Náčelníci - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Náčelníci

Jihovýchodní kmeny > Čoktawové


Tuskaloosa


Náčelník Tuskaloosa nebyl v pravém slova smyslu Čoktawa, nýbrž hlavním náčelníkem sdružení několika mississippianských kmenů, ze kterých měli později povstat jižní alabamští Čoktawové. Tuskaloosa znamená v překladu Černý válečník - Taska Losa. Náčelník se proslavil hlavně tím, že svedl velice urputnou bitvu s výpravou španělského dobyvatele Hernanda de Sota. Soto se roku 1539 vydal na velkou průzkumnou výpravu americkým Jihozápadem a přitom se choval k domorodým obyvatelům velice zhůvěřile. Unášel indiány do otroctví, aby sloužili, jako nosiči a náčelníky bral, jako rukojmí, čímž si zajistil bezpečný průchod jejich územím. Takovým způsobem se v září 1540 dostal až do středu Alabamy.

Území náčelníka Tuskaloosy se táhlo podél řek Coosa a Alabama a jeho malé království tvořilo několik desítek podřízených vesnic. Když Soto přišel osmnáctého záři do vesnice Talisi (dnes Childersburg), nenašel tam ani živáčka, neboť všichni indiáni před Španěly utekli. Soto za nimi poslal své emisary a vyzval je, aby se vrátili, což se stalo pětadvacátého. Španělský velitel vzal místního náčelníka Coosa do vazby a prostřednictvím vydírání si vynutil přísun potravin, jeleních kůží a nosičů. Ve vazbě byla i náčelníkova sestra, pravděpodobně matka Coosova následníka, jak to bývalo zvykem v matriarchální společnosti.

Zatímco Španělé přebývali v Talisi, přišel se na ně podívat s prominentním doprovodem syn vrchního náčelníka Tuskaloosy. Jeho pravděpodobným úkolem bylo zjistit sílu a válečné vybavení cizích vetřelců. Španělé opustili Talisi až pátého října a pokračovali v cestě napříč Tuskaloosovým územím. Nejdříve prošli vesnicemi Casiste a Caxa na Hatchett Creek a další den tábořili v Humati při ústí Shoal Creek. Osmého října „navštívili“ nově postavené sídlo Uxapita a devátého překonali řeku Tallapoosa a v podvečer byli jen několik kilometrů od Atahachi, vesnice náčelníka Tuskaloosy.

Soto poslal do vesnice posla s informací, že se dostavil i s celou svou armádou. Náčelník zdvořile odpověděl, že ho může španělský velitel kdykoliv navštívit. Druhého dne Soto přišel k vesnici, která byla očividně nedávno postavená a opevněná. Byla neděle desátého září, když Španělé vjeli na náves a spatřili tam jakési pódium, na kterém seděl náčelník se svými vybranými muži. Podle španělského kronikáře musel být Tuskaloosa vyšší alespoň o stopu a půl ode všech Španělů a měl velice vypracovanou postavu. Dobyvatelům připadal doslova, jako obr. Na hlavě měl zdobenou čelenku, která jim připomínala turban a přes ramena měl přehozené pelote - plášť z peří, který mu sahal až k nohám. Pohlavár seděl na vysokých poduškách a hnedle po jeho boku spočíval jeho syn, stejně urostlý, ale štíhlejší. U nich stál neméně statný a pohledný bojovník a chránil je před slunečním svitem slunečníkem. Když Soto přijel na koni těsně před pódium, náčelník nehnul ani brvou a tvářil se jako nějaký starodávný král. – Rodrigo Ranjel 1544

Španělé chtěli udělat na indiány dojem, a tak jejich jezdci předvedli juego de canas, dost nebezpečný turnaj s kopími. Muži příležitostně najížděli těsně k náčelníkovi, aby jej postrašili. De Soto tuhle taktiku použil již v Peru, před Atahualpou – králem Inků. Tuskaloosa se však dále tvářil lhostejně. Po koňské exhibici následovala hostina a tance. Soto pak na náčelníkovi požadoval, jako obvykle jídlo, nosiče, kůže a ženy. Ten mu ale odpověděl, že je zvyklý příkazy dávat a ne přijímat, jenže Soto využil momentu překvapení a vzal náčelníka do vazby, jako rukojmí.

Španělská výprava se chystala opustit vesnici další den a Tuskaloosa jim při té příležitosti sdělil, že nosiči a ženy budou k dispozici ve vesnici Mabila (Mobile). Na důkaz „dobré vůle“ a ochoty spolupracovat, „odměnil“ Soto náčelníka párem bot a červeným pláštěm. Španělé vyšli z Atachi dvanáctého října a druhý den přespali v Piachi, jenž byla situována na vysokém útesu nad řekou Alabamou, kde Evropané zaznamenali první známky indiánské nevole. Když po domorodcích požadovali kánoe, aby se mohli přeplavit přes řeku, místní náčelník suše odpověděl, že žádné nemá. Španělé se museli zdržet dva dny, než si sami postavili vory. Poté, co překonali řeku, shledali, že jim chybí dva muži, kteří měli chytit uprchlého indiánského otroka. Soto Tuskaloosovi nařídil, aby své lidi uklidnil, jinak že ho upálí. Náčelník odpověděl, že ztracení muži budou vráceni v Mabila. Tam výprava dorazila osmnáctého. Mabila byla sice malá, ale dobře opevněná osada, obehnána bytelnou palisádou a s baštami pro lukostřelce. Španělé začali tušit, že je něco v nepořádku. V pevnosti totiž nebyly skoro žádné ženy a už vůbec ne děti. Byla tam naopak spousta mladých válečníků a zkušeně vyhlížející muži. Před palisádami byly pokáceny všechny stromy, keře a dokonce i tráva byla požnutá na vzdálenost výstřelu středověké kuše.

Jakmile se dobyvatelé přiblížili k vesnici, vyšel jim vstříc místní náčelník, aby je přivítal. Jako dar předložil Španělům tři pláště z kuních kůží. Soto a jeho muži seskočili z koní a vstoupili do vesnice. Tam jim byly předvedeny tance a zpěvy, jak to bylo v oblasti běžným zvykem. Tuskaloosa konečně Sotovi sdělil, že už cestováním unavený, a že si přeje zůstat v Mabila. Soto samozřejmě žádost zamítl, tak náčelník alespoň požádal, aby si mohl promluvit se svými lidmi v poradním domě. Proti tomu Soto sice nic nenamítal, ale poslal s náčelníkem jako doprovod Juana Ortize, toho však indiáni do poradního domu nepustili. Tuskaloosa následně Sotovi vzkázal, ať opustí vesnici v míru, jinak k tomu bude donucen násilím.

Soto poslal pro náčelníka do poradního domu několik mužů, ale ti shledali, že je plný ozbrojených válečníků odhodlaných svého náčelníka chránit. Zaskočený Soto tedy po místním náčelníkovi žádal, aby mu poskytl nosiče, proviant a ženy, jak mu to slíbil Tuskaloosa, pak že v klidu odejde. Náčelník odmítl, načež ho vzteklý Španěl napadl a usekl mu mečem obě paže. V tom okamžiku indiáni zaútočili. Španělé okamžitě naskákali na koně a stáhli se z vesnice. U palisád však nechali všechna zavazadla, kterých se následně zmocnili indiáni a odnesli je do poradního domu. Zkušení španělští dobyvatelé se ovšem nehodlali vzdát. Poté, co přeskupili své síly, přešli do protiútoku. Po několika usilovných pokusech (bitva trvala celkem osm hodin) se jim podařilo prolomit palisádu a proniknout do vesnice. Pak nastala řežba.
„Vnikli jsme do vesnice a začali pálit. V ohni zahynulo mnoho indiánů a my bojovali až do soumraku a nebrali přitom žádné zajatce. Indiáni bojovali odvážně jako lvi. Zabili jsme je všechny. Ohněm, mečem nebo kopím. Už byla téměř tma, když tam zůstali jenom tři válečníci. Oni se schovali za ženami, které pro nás předtím tančily, a posunky nás vybízeli, ať si pro ně přijdeme.  Postupovali jsme vpřed a oni po nás stříleli šípy, zatímco ženy netečně stály. Zabili jsme dva z nich, ale ani ten poslední se nevzdal. Vylezl bleskurychle na nejbližší strom a oběsil se na tětivě vlastního luku.“ - Luis Biedma 1544

Ještě předtím, něž Španělé vesnici celkově vypálili, našli mezi mrtvými náčelníkova syna, ale tělo Tuskaloosy nikoliv. Podle španělského kronikáře byli všichni indiáni pobiti, nebo sami spáchali sebevraždu. Biedma tvrdí že obětí bylo přes pět tisíc, ale kdo ví, jestli je tento odhad střízlivý. Je možné, že počet pobytých indiánů šel do stovek a pokud kronikář píše pravdu, je zarážející, že indiáni bojovali takříkajíc do posledního muže. Následující dny se Španělé věnovali výpadům do sousedních vesnic a rabovali zásoby potravin, kůží a čehokoli, co se hodilo. V mnoha chýších našli též mrtvé a raněné z bitvy.

Španělé přišli v boji o dvaadvacet mužů, mezi kterými byl i Sotův synovec, Diego. Měli sto čtyřicet osm raněných a přišli o pětačtyřicet koní. Dále přišli o všechna zavazadla, která shořela v poradním domě. Jednalo se táborové zařízení, šaty, léky, nástroje, knihy, brnění a velké množství sladkovodních perel z řeky Cofitachequi. Ztráta zboží a koní zasadila Španělům ránu, ze které se již nevzpamatovali. Nacházeli se uprostřed nepřátel bez důležitého vybavení, nemocní a zkroušení na duchu. Soto nechtěl připustit neúspěch, proto své muže přesvědčil, aby se místo cesty na jih k mateřským lodím, vydali raději na severozápad hledat nové poklady. Soto vedl výpravu k řece Mississippi, ale cestou přes Arkansas nebo Louisianu roku 1542 umírá. Přeživší se vrátili do španělského osídlení v Mexiku a mnozí se tam natrvalo usadili.

***


PushmatahaTento slavný čoktawský náčelník se narodil někdy kolem roku 1764, na místě, kde dnes stojí město Macon v Mississippi. Přesný význam náčelníkova jména není znám a etymologové mají pro překlad několik verzí: Apushamatahahubi – Posel smrti (míněno, jako válečná zbraň, tomahawk, luk atd.) Apushim-alhtaha -Dorostlý výhonek, Pushmataha - Válečníkovo sedadlo?, Pushmataha – Získal všechny pocty života a Apushimataha – Prázdný vak. Vyberte si.

O raném náčelníkově životě se toho moc neví. Rodiče jsou neznámi, poněvadž je možné, že předčasně zemřeli. Ale sirotek nebyl, jelikož měl sestru jménem Nahomtima. Sám Pushmataha o svých předcích nikdy nemluvil. Ale o jeho původu existuje jedna legenda: „To se jednou na severní obloze objevil mrak. Pak se přihnala vichřice a země Čoktawů byla zahalena temnotou pod černočerným bouřkovým mračnem. Tu z oblohy udeřil zlostný blesk a prásknul rovnou do velikánského dubiska. Strom se rozletěl a všude po okolí, byly rozházeny větve, kořeny a třísky. Z díry, která po stromu zůstala, vyšel statný válečník v plné zbroji, a to byl Pushmataha.“ Historikové tuto historku poněkud kazí tvrzením, že se náčelník narodil zcela normálním způsobem.

Když bylo Pushmatahavovi teprve třináct let, vypravil se na svou první válečnou výpravu proti Kríkům. Říká se, že tehdy dostal své první válečnické jméno Orel, ale není to jisté. Jisté je, že mezi lety 1784 až 1789 bojoval proti Osedžům a Kadům na západním břehu Mississippi. V prvním desetiletí osmnáctého století byl jako válečník velmi aktivní. Čoktawové se v těch letech pouštěli na území jiných kmenů, jelikož jejich tradiční loviště kolem moundu Nanih Waiya, byla již vyčerpaná. Mohla za to vysoká poptávka evropských obchodníků po jeleních kůžích a následná konkurence mezi kmeny. Díky těmto válečným výbojům se Pushmataha dostal do zemí, kde byly později založeny státy Arkansas a Oklahoma. Tam získal bohaté zeměpisné zkušenosti, které mu později pomohly při vyjednávaní s americkou vládou.

Pushmataha se časem stal náčelníkem jižní čoktawské divize Šesti vesnic a byl uznáván, jako válečný i duchovní vůdce. Jeho přímá logika, humor a lyrický řečnický styl mu rychle vynesl prestiž v kmenové radě. Pushmataha se stal i obratným diplomatem, jak se prokázalo hned při jeho první schůzce s vyslanci Spojených států ve Fort Confederation (1802). V roce 1805 jednal osobně i prezidentem Thomasem Jeffersonem.

V předvečer Války 1812 navštívil Čoktawy šavanský vůdce Tekumseh, ale Pushmataha byl silně proti jeho myšlence sjednocení indiánských kmenů v odboji proti Američanům. Poukázal na to, že Čoktawové s Čikasawy vždy žili v míru s Američany, od kterých se toho tolik naučili, nemluvě o vzájemně výhodném obchodování. Rada Čoktawů a Čikasawů byla proti spojenectví s Tekumsehem. Když vypukla Válka 1812, Pushmataha se do ní zapojil s vysvětlením, že Kríkové napadli Fort Mims, takže pomsta je v jeho kompetenci. Náčelník se svými bojovníky odcestoval do pevnosti St. Stephens (Alabama), aby místnímu veliteli nabídl své služby. Jenže generál Fleurony to odmítl, čímž hrdého náčelníka dost namíchl. Podřízení generála přesvědčili, aby svůj názor raději změnil a on to udělal. Když si Pushmataha všimnul, jak se o nedělích američtí důstojníci promenádují kolem řeky Alabama se svými manželkami, briskně si tento zvyk osvojil také. Pushmataha pak sloužil pod generálem Ferdinandem Claibornem a se sto padesáti válečníky bojoval proti Kríkům v bitvě na Holy Ground (23 prosinec 1813) Po tomto vítězství se do války přihlásilo dobrovolně daleko více čoktawských válečníků. V únoru (1814) Pushmataha táhl s generálem Jacksonem přímo do země Kríků a blízko Pensacoly pak tyto indiány porazili.

Pushmatahu pokládali za přísného válečného vůdce, který po svých bojovnících vyžadoval disciplínu srovnatelnou s americkým vojskem. Proto si také vysloužil přezdívku Indiánský generál. Když utichly zbraně Války 1812, Pushmataha byl zvolen hlavním náčelníkem celého čoktawského národa. Osobně byl silně proti tomu, aby mezi Čoktawy sloužili protestantští misionáři, kteří na jeho území přicestovali roku 1818. On sám se novým technologiím, které přispěly k prosperitě kmene, nebránil. Souhlasil třeba s instalaci mechanické čističky bavlny, přijímal další zemědělské inovace, a zvláště dbal na vojenské kázni bojovníků. V národních tradicích však stále zůstával konzervativní.

Ačkoliv byl Pushmataha dobrý diplomat, na prohnané Američany nestačil, ale během jednání ohledně sporné smlouvy z Doak (18. 10. 1820), jim dával alespoň pořádně zabrat. Vláda nabídla Čoktawům za odstoupené území ekvivalentní rozlohu pozemků v Arkansasu a Oklahomě, ale Pushmataha z válečných výprav dobře věděl, jak jsou ty země neúrodné. Rovněž si stěžoval na samozvané usedlíky, kteří se zabydleli na kmenovém území. Náčelník měl vynikající přehled o všech tématech uzavřené smlouvy, tudíž přiváděl amerického vyjednavače k šílenství. Horkokrevný Jackson neudržel nervy a vypěnil: „Doufám, že chápeš, že já jsem Andrew Jackson, a ty smlouvu podepíšeš, tak jsem jí připravil!“ Náčelník se ovšem nedal zastrašit a zareagoval ve stejném duchu: „Vím velmi dobře, kdo jsi, a chci, abys věděl, že jsem Pushmataha, nejvyšší náčelník Čoktawů, a já to nepodepíšu!“ Jinak je zajímavé, že oba muži byli docela dobří přátelé, i když Jackson indiány nesnášel.

Inu smlouva byla přece jen podepsána, ale byla pro kočku. Američané dál ilegálně vstupovali na čoktawském území, takže Pushmataha (1824) protestoval proti neochotě úřadů respektovat indiánská pozemková práva. Zkušený náčelník se musel obrátit přímo na federální vládu a odcestoval do Washingtonu D.C. Na cestě ho doprovázeli druzí dva divizní lídři Apuckshunubbee a Mosholatubbee, dále Mluvící válečník, Red Fort, Nittahkachee, plk. Robert Cole, David Folsom a míšenci Kapitán Daniel McCurtain a major John Pitchlynn, oficiální vládní tlumočník. Čoktawové požadovali buď vystěhování ideálu, nebo finanční kompenzaci. Delegace putovala po Natchez Trace směrem do Nashville, Lexingtonu, Maysville, přes řeku Ohio (Šavani jí říkají Spaylaywitheepi) do Chillicothe a pak na východ po Národní silnici rovnou do Washingtonu.

Pushmataha se v hlavním městě setkal s presidentem Jamesem Monroeem a ministrem války Johnem Calhounem a připomněl jim staré spojenectví: „Musím říct a mluvím pravdu, že žádný Čoktawa nikdy nenapnul tětivu proti Spojeným státům…, Můj lid stále rozdává zemi. Nyní máme problémy!“ Ve Washingtonu se nechal Pushmataha portrétovat v armádní uniformě malířem Charlesem Birdem Kingem. Obraz byl vystaven v Smithsonianském institutu až do roku 1865, kdy galerie vyhořela. Byly však pořízený mnohé kopie, které se dochovaly. V hlavním městě se náčelník krom prezidenta a ministra války sešel osobně i s markýzem de Lafayette a udělal na něj velký dojem. Žel v prosinci 1824 Pushmataha onemocněl na záškrt, jenž se mu stal osudným. Na smrtelné posteli navštívil náčelníka dokonce Andrew Jackson. Pushmataha se nechal slyšet, že hlavní město je dobré místo pro smrt. Starý válečník si ještě přál, aby byl pohřben s vojenskými poctami. Jeho poslední slova k přátelům byla: „Jsem připraven na smrt a vy se vrátíte domů. Jak půjdete podél cest, uvidíte květiny a uslyšíte zpívat ptáky, ale Pushmataha to už víckrát neuslyší a neuvidí. Když přijdete domů, budou se vás ptát, ‚kde je Pushmataha?‘ a vy odpovíte, že už není. Jak to uslyší, ohromí je to, jako v nočním tichu pád velkého dubu.“

Pushmataha zemřel čtyřiadvacátého prosince 1824 a na jeho přání byl pohřben s veškerými vojenskými poctami amerického generála na kongresovém hřbitově ve Washingtonu D. C., jako jediný indián v historii. Na jeho náhrobku je tento epitaf: „Zde leží Push-ma-ta-ha, náčelník Čoktawů. Tento pomník nechali na jeho památku udělat je bratři náčelníci, delegáti z roku 1824. Push-ma-ta-ha byl velký válečník ohromný, moudrý v radě, mimořádně výmluvný a za všech okolností bělošským přítelem. Zemřel ve Washingtonu 24. prosince 1824 na záškrt v šedesáti letech věku. Mezi jeho posledními slovy zaznělo: ‚Když odejdu, nechte pro mě vystřelit z kanónu.‘“

V listu National Intelligencer z osmadvacátého prosince (1824) bylo napsáno: „V hotelu Tennison zemřel Pooshamataha, náčelník Čoktawů, věhlasný řečník a věrný přítel Spojených států. Během poslední války na naší jižní hranici, chránil osamělé osady na řece Tombigbee a střetl se s nepřítelem na bitevním poli. Jeho kosti budou odpočívat daleko od domova, mezi lidmi, které miloval. Na jeho velkorysého ducha čekají dobrá a šťastná loviště v lepším světě. Vojenské pocty platila námořními pěchota Spojených států jedna z uniformovaných složek milice.“

Noviny Hampshire Gazette uvedly pátého ledna (1825): „Ve Washingtonu zemřel PUSHA-A-MA-TA-HA hlavní náčelník Čoktawů. Tento náčelník byl význačný řečník, odvážný osobní a dobře znalý umění války. Účastnil se čtyřiadvaceti bitev, které svedl pod velením generála Jacksona.“

Na počest náčelníka byly pojmenovány přinejmenším tři lodě: britská šalupa ve službách konfederačních vojsk během americké občanské války, pak americká šalupa USS Pushmataha (1868) a válečná loď USS Pushmataha  Natick - class (1974).

Pushmataha měl pravděpodobně dvě manželky, protože v smlouvě z Dancing Rabbit Creek je zmínka jeho vdovách. Jedna z manželek měla mít tři děti. Jinak jsou informace o náčelníkově rodině veškeré žádné.

4 komentáře
Průměrné hodnocení: 5.0/5

2017-03-03 08:11:51
See Drug Information For http://pills1cia.com/ --> /druginfo/cialis.
2017-07-10 06:04:58
prada sunglasses
nfl jerseys wholesale
louis vuitton handbags
mulberry bags
hollister uk
christian louboutin uk
mont blanc pens
cheap ray bans
lebron james shoes
mulberry bags
ray ban sunglasses
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ferragamo shoes
soccer jerseys
replica watches
true religion jeans
michael kors outlet online
fitflops sale
coach outlet
michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors outlet
instyler ionic styler
michael kors handbags
tory burch outlet
michael kors outlet
air max uk
coach outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
football shirts
gucci handbags
mac cosmetics
michael kors
cartier outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
adidas shoes
burberry outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors handbags
gucci outlet
ralph lauren polo shirts
hollister clothing
longchamp outlet
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
fitflops
pandora outlet
coach outlet online
chrome hearts
coach outlet online
true religion jeans
kate spade handbags
giuseppe zanotti outlet
ferragamo outlet
gucci outlet
coach factory outlet
mulberry handbags
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
jordan shoes
cheap snapbacks
salomon shoes
ray ban sunglasses
fitflops outlet
louis vuitton outlet
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin online
canada goose jackets
coach outlet canada
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ferragamo shoes
polo outlet
yeezy boost
nike air max
supra shoes
coach outlet online
canada goose outlet
nfl jersey wholesale
nike outlet store
christian louboutin shoes
nike roshe one
swarovski crystal
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
swarovski outlet
oakley sunglasses
nike air force 1
air max 90
polo outlet
oakley sunglasses
burberry outlet
futbol baratas
hollister clothing
polo shirts
pandora jewelry
los angeles lakers jerseys
jordan shoes
ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp handbags
michael kors
fitflops sale clearance
replica watches
coach outlet
christian louboutin outlet
coach factory outlet
burberry outlet
juicy couture outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex outlet
thomas sabo
rolex watches
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
fitflops shoes
louis vuitton outlet
marc jacobs outlet
nfl jersey wholesale
michael kors handbags
coach outlet online
tory burch outlet
coach outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg outlet
new balance shoes
converse shoes
true religion jeans
michael kors wallets
lacoste soldes
canada goose outlet
cartier watches
coach outlet
cheap mlb jerseys
cheap nfl jerseys
coach outlet
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
polo ralph lauren
rolex watches
coach outlet online
cheap jordans
nike store uk
coach outlet online
cartier watches
nike trainers
cheap jordan shoes
christian louboutin outlet
montblanc pens
reebok trainers
adidas shoes
adidas nmd
nike air max 2015
ray ban sunglasses
soccer shoes
rolex watches
ray ban sunglasses
mulberry handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ray bans
polo ralph lauren
rolex watches
true religion jeans
louis vuitton
hermes bags
nike outlet store
oakley sunglasses
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
mbt shoes outlet
nike air max
ralph lauren polo
jordan shoes
yeezy boost 350
ralph lauren sale
coach factory outlet
puma outlet
nike roshe run
hermes belt
coach outlet
reebok outlet store
air max 90
polo ralph lauren
birkenstock sandals
air max 90
true religion jeans
cheap nba jerseys
tods outlet
air max uk
michael kors
Nike Free shoes
cartier watches
air jordan 4
mulberry handbags
nike blazer pas cher
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
soccer jerseys
louis vuitton handbags
michael kors outlet
kobe bryant shoes
nike trainers
cartier outlet
hermes birkin
louis vuitton
ralph lauren polo
pandora jewelry
true religion jeans
ralph lauren outlet
lebron james shoes
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet clearance
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
prada outlet
coach outlet
prada shoes
herve leger outlet
kate spade handbags
ecco shoes
nike shoes
asics
michael kors outlet
mulberry outlet store
louis vuitton outlet stores
nike air max
true religion outlet
swarovski crystal
true religion uk
ray ban sunglasses
longchamp handbags
ray-ban sunglasses
adidas shoes
cleveland cavaliers jersey
adidas outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
adidas uk
ferragamo shoes
michael kors outlet
swarovski crystal
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
lacoste polo shirts
longchamp outlet
omega watches
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
coach outlet
true religion jeans
prada handbags
adidas trainers
rolex watches
cheap jordans
coach outlet online
louis vuitton handbags
hollister clothing
christian louboutin outlet
cheap jordans
mcm outlet
mulberry sale
nike foamposite
kobe shoes
michael kors handbags
swarovski crystal
ferragamo outlet
nba jerseys
borse gucci
tory burch shoes
michael kors
hollister clothing
kobe 9
ed hardy clothing
pandora charms
christian louboutin shoes
tory burch outlet
rolex watches
vans shoes
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose jackets
oakley sunglasses wholesale
ysl outlet
valentino outlet
ralph lauren polo
pandora jewelry
mlb jerseys wholesale
nike free 5
polo ralph lauren
gucci outlet
ray ban sunglasses
michael kors handbags
Basketball Shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors bags
air max 1
michael kors outlet online
nike huarache
ralph lauren pas cher
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
louis vuitton pas cher
polo ralph lauren
borse louis vuitton
longchamp handbags
coach handbags
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
chrome hearts outlet
louis vuitton outlet
nike shoes
canada goose outlet
louis vuitton outlet
true religion outlet
fitflops shoes
cheap nhl jerseys
basketball shoes
gucci outlet
mbt shoes
ray ban sunglasses
adidas nmd runner
michael kors outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach outlet
birkenstock outlet
michael kors outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
mulberry outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
links of london
michael kors outlet
louis vuitton outlet
michael kors
kate spade outlet
pandora jewelry
cazal sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet
mizuno running shoes
ferragamo shoes
oakley sunglasses
ralph lauren uk
louis vuitton outlet stores
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
adidas outlet store
michael kors outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
coach outlet clearance
ralph lauren uk
swarovski outlet
ray bans
ralph lauren polo
coach outlet online
coach factory outlet
nike air max
canada goose
hollister clothing
nike roshe
oakley sunglasses
pandora outlet
nike store
louis vuitton
polo ralph lauren
cheap snapbacks
nike huarache
true religion jeans
fitflops
mbt shoes
oakley sunglasses
hermes outlet
coach outlet online
nike shoes
polo ralph lauren
polo outlet
nike outlet
louis vuitton outlet clearance
oakley sunglasses
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
air max 90
louis vuitton outlet
adidas wings
mulberry handbags
longchamp outlet
longchamp
polo outlet
ugg outlet
polo outlet
louis vuitton
coach outlet
nike shoes
kevin durant shoes
polo ralph lauren
2017-09-27 10:46:18
ralph lauren
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
ralph lauren sale
ugg boots
ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
ugg boots outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet
hermes bags
michael kors outlet store
uggs on sale
kate spade handbags
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
pandora charms
coach outlet online
ralph lauren sale
coach outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet store
yeezy boost 350
michael kors bags
tory burch outlet online
michael kors
ugg boots
valentino
ugg boots
discount oakley sunglasses
pandora charms outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jacket
adidas yeezy boost
nike huarache shoes
canada goose
adidas superstars
canada goose outlet
cheap ugg boots
pandora charms
ralph lauren outlet
canada goose outlet
louis vuitton factory outlet
ralph lauren outlet online
yeezy boost 350
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance uk
adidas store
hermes bags
louis vuitton outlet online
adidas sneakers
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
moncler
ray ban sunglasses cheap
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
coach purses
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet store
moncler outlet online
the north face outlet
jerseys cheap
michael kors bags
michael kors outlet store
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet canada
uggs outlet
uggs outlet
air max
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
ugg boots sale
longchamps
louis vuitton outlet online
cheap jerseys
nike sneakers
moncler jackets
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach outlet store
michael kors
nfl jerseys
cheap jordan shoes
ray bans
christian louboutin shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
coach outlet store online clearance
michael kors
ugg boots on sale
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
cheap nfl jerseys wholesale
ray ban glasses
ugg boots outlet
pandora charms sale
birkenstock
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
coach outlet store online
moncler sale
nike outlet store
adidas nmd r1
ray ban sunglasses sale
adidas outlet online
kate spade outlet online
oakley sunglasses outlet
ugg shoes
ugg boots outlet
canada goose clothing
retro 11
canada goose sale
coach outlet online
jordans
gucci outlet online
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
adidas nmd r1
cheap oakley sunglasses
coach outlet store
coach factory outlet
yeezy shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
uggs outlet
coach outlet store online
canada goose jackets
kate spade outlet
pandora uk
canada goose coats
coach outlet
ray ban glasses
ugg outlet store
nike outlet online
uggs outlet
burberry handbags
red bottom heels
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet online
air max
ugg canada
ugg on sale
mlb jerseys
moncler outlet online
moncler coats
uggs outlet
nike outlet store
cheap uggs
birkin handbags
mulberry
coach outlet online
toms shoes
coach outlet online
toms outlet
nike sneakers
ralph lauren outlet
michael kors uk
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet online
ugg sale
coach outlet online
pandora charms outlet
michael kors outlet clearance
red bottom
ugg outlet online
birkenstock uk
adidas outlet store
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet online
coach factory outlet online
michael kors outlet canada
ray ban glasses
michael kors outlet store
canada goose coats
cheap jordan shoes
ugg boots
moncler jackets
michael kors outlet online
pandora charms outlet
coach outlet online
longchamp
ugg outlet online
cheap ugg boots
mbt
michael kors outlet online
michael kors outlet canada
yeezy shoes
air jordan shoes
cheap jordan shoes
birkenstock outlet
coach outlet online
louboutin outlet
hermes bag
canada goose sale
coach factory outlet online
superdry sale
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
nmd adidas
coach outlet online
ugg slippers
adidas superstar shoes
tory burch shoes
moncler jacket
mbt
burberry outlet
kate spade outlet online
birkenstock shoes
superdry outlet
coach factory outlet online
louis vuitton outlet online
hermens
air max shoes
toms
uggs outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
timberland outlet store
louis vuitton factory outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry store
christian louboutin sale
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
nike shoes
ugg outlet
mulberry uk
canada goose jackets uk
longchamp bags
adidas nmd runner
ugg boots outlet
adidas ultra boost
coach handbags outlet
ugg boots
ugg outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin sale
red bottoms
mulberry handbags
toms
polo ralph lauren
moncler uk
coach outlet online
moncler pas cher
coach outlet online
jordan shoes
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots
mlb jerseys whgolesale
yeezy boost 350
ralph lauren uk
adidas outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet online
uggs outlet
north face jackets
ugg outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet
ugg boots
coach factory outlet online
yeezy shoes
longchamp bags
polo ralph lauren outlet online
kate spade outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
cheap ugg boots
pandora charms
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
bottes ugg
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses discount
adidas nmd runner
air jordans
ugg
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet
fitflops sale clearance
air jordan retro
coach outlet online
moncler outlet online
toms outlet
ray ban sunglasses outlet
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach factory outlet online
uggs outlet
michael kors
cheap jordans
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas yeezy boost
longchamp handbags
harden shoes
burberry uk
polo ralph lauren outlet
kate spade handbags
cheap air jordans
longchamp sale
moncler sale
uggs outlet
valentino outlet
ralph lauren
uggs outlet
cheap uggs
hermes handbags
pandora charms sale clearance
nike outlet
michael kors outlet store
cheap nike shoes
michael kors outlet store
cheap ugg boots
coach factory outlet online
burberry outlet online
hermes outlet
coach factory outlet online
uggs outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
caterpillar boots
adidas yeezy shoes
cheap jordan shoes
uggs outlet
louis vuitton outlet
nike cortez classic
ugg sale
canada goose parka
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap jordans for sale
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ugg outlet
coach outlet store
cheap ugg sale
ralph lauren outlet online
coach outlet online
coach outlet canada
pandora jewelry
nike outlet store online
coach outlet online
canada goose
north face outlet
uggs clearance
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
burberry outlet online
burberry outlet
ray ban sunglasses discount
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
nfl jerseys cheap
louboutin shoes
ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
timberland outlet
canada goose jackets
uggs outlet
fred perry shirts
fitflop sandals
uggs
harden vol 1
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
ugg boots women
pandora
toms
ralph lauren sale clearance uk
fred perry polo shirts
ugg boots outlet
ugg uk
pandora jewelry outlet
20170927yuanyuan
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist