidas ultra boost
cat boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
longchamp sac
ray ban sunglasses outlet
longchamp handbags
tory burch
mont blanc pens
adidas nmd
kate spade outlet
polo ralph lauren outlet
mac cosmetics
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
calvin klein
nfl jerseys
michael kors uk
coach outlet
ray ban sunglasses outlet
new balance outlet
michael kors
converse outlet
longchamp outlet
burberry outlet
michael kors
mlb jerseys wholesale
yeezy boost 350 kaufen
converse shoes
rolex watch
coach outlet store online
ralph lauren outlet
ray ban canada
ray ban sunglasses uk
christian louboutin
michael kors taschen
nike air max uk
kobe 12 shoes
the north face
michael kors handbags
adidas yeezy boost 350
ralph lauren polo
coach outlet online
adidas superstar
coach outlet online
jordans
kobe shoes
coach factory online
true religion
michael kors plånbok
polo ralph lauren
converse outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses outlet
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
adidas stan smith sneakers
supra shoes
polo ralph lauren
fitflops outlet
cheap oakley sunglasses
nike cortez
true religion sale
polo ralph lauren
adidas trainers uk
mont blanc pens
kate spade outlet
occhiali ray ban
michael kors taschen
michael kors veske
christian louboutin shoes
michael kors handbags
nike roshe run
cheap oakley sunglasses
ray ban sunglasses
clarks shoes
kate spade
adidas yeezy boost
oakley sunglasses
ray ban wayfarer
cheap ray ban sunglasses
ray ban sunglasses outlet
louboutin paris
ed hardy
prada handbags
coach outlet store online
nike air max 2017
michael kors outlet clearance
michael kors handbags
ed hardy clothing
ray ban sunglasses cheap
polo ralph lauren
michael kors handbags
kobe bryant shoes
coach purses
kate spade handbags
coach factory outlet online
yeezy adidas
michael kors outlet clearance
rolex datejust
salvatore ferragamo shoes
vans shoes
nike roshe
prada handbags
adidas soccer shoes
true religion jeans
reebok shoes
oakley vault
coach factory outlet
nhl jerseys
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet online
pandora bracelet
birkenstock outlet
coach factory outlet
fitflops
adidas originals
gucci shoes
asics shoes
nike air force 1
converse shoes
coach outlet
ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
nike air max 2016
red bottom shoes
fitflop sandals
columbia sportswear outlet
michael kors tote handbags
ferragamo shoes
michael kors bags
oakley sunglasses
yves saint laurent handbags
mbt shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
hermes outlet
prada bags
nike air max
adidas outlet
nike roshe run
burberry outlet
prada shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
yeezy boost 350
ray ban zonnebril
nike outlet
oakley sunglasses
prada outlet
hermes birkin bag
cheap jerseys
vans store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
nike outlet
louboutin shoes
nike sb
christian louboutin sale
adidas originals
moncler jacke
oakley vault
coach handbags
cheap jordans
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
christian louboutin outlet online
air jordan shoes
ferragamo belt
adidas neo
burberry sale
adidas trainers
north face
ralph lauren outlet
adidas yeezy 350 v2
the north face
ecco shoes
coach factory outlet online
nike air max
true religion
michael kors outlet online
air jordan shoes
birkenstock sandals
adidas yeezy
nike trainers
polo ralph lauren
burberry handbags
michael kors outlet
michael kors outlet online
nike air max 2017
tory burch outlet
michael kors outlet
hermes bags
cheap snapbacks
christian louboutin shoes
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
columbia shoes
christian louboutin pumps
michael kors outlet online
canada goose jakke
red bottom shoes
michael kors taschen sale
chelsea jersey
ray ban solglasögon
under armour outlet
reebok shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
salvatore ferragamo outlet
ray ban solbriller
salomon shoes
coach outlet
north face outlet
nba jerseys
polo shirts
yeezy boost 350
michael jordan shoes
coach outlet
manchester united jersey
birkenstock sandals
nike air max uk
ysl handbags
prada outlet
rolex submariner
coach outlet online
vibram fivefingers
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors taschen
nike huarache
coach wallets
ralph lauren polo
tory burch flats
polo ralph lauren
coach outlet
true religion outlet
oakley sunglasses outlet
burberry outlet online
birkenstock outlet
replica watches
ray ban sunglasses
coach handbags
coach factory outlet
mcm bags
polo ralph lauren
adidas yeezy boost 350
fred perry polo
cheap pandora jewelry
adidas yeezy 350 boost
gafas ray ban
christian louboutin outlet
yeezy boost 350 v2
nike blazer shoes
true religion jeans
adidas nmd
ralph lauren shirts
montre rolex pas cher
michael kors canada
coach factory outlet
vans shoes
mlb jerseys
cheap jordan shoes
mcm outlet
lebron 13
kate spade sale
adidas yeezy boost 350 v2
jordan retro
nike mercurial victory
michael kors
michael kors handbags
kevin durant shoes
true religion
fitflop sale
ugg boots
le coq sportif chaussures
true religion
michael kors handbags
nike running shoes
mlb jerseys cheap
nike running trainers
ray ban sunglasses
cheap jordans
nike roshe
adidas outlet
michael kors handbags
mizuno running shoes
michael kors outlet
christian louboutin shoes
cheap jordans
levi's jeans
oakley vault
michael kors bags
air jordan
nike outlet
air max
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren polo shirts
adidas nmd xr1
hermes belt outlet
jordan retro 11
polo outlet
coach outlet
supra shoes
christian louboutin uk
valentino sandals
salvatore ferragamo
kd 9 shoes
under armour
coach outlet
air jordan 14
nike tiempo legend
polo ralph lauren outlet
fitflops uk
polo ralph lauren
ugg boots
michael kors outlet
jordan shoes
20177.1wengdongdong
2017-07-10 06:08:52
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist