Práva, povinnosti a způsobilost sačemů - Nahkohe

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Práva, povinnosti a způsobilost sačemů

Severovýchodní kmeny > Irokézové > Zákon irokézských národů


Každá náčelnická rodina v ženské rodové linii obdrží svazek určitého počtu wampumových šňůrek. Náčelnictví je v ženské rodové linii dědičné a wampumy jsou věčným potvrzením náčelnického práva až na určitá omezení.

Pokud některý náčelník odmítne účast na Radě, ostatní sačemové požádají svého válečného náčelníka, aby si jeho účast vynutili. Pokud si ani tentokrát nedá říci, ženy místo něj vyberou jiného kandidáta. Žádný náčelník nesmí být na účast v Radě požádán více než jednou.


Pokud se prokáže náčelníkova neochota sloužit pro blaho lidu a nedodržuje pravidla Velkého zákona, lidé prostřednictvím svého válečného náčelníka předloží Radě stížnost a chybující sačem je pokárán. Není-li stížnost vyslyšena napoprvé, bude vyslovena znovu. A nebude-li vyslyšena podruhé, předloží se potřetí i s varováním. Pokud je provinilec neústupný, předá se záležitost radě válečných náčelníků. Váleční náčelníci zbaví přestupníka na příkaz žen jeho titulu. Ženy to prostřednictvím svého válečného náčelníka oznámí sačemům Pěti národů a oni to schválí. Ženy poté vyberou jiného ze svých synů a náčelníci ho potvrdí. Kandidát musí projít inauguračním obřadem.


Když je špatný náčelník sesazen, jeho válečný náčelník k němu promluví: „Tak ty nedbáš varování svých příbuzných žen a maříš je. Takto přehazuješ varování přes své rameno a házíš ho za hlavu. Pohleď na svit slunce a v jasu slunečního světla tě zbavuji tvého titulu a odstraňuji posvátný znak tvého náčelnictví. Odstraňuji z tvé hlavy jelení parohy, které byly znakem tvého postavení a znamením tvé urozenosti. Nyní tě sesazuji a parohy vracím ženám. Jsou jejich dědictvím.“


Pak válečný náčelník osloví ženy: „Matky, jelikož jsem nyní sesadil vašeho náčelníka, vracím vám nyní znak a titul náčelnictví, proto si je vezměte zpět.“


Znovu se obrátí na potrestaného: „Jako jsem tě nyní sesadil a propustil, tak nyní již nejsi sačemem. Nyní půjdeš svou cestou sám. Lid Pěti národů s tebou nyní nepůjde, neboť nevíme, jaká mysl tě ovládá. Stejně jako Stvořitel nemá nic společného se špatností, proto nepřijde, aby tě zachránil z propasti zkázy, do níž ses vrhl. Nikdy již nebudeš navrácen do náčelnického postavení.“


Posléze se válečný náčelník obrátí na sačemy Pěti národů: „Vězte, že jsem z jeho sejmul jelení paroží, znak jeho postavení a znamení jeho velikosti.“ Náčelníkům nezbude nic jiného než s rozsudkem souhlasit.


Pokud by se sačem Rady dopustil vraždy, ostatní sačemové se shromáždí na místě ležící mrtvoly a připraví se na sesazení provinilce. Není-li možné sejít se na místě zločinu, projednají náčelníci záležitost na nejbližší Radě a požádají svého válečného náčelníka, aby vraha sesadil. Tímto „pohřbí“ náčelnictví jeho ženské rodové linie a převede náčelnické právo na sesterský rod.


Válečný náčelník osloví vraha: „Tak ty jsi zabil (jméno) vlastníma rukama! Dopustil ses těžkého hříchu v očích Stvořitele. Pohleď na jasnou zář slunce a v jasu slunečního světla tě zbavuji tvého titulu a odstraňuji jelení parohy, posvátné znaky tvého náčelnického titulu. Odstraňuji z tvého čela jelení parohy, které byly znakem tvého postavení a znamením tvé urozenosti. Nyní tě sesazuji a vyhošťuji a ty okamžitě odejdeš z území Pěti národů a už se nikdy nevrátíš. My navíc pohřbíme tvé příbuzné ženy náčelnice, protože starobylý titul nikdy nesmí být spojen s krveprolitím. Od nynějška nebude jejich dědictvím. Zlým činem, který jsi spáchal o něj navždy přišly
. Válečný náčelník předá titul sesterské rodině: „Naše matky, pozorně poslouchejte, promlouvám k vám o slavnostním a důležitém tématu. Tímto na vás převádím starobylý náčelnický titul, neboť jej v rukou bývalého náčelníka postihla velká pohroma. Věříme, že vy naše matky, jej budete vždy střežit a že budete svého náčelníka vždy varovat, aby byl poslušný, radil svému lidu, a vždy žil v lásce, míru a harmonii, aby se již nikdy nestalo tak velké neštěstí.“

Tělesné vady sačema jej činí nezpůsobilým zasedat v Radě. Takovými vadami jsou idiocie, slepota, hluchota, němota, impotence a zastavený vývoj. V krajní případě může handicapovaný náčelník vykonávat svou funkci. Pokud se sačem Rady chce vzdát svého úřadu, musí o svém úmyslu informovat své kmenové náčelníky. Pokud jeho rezignaci odmítnou, nesmí se úřadu vzdát. Rezignující náčelník může doporučit svého náhradníka, ale pokud ho nepotvrdí ženy, nebude brán v úvahu.


Kterýkoli náčelník Pěti národů může vyrábět wampumové pásy libovolné velikosti a délky jako záznamy národního nebo mezinárodního významu. Je-li třeba odeslat wampum prostřednictvím válečného náčelníka nebo jiného posla, musí kurýr znát obsah wampumového poselství. Každý kmen Pěti národů může používat wampum jako záznam o uzavřeném závazku, smlouvě nebo dohodě a tato smlouva je závazná, jakmile si obé strany wampumy vymění.


Náčelníci Pěti národů jsou mentory lidu na věčné časy. Tloušťka jejich kůže bude sedm palců, což symbolicky znamená odolnost proti hněvu, urážkám a kritice. Jejich srdce budou naplněná mírem a dobrou vůlí a jejich mysl bude naplněna touhou pomáhat lidu. S nekonečnou trpělivostí budou plnit své povinnosti a jejich pevnost bude zmírněna něhou vůči lidu. V jejich myslích se nesmí usídlit hněv ani zuřivost a všechna jejich slova a činy se budou vyznačovat klidnou rozvahou.


Pokud se sačem rady pokusil jednat nezávisle na jurisdikci Velkého míru, musí být třikrát varován na Radě. Nejprve příbuznými ženami, podruhé příbuznými muži, a nakonec náčelníky jeho národa. Pokud je provinilec neústupný, bude propuštěn Válečným náčelníkem svého národa, protože se odmítá podřídit zákonům Velkého míru. Jeho národ pak dosadí náhradníka navrženého ženami jeho rodu.


Povinností všech sačemů Pěti národů je podle potřeby působit jako rádci a duchovní vůdci lidu a připomínat mu vůli a slova Stvořitele. Budou říkat: „Poslouchejte, ať mír přetrvá až do budoucích dnů! Vždy naslouchejte slovům Velkého Stvořitele, neboť on promluvil. Sjednocení lidé, nedovolte, aby zlo našlo útočiště ve vašich myslích. Velký Stvořitel promluvil a věc míru nezestárne. Věc míru nezemře budete-li pamatovat na Velkého Stvořitele.“ Každý náčelník bude taková slova pronášet pro podporu míru.

Všichni sačemové Pěti národů musí být ve všem čestní. Nesmí být zahálčiví ani pomlouvační, ale musí být muži, kteří mají ty čestné vlastnosti. Nikdo nesmí sačema zesměšňovat, neboť lid musí mít své vůdce v úctě.

Když má být kandidát na náčelníka uveden do úřadu, musí předložit čtyři wampumy spojené na jednom konci. Ty budou zárukou jeho slibu, že bude žít podle zásad Velkého míru. Po předložení slibu musí předsedající Rady držet v ruce wampumy a promluvit u poradního ohně. Musí začít těmito slovy: „Nyní ho spatřete. Nyní se stal náčelníkem Sdružení. Podívejte se, jak skvěle vypadá!“ Poté může následovat proslov. Na jeho konci pošle svazek wampumů a ty budou přijaty jako důkaz slibu. Náčelníci to okomentují: „Nyní tě obdaříme posvátným znakem jeleního paroží, znakem tvého úřadu. Nyní se staneš rádcem lidu Pěti národů. Tloušťka tvé kůže bude sedm palců což znamená, že budeš odolný proti hněvu, útočným činům a kritice. Tvé srdce bude naplněno mírem a dobrou vůlí a tvá mysl touhou po blahu lidu. S nekonečnou trpělivostí budeš plnit své povinnosti a tvoje odhodlanost bude zmírněna něhou ve prospěch lidu. Ve tvé mysli se nesmí usídlit hněv ani zuřivost a všechna tvá slova a činy se budou vyznačovat klidnou rozvahou. Při všech jednáních v Radě musí být vlastní zájmy odsunuty do pozadí. Neházej přes rameno varování synovců a neteří, i kdyby tě peskovali za jakoukoli chybu či křivdu, které se dopustíš. Vrať se potom na cestu Velkého zákona, který je spravedlivý a správný. Dívej se a naslouchej hlasu národa a měj vždy na zřeteli nejen současné, ale i budoucí generace. Mysli i na tváře ještě nenarozených.“ Když se má udělit náčelnický titul, musí kandidát obstarat vařenou zvěřinu, kukuřičný chléb a kukuřičnou polévku spolu s dalšími potřebnými věcmi.


Pokud by sačem vážně onemocněl a zdálo by se, že je blízko smrti, ženy, které jsou dědičkami jeho titulu půjdou do jeho domu a zvednou jeho jelení parohy, znak náčelnického úřadu a položí je stranou. Pokud ho Stvořitel ušetří a on vstane z lůžka nemocných, může vstát s parožím na čele. K dočasnému sejmutí paroží se použijí následující slova: „Nyní nastal čas, kdy se k tobě musíme přiblížit ve tvé nemoci, náš příbuzný pane. Odstraňujeme na čas jelení parohy z tvého čela, odstraňujeme znak tvého náčelnického úřadu. Velký zákon nařizuje, že žádný náčelník nesmí ukončit svůj život s parožím na čele. Odložíme je proto v pokoji stranou. Pokud tě Stvořitel ušetří a ty se ze své nemoci uzdravíš, vstaneš ze svého lůžka s parohy na čele jako předtím a vrátíš se ke svým povinnostem a budeš moci opět pracovat pro lid.“


Zemře-li některý z náčelníků v době zasedání Rady, musí se zasedání na deset dní odložit. Pokud by Mohawkové, Onondagové a Senekové ztratili smrtí jednoho ze svých sačemů, jejich mladší bratři Oneidové a Kayugové přijdou desátého dne a utěší je. Pokud mladší bratři ztratí jednoho ze svých sačemů, přijdou k nim jejich starší bratři a utěší je. Útěchou bude čtení třinácti wampumových pásů šňůr Ayonhwhathah. Po skončení tohoto obřadu bude jmenován nástupce, kterého určí dědičky. Nejsou-li ženy ještě připraveny předložit svého kandidáta, řekne mluvčí: „Pojďte, vyjdeme ven.“ Ženy musí počkat, dokud jejich kandidáti nebudou připraveni předstoupit. Všichni opustí Radu nebo místo shromáždění a čeká se. Mluvčí je vyvede ze sálu slovy: „Odejděme na okraj lesa a lehněme si na břicho.“

Až si ženy vyberou jednoho ze svých synů, shromáždí se náčelníci Sdružení na dvou místech. Mladší bratři na jednom místě a Tři starší bratři na druhém. Náčelníci, kteří chtějí utěšit truchlící sačemy, vyberou jednoho ze svých řad, aby jim zazpíval Píseň uklidnění. Zpěvák půjde v čele průvodu směrem k truchlícím. Pozdraví kandidáta a provedou obřad Uvedení do náčelnického úřadu.

Když zemře náčelník irokézského sdružení, pozůstalí příbuzní okamžitě vyšlou posla, který musí pocházet z jiného klanu. Jakmile se přiblíží na vzdálenost volání v určené lokalitě, začne smutně volat: „Kwa-ah, Kwa-ah, Kwa-ah!“ Musí volat tolikrát, kolikrát si to bude vzdálenost vyžadovat. Nakonec vstoupí do vesnice, kde se kolem něj seběhnou lidé a někdo se ho musí zeptat na příčinu smutného volání. Poví jim o smrti s předá jim wampum se slovy: „Tady je svědectví, slyšeli jste poselství“ a vrátí se domů. Tak to postupně navštíví irokézské vesnice a tábory více poslů. Běžci cestují ve dne i v noci. Žádný náčelnický titul se nesmí dostat do hrobu, proto se vždy musí najít vhodný kandidát, který ho v úřadě nahradí.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist